eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań związanych z Budową Szkoły na Strzeszynie"Ogłoszenie z dnia 2020-07-02Ogłoszenie nr 557693-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań związanych z Budową Szkoły na Strzeszynie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Miasto Poznań NIP 209-00-01-440, REGON 631257822
AQUANET S. A. z siedzibą w Poznaniu (61-492), ul. Dolna Wilda 126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS 0000234819, posiadającą numer NIP 777-00-03-274 kapitał zakładowy 1 110 031 022 PLN w całości opłacony

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Inwestor Zastępczy - Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta na podstawie Zarządzenia nr 612/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25.07.2019 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazań do Realizacji przekazanych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania oraz Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu - dysponentów środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Jednocześnie Inwestor Zastępczy - Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Aquanet S. A. w związku z Umową o inwestorstwo zastępcze zawartą pomiędzy Spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie, a Aquanet S. A. o wspólnym przeprowadzeniu postępowania oraz udzieleniu zamówienia publicznego. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego Inwestor Zastępczy działa jako Pełnomocnik na podstawie art. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla potrzeb niniejszego postępowania przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniach dot. postępowania, odwołania do "Zamawiającego", dot. każdorazowo Inwestora Zastępczego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. za wyjątkiem Beneficjenta wadium i znwu wnoszonych w formie innej niż pieniężna (Beneficjent - Miasto Poznań oraz Aquanet S. A.).

I. 1) NAZWA I ADRES: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30268953900000, ul. Plac Wiosny Ludów  2 , 61-831  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618842010, , e-mail zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl, , faks 618666004.
Adres strony internetowej (URL): www.pim.poznan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1. Miasto Poznań oraz Aquanet S.A. zamierzają zrealizować jednocześnie następujące zadania inwestycyjne: a) "Budowa szkoły na Strzeszynie" (zwane dalej "Inwestycja WO"), którego dysponentem jest Miasto Poznań - Wydział Oświaty (zwany dalej "WO"), b) "Opracowanie dokumentacji projektowej, układu dojazdu do szkoły na Strzeszynie" (zwanego dalej "Inwestycja ZDM"), którego dysponentem jest Miasto Poznań- Zarząd Dróg Miejskich (zwany dalej ZDM"), c) "Opracowanie dokumentacji dla budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb budowanej szkoły na Strzeszynie" (zwane dalej "Inwestycja AQ"), którego dysponentem jest Aquanet S.A. (zwany dalej "AQ"), zwane dalej łącznie "Zadaniem inwestycyjnym", 2. Aqunet S.A. zawarł z Wykonawca odrębną umowę na realizację zakresu należącego do Inwestycji AQ (zwaną dalej "Umową AQ"), 3. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 18 lutego2019 r., przekazanego przez WO oraz Wskazania do Realizacji z dnia 06 marca 2020 r., przekazanego przez ZDM - Dysponentów zadań i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.pim.poznan.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma elektroniczna: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PIMSPZOO
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. adres: pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań związanych z Budową Szkoły na Strzeszynie"
Numer referencyjny: PIM/06/20/ZP31/2019-205
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie usług pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań pn.: "Budowa Szkoły na Strzeszynie", "Opracowanie dokumentacji projektowej układu dojazdu do szkoły na Strzeszynie", "Opracowanie dokumentacji dla budowy sieci wodno- kanalizacyjnej dla potrzeb budowanej szkoły na Strzeszynie"". Realizacja zadania obejmuje: o Dla budowy szkoły na Strzeszynie: Wykonie dokumentacji koncepcyjnej, wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji na wycinkę kolidujących drzew, wykonanie dokumentacji budowlanej, wykonanie projektów wykonawczych, uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę. Zakres dot. Wydziału Oświaty UMP, o Dla budowy układu dojazdu do szkoły na Strzeszynie: Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji na wycinkę kolidujących drzew, wykonanie dokumentacji budowlanej, wykonanie projektów wykonawczych, uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę. Zakres dot. Zarządu Dróg Miejskich, o Dla budowy sieci wodno- kanalizacyjnej: wykonanie projektu budowlanego, wykonanie dokumentacji wykonawczej, uzyskanie pozwolenia na budowę - zakres dot. Aquanet S.A. Miejsce, którego dot. realizacja zamówienia: Poznań, Strzeszyn: - dla budowy obiektu szkoły: działka nr 3/173 ark 7 obręb 25 Strzeszyn, - dla budowy układu dojazdowego: ulica Augusta Emila Fieldorfa na odcinku od ulicy Tadeusza Mikke do ulicy Koszalińskiej na działkach 3/264; 3/263; 3/261;7/4 arkusz 7 obręb 25 Strzeszyn; oraz ul. S. Rostworowskiego na działce nr 3/172 ark.7 obręb 25 Strzeszyn na odcinku od skrzyżowania z ul. A.E. Fieldorfa do końca działki przeznaczonej na budowę szkoły. - dla budowy sieci wodno- kanalizacyjnej: w ulicy Augusta Emila Fieldorfa na działkach 3/264; 3/263; 7/4 arkusz 7 obręb Strzeszyn. