eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 19 w Gliwicach z przeznaczeniem terenu na cele budownictwa mieszkaniowego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-03-12

Gliwice: wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 19 w Gliwicach z przeznaczeniem terenu na cele budownictwa mieszkaniowego
Numer ogłoszenia: 55563 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 12693 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 3392900, faks 032 3392962.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 19 w Gliwicach z przeznaczeniem terenu na cele budownictwa mieszkaniowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 19 w Gliwicach z przeznaczeniem terenu na cele budownictwa mieszkaniowego. 2.Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną: projektem budowlanym + aneks nr 1, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzją administracyjną - AB-7353/392/2009 z dnia 08.04.2009r. 3.Zamawiający dołącza przedmiar robót jedynie do celów informacyjnych i porównawczych. Nie należy traktować przedmiaru robót jako podstawy wyceny. 4.Przy określeniu należnego podatku VAT prosimy zwrócić uwagę, iż teren po rozbiórce będzie przeznaczony pod budowę obiektów mieszkalnych. 5.Inwestycja wykonywana będzie w całości przy pomocy maszyn, narzędzi oraz z materiałów dostarczanych przez wykonawcę: a: do realizacji zamówienia należy zastosować maszyny, narzędzia, materiały i wyroby dopuszczone do stosowania, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz w I gatunku, b: zastosowane przez wykonawcę środki i materiały nie mogą mieć parametrów technicznych i jakościowych gorszych, niż zastosowane w projekcie. c: jeżeli Wykonawca przewiduje inne materiały niż zakłada projekt, należy je wskazać i opisać oraz udokumentować, że posiadają nie gorsze parametry techniczne i jakościowe. 6.Zakres zamówienia obejmuje: a: prace przygotowawcze - przygotowanie placu budowy, zgodnie z przepisami BHP i Prawa budowlanego, b: roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną, pozwoleniem, oraz przepisami Prawa budowlanego, c: prace dodatkowe, wraz z kosztami ich wykonania (jeśli dotyczy): -dostawa wszelkich mediów do celów technologicznych i socjalnych, -wykonanie dokumentacji powykonawczej, -wywóz gruzu, ewentualnie humusu i ziemi (jeśli wystąpi), -utylizację materiałów niebezpiecznych, powstałych w wyniku rozbiórki, zgodnie z pkt. 3.12 SIWZ, -uzyskanie wszystkich dodatkowych uzgodnień związanych z realizacją zadania, łącznie z dodatkowymi uzgodnieniami mogącymi wyniknąć ze zmianą obowiązującego prawa podczas realizacji d: kosztów dodatkowych (a -prace przygotowawcze i c -prace dodatkowe) nie należy wyceniać osobno. Koszty te powinny zostać ujęte w ogólnym bilansie. 7.Informacje dodatkowe: a: rozliczenie ryczałtowe, według dwóch faktur częściowych, składanych przez Wykonawcę na podstawie harmonogramu realizacji robót, faktycznie zrealizowanego zakresu prac oraz faktycznego terminu wejścia na plac budowy. b: Harmonogram realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. c: W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót. Roboty nie wykonane, nie podlegają fakturowaniu w ramach niniejszego kontraktu. d: uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wynikających z tego tytułu opłat, związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji (np. zajęcie pasa drogowego, chodnika itp.) leży w gestii Wykonawcy którego to dotyczy, po uprzednim uzyskaniu Pełnomocnictwa od Zamawiającego. e: w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Zamawiający zastosuje właściwy tryb udzielenia zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy innego Wykonawcy. f: zamawiający nie wyraża zgody na instalowanie w obrębie realizacji inwestycji (cały teren działki, której dotyczy inwestycja) reklam bez jego zgody. Warunki uzyskania zgody j.w. mogą być przedmiotem oddzielnych negocjacji. 8.Wykonawca usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za nie przestrzeganie tych przepisów. 9.Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie powierzonych i w toku wykonywania usługi pozyskanych informacji dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach. 10.Zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem. 11.Wykonawca jest zobowiązany wywozić odpady w miejsca do tego celu przeznaczone, tj. działające legalnie wysypiska śmieci, sortownie, etc; posiadające odpowiednie zezwolenia i atesty wymagane przepisami obowiązującymi w Polsce, wystawiające dowody przyjęcia odpadu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania dostarczenia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy jak i w takcie jej realizacji przedmiotowych dokumentów. Nie wywiązanie się Wykonawcy z niniejszego obowiązku traktowane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy, bądź skutkować będzie jej rozwiązaniem z winy Wykonawcy, w trybie natychmiastowym. O ile zaistnieje taka konieczność, do faktury Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć potwierdzenie, że odpady zostały przyjęte. Brak przedmiotowego dokumentu spowoduje nie wypłacenie należnego wynagrodzenia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136789,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 42000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 42000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145000,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.