eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Przebudowa świetlicy w Uchorowie.Ogłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 560027178-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Murowana Goślina: Przebudowa świetlicy w Uchorowie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inwestycja objęta niniejszym postępowaniem jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w związku z operacją typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00013-65160- UM1500002/18 na realizację operacji pn. "Remont zabytkowego budynku byłej szkoły w Uchorowie". Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 567109-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510159598-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa świetlicy w Uchorowie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.15.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie II i III etapu robót budowlanych polegających na przebudowie i pracach remontowo-renowacyjnych w budynku świetlicy w Uchorowie, położonym na terenie działki nr ewid. 61/1, Uchorowo 22, w Uchorowie gm.Murowana Goślina. Zakres w szczególności obejmuje wykonanie: 1) Roboty modernizacyjne i renowacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych na parterze, w tym: a) Roboty rozbiórkowe:Rozebranie podsadzek - Odbicie tynków b) Roboty w pomieszczeniach mieszkalnych przynależnych - Renowacja drzwi wewnętrznych - 2szt (drzwi wejściowe do mieszkań) -Wykonanie nowych tynków na ścianach i malowanie - Wymiana pozostałych drzwi między pomieszczeniami - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych w pomieszczeniach mieszkalnych - Wykonanie posadzek c) Modernizacja instalacji elektrycznej,wod-kan i CO d) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny.2)Dach - pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką. 3) Renowacja ścian zewnętrznych - czyszczenie i uzupełnienie ubytków ścian ceglanych, wymiana cegieł uszkodzonych, naprawa i uzupełnienie spoinowania, gruntowanie i zabezpieczenie elewacji licowych - Usunięcie wtórnych uzupełnień cementowych i ceglanych oraz elementów metalowych, usunięcie istniejących zabrudzeń atmosferycznych, tj. substancji smolistych, pyłów itp. Zabieg ten proponuje się wykonać metodą hydrodynamiczną poprzez ostrożne oczyszczenie powierzchni cegieł wodą pod ciśnieniem, a lokalnie, metodą chemiczną. - Dezynfekcja połaci, gdzie stwierdzono wzrost mikroorganizmów (do 30 % powierzchni). - Wzmocnienie strukturalne części powierzchni np. przy użyciu mieszanki preparatu głęboko penetrującego środka gruntującego na bazie żywicy polimerowej i rozpuszczalnika. - Usunięcie spoinowania wątku ceglanego na elewacji w ilości do 30% powierzchni (w szczególności partie cokołowe i partie wyższej części).Ze względu na istniejącą cegłę licową zabieg usuwania spoin należy prowadzić bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić krawędzi cegieł.- Uzupełnienie większych ubytków cegieł: fragmenty uszkodzonej lub pękniętej elewacji (istniejące wybicia otworów dla mocowanych znaków drogowych, uszkodzenia mechaniczne narożników, ew. uszkodzenia powstałe podczas wykonywania robót)należy przemurować w miarę możliwości cegłą z rozbiórki lub odpowiednio dobraną cegłą klinkierową o podobnej kolorystyce i wymiarach stosując zaprawę do murowania klinkieru bez dodatku wapna najlepiej na bazie Trasu. - Uzupełnienie mniejszych ubytków cegieł: użycie zaprawy imitującej ceramikę (barwionej w masie w kolorze istn.cegły) na bazie spoiw mineralnych -Zaprawa do reprofilacji cegieł, kamienia i detalu sztukatorskiego GP CS III wg PN-EN 998-1.Uzupełnienie głębokich i płytkich ubytków zaprawy murarskiej zaprawą na bazie spoiwa wapienno trassowego (Głębsze ubytki należy uzupełniać najpierw gruboziarnistą zaprawą podkładową). Kity wykonane z tej zaprawy należy zakładać wielowarstwowo. -Założone zaprawy oraz istniejące przebarwienia na powierzchniach ceramicznych należy scalić kolorystycznie do istniejącej naturalnej kolorystyki spoin i cegły, używając pigmentów mineralnych na spoiwie. - Hydrofobizacja i uszczelnienie skośnych płaszczyzn (odsadzki cokołu, parapety ceglane) przy użyciu mieszanki preparatu -reaktywny, oligomeryczny roztwór siloksanowy przeznaczony do hyodrofobizacji materiałów budowlanych. - W miejscach spękań na elewacji wykonać wzmocnienie murów przez osadzenie prętów ze stali austenicznej HeliBAR. Oczyścić spoiny poziom, przesmarować zaprawą cementową z tego samego systemu co pręty i umieścić pręty spiralne fi 6 HeliBar. Następnie w spoiny z prętami wcisnąć zaprawę j.w. zamykając szczelnie pręty w spoinach i wypełniając całą spoinę zaprawą.4)Modernizacja stolarki okiennej - Istniejące okna drewniane z uwagi na zły stan techniczny zaleca się wymienić na nowe z zespolone drewniane z zachowaniem historycznego układu i kształtu. W chwil obecnej okna są w kolorze białym przez przystąpieniem do wymiany okien należy wykonać odkrywki mające na celu ustalenie pierwotnego koloru stolarki okiennej.5)Izolacja ścian fundamentowych - Ściany fundamentowe wykonane z kamienia i cegły. Po odkopaniu ścian fundamentowych uzupełnić ubytki w spoinowaniu muru kamiennego i ceglanego. Po wyschnięciu ścian wykonać na ścianach z cegły obrzutkę cementowa z dodatkiem tyków trasowych oraz wykonać izolację z dysperbitu przez 2-krotne smarowanie. Po wyschnięciu mas izolacyjnych (5h) można wykonać obsypanie ścian budynku ziemią z wykopu lub piaskiem. 6)Modernizacja instalacji elektrycznej, odgromowej oraz montaż monitoringu zewnętrznego. 7)Wyposażenie kuchni. 8) Zagospodarowanie terenu - nawierzchnie z kostki betonowej w tym wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.9)Sadzenie zieleni.2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają:1)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,2)dokumentacja projektowa,3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,4)Przedmiary.