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy - Załącznikach do SIWZ IDW. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych opisanych wg "Wspólnego słownika zamówień" (CPV): 2.1. 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2.2. 71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego 2.3. 71242000-6 - przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 2.4. 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją 2.5. 71310000-4 - doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 470
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania Umowy. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy - 470 dni od dnia zawarcia umowy. 3. Terminy realizacji poszczególnych Etapów: 3.1. Etap 1 (WO): 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - wykonanie koncepcji dla Inwestycji WO, podlegającej uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 3.2. Etap 2 (WO): 280 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem decyzji na wycinkę drzew dla Inwestycji WO; 3.3. Etap 3 (WO): 350 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - wykonanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem dla Inwestycji WO; 3.4. Etap 4 (WO): 440 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - wykonanie projektu wykonawczego, opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR), opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót skorelowanych z tabelami elementów rozliczeniowych (TER), , opracowanie planu BIOZ dla Inwestycji WO; 3.5. Etap 5 (WO): 470 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę dla Inwestycji WO; 3.6. Etap 6 (ZDM): 280 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - wykonanie projektu wraz z uzyskaniem decyzji na wycinkę kolidującego drzewostanu dla Inwestycji ZDM; 3.7. Etap 7 (ZDM): 350 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - wykonanie projektu budowlanego dla Inwestycji ZDM; 3.8. Etap 8 (ZDM): 410 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - wykonanie projektu wykonawczego, opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR), opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót skorelowanych z tabelami elementów rozliczeniowych (TER), wykonanie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie planu BIOZ, opracowanie i uzgodnienie z Miejskim Inżynierem Ruchu Stałej Organizacji Ruchu dla Inwestycji ZDM; 3.9. Etap 9 (ZDM): 440 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy - uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla Inwestycji ZDM. Szczegółowy zakres i termin realizacji przedmiotu umowy dla Inwestycji Aquanet S.A. został uregulowany w Umowie Aquanet S.A.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie: 1.1. co najmniej 2 projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano - wykonawcze dot. obiektu kubaturowego / obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej - jeden min. 2.000 m2 i drugi min. 4.000 m2 - 1, obejmujące branże: konstrukcyjno- budowlaną, sanitarną (wod- kan, wentylacja, ogrzewanie) oraz elektryczną, dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (wszystkie elementy odpowiednio dla każdego z opracowań), 1.2. co najmniej 1 projekt budowlany i wykonawczy lub projekt budowlano - wykonawczy dot. oświatowego obiektu kubaturowego / obiektów kubaturowych, obejmującego zaprojektowanie min. 20 szt. oddziałów, sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu, dla którego wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, 1.3. co najmniej 2 projekty budowlane i / lub projekty wykonawcze i / lub projekty budowlano- wykonawcze dot. budowy dróg o wartości min. 100.000,00 PLN każde z opracowań, 1.4. co najmniej 2 projekty budowlane i / lub projekty wykonawcze lub projekty budowlano- wykonawcze dot. budowy sieci wodno- kanalizacyjnych o wartości min. 70.000,00 PLN każde z opracowań. 2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 2.1. Koordynatorem zespołu projektowego / Architektem - min. 1 osobą posiadającą: 2.1.1. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; 2.1.2. min. staż zawodowy - min. 60 miesięcy od uzyskania uprawnień, o których mowa w pkt 9.2.3.2.1.1. SIWZ IDW, 2.1.3. doświadczenie - liczba wykonanych projektów dot. budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektu kubaturowego użyteczności publicznej: - o powierzchni użytkowej jeden - min. 2.000 m2 i drugi min. min. 4.000 m2, - oświatowego z min. 20 oddziałami, salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu - 1, dla których (wszystkich) wydano pozwolenie na budowę, 2.2. Projektantem branży elektrycznej - min. 1 osobą posiadającą: 2.2.1. