eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tworóg › Przebudowa ulicy Szkolnej W TWOROGUOgłoszenie z dnia 2020-01-07

Ogłoszenie nr 560001523-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.

Tworóg: Przebudowa ulicy Szkolnej W TWOROGU
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 600423-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540210781-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510234231-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Tworogu, Krajowy numer identyfikacyjny 54522500000000, ul. ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 857 493, e-mail tworog@poczta.wp.pl, faks 322 857 414.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/BIP.aspx?Sel=5587

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Szkolnej W TWOROGU

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Grp.I.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Projektowana przebudowa ul. Szkolnej zakłada sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej. Po sfrezowaniu wykonana zostanie nowa warstwa warstwa ścieralna o grubości 5 cm oraz podbudowa z kruszywa o gr. 20cm. Zakłada się pozostawienie istniejących krawężników betonowych. W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano dwa przejścia dla pieszych - przed oraz za szkołą - wykonano, jako wyniesione progi zwalniające z kostki betonowej, na których wykonano przejścia dla pieszych. Przy przejściu dla pieszych w rejonie szkoły założono na wyniesionym progu przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów. Przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów zastosowano aktywny znak drogowy D6b - solarny. W rejonie szkoły zostaną zabudowane barierki ochronne o dł. 33mb Parametry techniczne jezdni: a) klasa techniczna drogi - "D" b) kategoria ruchu - KR1 c) drogi jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu d) prędkość projektowa Vp = 30 km/h e) szerokość jezdni - 8 m - 5 m f) Długość przebudowywanego odcinka - 242 m g) Spadki poprzeczne - dwustronny 2% - od osi jezdni h) dla powyższego obowiązują następujące parametry projektowe: ? maksymalne pochylenie podłużne niwelety: 12% ? minimalne pochylenie podłużne niwelety: 0,3% ? maksymalne pochylenie podłużne niwelety w rejonie skrzyżowania: 3% na dł. 20m ? maksymalne pochylenie podłużne niwelety zjazdu: 5% na dł. 5m ? maksymalne pochylenie podłużne niwelety chodnika: 6% ? maksymalne pochylenie podłużne niwelety ścieżki rowerowej: 5% ? minimalny promień łuku kołowego poziomego: Rmin = 35m przy pochyleniu poprzecznym jezdni na łuku 4% ? minimalne promienie łuku pionowego wypukłego: 300,00m ? minimalne promienie łuku pionowego wklęsłego: 300,00m


II.4) Główny kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV:

45233120-6,

45233140-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin do 6 grudnia

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. Z tytułu wykonania robót objętych umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenia kosztorysowe w kwocie 221 112,78zł netto, plus podatek VAT 50 855,94ZŁ, CO DAJĘ KWOTĘ BRUTTO 271 968,72ZŁ ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego stanowiącego integralną część aneksu. 2. Z tytułu wykonania robót dodatkowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie 28 125,48zł netto, plus podatek VAT 6 468,86ZŁ, co daję kwotę 34 594,34zł ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego, stanowiącego integralną część aneksu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.