eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Wykonanie robót budowlanych w pustostanach - paczka nr 31Ogłoszenie z dnia 2019-02-05

Ogłoszenie nr 560022953-N-2019 z dnia 05-02-2019 r.

Chorzów: Wykonanie robót budowlanych w pustostanach - paczka nr 31
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 656595-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510006597-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny "PGM", Krajowy numer identyfikacyjny 271570664, ul. Bałtycka 8, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (32)7571500, e-mail zamowienia@pgm-chorzow.eu, faks (32)2415253.
Adres strony internetowej (url): http://zkpgm.bip.chorzow.eu/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych w pustostanach - paczka nr 31

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

NZ.19378.2018.40-14

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach - paczka nr 31. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna - będąca załącznikiem do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45262522-6
Dodatkowe kody CPV:

45421000-4,

45410000-4,

45421146-9,

45442100-8,

45432100-5,

42942000-1,

42214100-0,

45330000-9,

45333000-0,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Część 2 (zadanie nr 2) - ul. Gwarecka 33/22 - termin realizacji - 08.01.2019r. - 12.02.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ul. Gwarecka 33/22
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 08/01/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Pająk, , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/8, 41-103, Siemianowice Śląskie, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 16600.41 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
W związku z wystąpieniem prac dodatkowych na kwotę 6 763,38 zł brutto wprowadza się zmianę w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 24 691,82 zł brutto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wystąpienie prac dodatkowych, których konieczność i zakres wykonania stwierdzono po rozpoczęciu prac objętych umową.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.