eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28"Ogłoszenie z dnia 2019-02-19

Ogłoszenie nr 560032151-N-2019 z dnia 19-02-2019 r.

Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 367942-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500060642-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 31942-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska , 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28"

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje: - przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; - wykonanie robót budowlanych; - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Efektem zrealizowanych robót budowlanych będzie przystosowanie obiektu do potrzeb Teatru Baj i Przedszkola nr 183. 1.2. W zakres dokumentacji projektowej wchodzą m.in.: - wielobranżowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; - projekt wyburzeń oraz projekt rozbiórki dachu; - uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę; - wielobranżowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami. 1.3. W zakres prac budowlanych wchodzą m.in.: - przebudowa istniejącego budynku, wpisanego do Centralnego Rejestru Zabytków; - wymiana konstrukcji więźby dachowej oraz materiału wykończeniowego na dachówkę ceramiczną; - remont elewacji budynku z przywróceniem historycznego detalu architektonicznego; - wymiana posadzek nawierzchni utwardzonych oraz zagospodarowanie terenów zielonych; w tym nasadzenia roślinne; - przebudowa instalacji wodociągowej i przyłącza wodociągowego w budynku, zainstalowanie oddzielnych wodomierzy dla części przedszkola i teatru; - przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie niezależnych przyłączy dla części przedszkola i teatru; - przebudowa instalacji sanitarnej i deszczowej; - roboty odgrzybieniowe i izolacyjne piwnic. 1.4. W zakres urządzeń i wyposażenia funkcjonalnego wchodzą m.in.: - wyposażenie technologiczne widowni; - projektory i urządzenia multimedialne; - wyposażenie sceniczne (zapadnie sceniczne, oświetlenie, system elektroakustyczny, cyfrowy system komunikacji, system wsparcia akustyki, system dźwięku 3D, system wsparcia osób niedosłyszących, system wsparcia osób niedowidzących i niewidzących, efekty specjalne dla osób niewidomych; - wyposażenie sal kameralnych (ruszt technologiczny i kurtyny, oświetlenie, elementy nastawczo-regulacyjne, system elektroakustyczny, system podglądu akcji scenicznej); - wyposażenie łazienek (z uwzględnieniem specyfiki łazienek dziecięcych i łazienek dla niepełnosprawnych); - elementy wyposażenie podestów technicznych;


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45233140-2,

45111300-1,

71000000-8,

71200000-0,

71220000-6,

71221000-3,

71320000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 24.02.2017 r. do 24.08.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/02/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
wystąpienie robót dodatkowych, określonych Protokołem konieczności Nr 2 z dnia 14.01.2019 r.,

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
wystąpienie robót dodatkowych, określonych Protokołem konieczności Nr 1 z dnia 14.01.2019 r.,

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ad 1) w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, określonych Protokołem konieczności Nr 2 z dnia 14.01.2019 r., zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do umowy w zakresie udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty budowlane wynikające z ww. protokołu konieczności - wynagrodzenie zwiększa się o 29.659,77 zł brutto; Ad. 2) w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, określonych Protokołem konieczności Nr 1 z dnia 14.01.2019 r., zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do umowy w zakresie udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty budowlane wynikające z ww. protokołu konieczności- wynagrodzenie zwiększa się o 61.932,27 zł brutto

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.