eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S4.Ogłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 560026750-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Murowana Goślina: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S4.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550180258-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540180605-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510201362-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S4.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.16.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3 oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: (1) dowóz uczniów Pławno - Kamińsko - Rakownia - Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska - ul. Poznańska - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby - 11 km (2) powrót uczniów Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby-ul. Poznańska - ul. Gnieźnieńska - Rakownia - Kamińsko - Pławno - 2*11 km = 22 km b)W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół(zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 33 kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 80 osób. Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e)Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa - 1 autobus.


II.4) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:

60140000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
02.09.2019 r. - 30.06.2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Linia S4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/09/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO I TRANSPORTU ELKOTUR-BIS Elżbieta Kopczyńska, elkotur@o2.pl, ul. Przesmyk 6/1, 62-095, Murowana Goślina, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 140785.92 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Uruchomienie dodatkowego dowozu uczniów, co przekłada się na wyższą liczbę przejechanych kilometrów. Jednocześnie wartość umowy zwiększyła się do kwoty brutto 161 911,81 PLN.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przy organizacji przetargu na trasie Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie a, ul. Gen. T.Kutrzeby - Pławno - zakładano poranny dowóz około 805 uczniów do szkoły powrót części uczniów do domu około godziny 14, drugi powrót około godziny 16. Organizacja roku szkolnego 2019 /2020 zakłada dwie godziny rozpoczęcia zajęć: Uczniowie klas I - III rozpoczynają lekcję od godziny 8, a uczniowie klas IV - VIII najczęściej rozpoczynają lekcje około godzin 9 oraz 10 Mając powyższe na uwadze, poranne oraz późniejsze godziny rozpoczęcia zajęć w szkole, niezbędne było uruchomienie dodatkowego dowozu uczniów na trasie dom - szkoła, który jest realizowany tym samym pojazdem co przekłada się na wyższą liczbę przejechanych kilometrów.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.