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 2.2.2. min. staż zawodowy - min. 24 miesiące od uzyskania uprawnień, o których mowa w pkt 9.2.3.2.2.1. SIWZ IDW, 2.2.3. doświadczenie - liczba wykonanych projektów w specjalności elektrycznej dot. instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach kubaturowych - 2, 2.3. Projektantem branży sanitarnej - min. 1 osobą posiadającą: 2.3.1. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 2.3.2. min. staż zawodowy - min. 36 miesięcy od uzyskania uprawnień, o których mowa w 9.2.3.2.3.1. SIWZ IDW, 2.3.3. doświadczenie - liczba wykonanych projektów w specjalności sanitarnej dot. instalacji i urządzeń wodno- kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych w obiektach kubaturowych - 2 oraz dot. sieci wodno- kanalizacyjnych - 2, o wartości min. 70.000,00 PLN każde z opracowań dot. sieci wodno- kanalizacyjnych, 2.4. Projektantem branży drogowej - min. 1 osobą posiadającą: 2.4.1. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, 2.4.2. min. staż zawodowy - min. 24 miesiące od uzyskania uprawnień, o których mowa 9.2.3.2.5.1. SIWZ IDW, 2.4.3. doświadczenie - liczba wykonanych projektów w specjalności drogowej dot. budowy dróg - 2, o wartości min. 100.000,00 PLN każde z opracowań, 2.5. Projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej - min. 1 osobą posiadającą: 2.5.1. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń; 2.5.2. min. staż zawodowy - min. 60 miesięcy od uzyskania uprawnień, o których mowa w 9.2.3.2.1.1. SIWZ IDW, 2.5.3. doświadczenie - liczba wykonanych projektów dot. dot. budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektu kubaturowego użyteczności publicznej: - o powierzchni użytkowej - jeden - min. 2.000 m2 i drugi min. min. 4.000 m2, - oświatowego z min. 20 oddziałami, salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu - 1, dla których (wszystkich) wydano pozwolenie na budowę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Uwaga 1: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie w więcej niż jednej specjalności. Zamawiający dopuszcza jednocześnie większą ilość wymaganych osób dla Projektanta branży sanitarnej w przypadku rozdziału uprawnień pod warunkiem odpowiedniego zachowania wymogu doświadczenia bez dodatkowego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem przewidzianym umowie. Uwaga 2: Doświadczenie zawodowe ustala się licząc miesiące kalendarzowe łącznie z miesiącem uzyskania uprawnień - do czerwca 2020 r. włącznie. Uwaga 3: Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). Uwaga 4: W przypadku walut innych, niż złoty polski, równowartość kwoty warunku oblicza się przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia kontraktu, którego dotyczy odpowiednia kwota. Uwaga 5: Zamawiający wymaga, by Wykonawca na etapie realizacji dysponował zespołem projektowym złożonym z osób posiadających uprawnienia budowlane wymagane we wszystkich branżach dla których będzie wykonywany przedmiot zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem przewidzianym w umowie. Uwaga 6: Zamawiający dopuszcza w doświadczeniu Wykonawcy i osób, którymi dysponuje Wykonawca do realizacji zamówienia usługi dla których nie wydano pozwolenia na budowę wyłącznie w przypadku wykazania, że nie wynikało to z winy Wykonawcy lub ww. osób.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 4. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ IDW; 3. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 4. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3 a-c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 10.4 stosuje się. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. Wykonawca składa w ramach oferty: 1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ IDW; 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ IDW sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ IDW, 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 4. Opis Działań Wykonawcy w celu zapewnienia najwyższej jakości realizacji przedmiotu zamówienia oraz Wykaz doświadczenia personelu Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert (sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ IDW), 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.5.1. i 9.5.4. SIWZ IDW - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ IDW).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 pln


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
jakość20,00
doświadczenie Personelu Wykonawcy20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z wzorem umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
W sprawach nieuregulowanych SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem o zamówieniu), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów SIWZ (odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu) w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.