II.4) Główny kod CPV: 45320000-6
Dodatkowe kody CPV:

45310000-3,

45333000-0,

45232460-4,

45312000-7,

45452000-0,

45410000-4,

45420000-7,

45430000-0,

45442100-8,

45443000-4,

45261210-9,

45431200-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31.07.2019 r. - 30.10.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa świetlicy w Uchorowie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Gringo Jarosław Mikołajczak, biurogringo@op.pl, ul. Lipowa 29A, 62-100, Wągrowiec, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 657956.42 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Wzrost wartości umowy do kwoty brutto 915 651,55 PLN.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wzrost wartości zamówienia wynika z: 1. wykonania prac dodatkowych obejmujących wykonanie rozdzielni elektrycznej, stanowiącej niezbędny element przebudowy świetlicy. Przedmiotowa rozdzielnia ujęta została w dokumentacji projektowej, jednakże w wyniku podziału wykonania robót na dwa zamówienia przedmiotowa rozdzielnia została omyłkowo pominięta w jednym i drugim zamówieniu; 2. zmiany materiału zastosowanego do wykonania utwardzenia terenu przy świetlicy (budynku byłej szkoły) z kostki betonowej na granitową zgodnie z zaleceniami PKZ zapisanymi w protokole z dnia 06.09.2019 r. Łączna wartość powyższych zmian wynosi 106 365,15 zł brutto i nie przekracza 15% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie nr 272.357.2019 z dnia 31.07.2019 r. W związku z okolicznościami opisanymi powyżej oraz wstrzymaniem prac dotyczących robót elewacyjnych przez PKZ w protokole z dnia 06.09.2019 r., koniecznym stało się przedłużenie terminu zakończenia prac budowlanych do dnia 06.12.2019 r. oraz terminu opracowania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej do dnia 16.12.2019 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.