eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń Szpitala do obowiązujących przepisów prawa, w tym także celem poprawy jakości usług medycznych poprzez dostosowanie budynku Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu do potrzeb diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz ginekologiiOgłoszenie z dnia 2019-02-21

Ogłoszenie nr 560033863-N-2019 z dnia 21-02-2019 r.

Opole: Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń Szpitala do obowiązujących przepisów prawa, w tym także celem poprawy jakości usług medycznych poprzez dostosowanie budynku Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu do potrzeb diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz ginekologii
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Poprawa jakości usług medycznych poprzez dostosowanie budynku Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu do potrzeb diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowo-miesniowego oraz ginekologii

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 571152-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500164297-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53116351500000, ul. ul. Krakowska 44, 45-075 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4011100, e-mail kjarosz@spzozmswia.opole.pl, faks 77 4011121.
Adres strony internetowej (url): www.spzozmswia.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: SP ZOZ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń Szpitala do obowiązujących przepisów prawa, w tym także celem poprawy jakości usług medycznych poprzez dostosowanie budynku Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu do potrzeb diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz ginekologii

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-7/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i dostosowanie pomieszczeń Szpitala do obowiązujących przepisów prawa, w tym także celem poprawy jakości usług medycznych poprzez dostosowanie budynku Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu do potrzeb diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz ginekologii. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 elementy: Element 1 - współfinansowanie ze środków UE Zadanie nr 1: Opracowanie projektu budowlanego obejmującego zakres zgodny z PFU, Zadanie nr 2: Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym: na 2 piętrze i na 3 piętrze budynku szpitala oraz wykonanie docieplenia ścian kominowych na 4 piętrze budynku szpitala, Element 2 Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym na 4 piętrze budynku szpitala. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) opracowanym przez APO Architekci Sp. z o.o., ul. Księcia Trojdena 13 lok. 137, 02-109 Warszawa stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza dokonanie nieistotnych zmian w zakresie PFU na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

71200000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 10.11.2018

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
W Umowie dotychczasowa treść postanowienia paragrafu 5 umowy zastepuje sie następujacym brzmieniem: 'Strony ustalaja następujace terminy wykonania przedmiotu umowy: 1) w zakresie opracowania projektu budowlanego: do 10.11.2018r. 2) w zakresie wykonania robót budowalnych zgodnie z projektem budowlanym na 2,3 pietrze oraz docieplenie ścian kominowych na 4 piętrze w budynku szpitala do 30.11.2018, zaś w zakresie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym na 4 pietrze budynku szpitala : do 22.11.2018r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
pismo wykonawcy

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.