eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Werbkowice › USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WERBKOWICE w okresie od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-06-28Ogłoszenie nr 555515-N-2020 z dnia 2020-06-28 r.

Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy: USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WERBKOWICE w okresie od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 55150500000000, ul. ul. Zamojska  1 , 22-550  Werbkowice, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 657 20 80, e-mail ug@werbkowice.pl, faks 84 657 20 91.
Adres strony internetowej (URL): https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pomocą operatora pocztowego
Adres:
ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WERBKOWICE w okresie od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
Numer referencyjny: RIP.271.6.2020.KBR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Werbkowice z obszaru 29 sołectw z podziałem na dwie części oraz z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Sahryń i Hostynne. 5.1 Część 1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej w m. Werbkowice tj. w Spółdzielni Cukrownik i Wspólnoty Jana Pawła II. Przedmiotem tego zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów (niezależnie od ich ilości) gromadzonych w systemie pojemnikowo-kontenerowym. Mieszkańcy tej zabudowy wspólnie korzystają z pojemników i kontenerów. Odpady zmieszane gromadzone będą w pojemnikach 1100 l, odpady selektywne gromadzone w pojemnikach 1100 l oznaczonych kolorami: zielony, niebieski, żółty, brązowy. Ilość pojemników: na odpady zmieszane - 20 szt. 1100 l, na odpady selektywne - 20 szt. 1100 l 3 szt. kontenery KP-7 oznaczonych kolorem niebieskim na papier, 1 kontener Kp-7 na odpady remontowo-budowlane, 1 kontener Kp- 7 na odpady zmieszane. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości pojemników do opróżnienia. Wymagana częstotliwość odbierania odpadów komunalnych - minimum raz na dwa tygodnie i na każde zgłoszenie telefoniczne, faksem lub e-mailem od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dezynfekcji przy użyciu myjki pojemników 1100L i kontenerów Kp-7 przeznaczonych na odpady po każdorazowym opróżnieniu w okresie od kwietnia do sierpnia a w pozostałych miesiącach na zgłoszenie telefoniczne. Do mycia i dezynfekcji należy wykorzystywać środki biodegradowalne i dezynfekujące posiadające atest PZH dopuszczający do obrotu na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości pojemników do opróżnienia. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie podanych poniżej rodzajów odpadów komunalnych : niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, odpadów tworzyw sztucznych obejmujących tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kod 200139, 150102), metale i opakowania z metali (kod 150104, 200140) oraz opakowań wielomateriałowych (kod 15 01 05), odpadów papieru obejmujących : papier i tektura, opakowania z papieru i tektury ( kod 200101,150101), odpadów szkła opakowaniowego ( kod 200102,150107), odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach: 200135*, 200136, odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów o kodzie 200201 wraz z odpadami o kodzie 200108 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji , odpadów remontowo-budowlanych o kodzie 170101, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 170102 gruz ceglany, 170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106, 170180-usunięte tynki, tapety, okleiny, 170201- drewno, 170202 -szkło, 170203 - tworzywa sztuczne. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest także do odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w workach oznaczonych literą "C" z miejsca zbierania zorganizowanego przez gminę, pochodzących od osób zakażonych i narażonych na bezpośrednie zakażenie koranawirusem SARS-CoV-2 - na zgłoszenie telefoniczne, nie rzadziej niż co 7 dni. W ramach tego obowiązku zobowiązany jest do zorganizowania odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewnienie dezynfekcji środków transportu odpadów transportujących odpady od osób z grupy "C". Ilość gospodarstw domowych - ok. 330. Szacunkowa ilość odpadów wynosi: odpadów zmieszanych - 26 Mg; odpadów selektywnie zebranych wszystkich frakcji -20 Mg; odpadów remontowo- budowlanych - 2 Mg 5.2 Część 2 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz wielolokalowej w 29 sołectwach z terenu gminy Werbkowice tj. : Adelina, Alojzów, Dobromierzyce, Gozdów, Hostynne wieś, Hostynne-Kolonia, Honiatycze, Honiatycze Kolonia, Honiatyczki, Konopne, Kotorów, Łysa Góra, Łotów, Malice, Podhorce, Peresołowice, Sahryń, Sahryń-Kolonia, Strzyżowiec, Terebiniec, Terebiń, Turkowice, Werbkowice (z wyłączeniem zadania opisanego jako cześć 1), Wilków, Wronowice, Zagajnik, Wilków-Kolonia, Terebiń-Kolonia, Terebiń Zady, na której obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych mieszany pojemnikowo-workowy oraz z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Sahryń i Hostynne. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do świadczenia usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zakresie: - odbierania od właścicieli nieruchomości niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych z nieruchomości w każdej ilości pojemników oraz worków zawierających odpady selektywnie zebrane z rodzaju: szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady biodegradowalne ze szczególnym uwzględnianiem bioodpadów, popiołu z palenisk domowych w terminach określonych w harmonogramie . - odbierania odpadów komunalnych selektywnie zebranych z pojemników 1100l odpowiednio oznakowanych kolorami przeznaczonych na tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier oraz bioodpady z terenów zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej jako wspomagające system zbiórki odpadów (zgodnie z wykazem załączonym do SIWZ) z częstotliwością - na zgłoszenie telefonicznie. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l oraz dopuszczalne jest wystawienie przez właściciela nieruchomości odpadów zmieszanych w worku koloru czarnego a Wykonawca zobowiązany jest je odebrać. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie tej zabudowy odbywa się w systemie workowym o poj., 120 l oraz w systemie pojemników 1100 l, których lokalizację przedstawia TOM III SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości pojemników do opróżnienia, zmiany lokalizacji pojemników przedstawionych w TOMIE III. Ilość pojemników na selektywną zbiórkę 1100 l - 58 szt. Odpady komunalne odbierane selektywnie to: papier, metale i tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi, szkło, bioodpady, popiół z gospodarstw domowych. Ilość gospodarstw domowych - ok. 2235. Na terenie wspólnoty w m. Turkowice odpady zmieszane gromadzone są: w pojemnikach 1100l na odpady zmieszane w ilości - 9 szt, odpady selektywne w pojemnikach 1100 l - 6 szt. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych - co najmniej raz w miesiącu. Harmonogram odbioru odpadów zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym, najpóźniej w dniu podpisania umowy (wzór harmonogramu stanowi załącznik do projektu umowy - TOM II SIWZ). Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów segregowanych gromadzonych w workach - raz w miesiącu według harmonogramu, częstotliwość odpadów segregowanych gromadzonych w pojemnikach 1100l wspomagających system na zgłoszenie telefoniczne, faksem lub e-mailem od Zamawiającego. Worki do zbiórki odpadów selektywnych zapewni mieszkańcom Wykonawca w dniu wykonania usługi w danym miesiącu, z tym że worki na miesiąc wrzesień 2020 r. wykonawca dostarczy wraz z harmonogramem do dnia 31 sierpnia 2020 r. Ponadto co miesiąc wykonawca przekaże 20 kpl. worków w kolorach określonych niżej Zamawiającemu. Pierwsze przekazanie worków Zamawiającemu ma nastąpić w dniu podpisania umowy. Worki dostarczone przez wykonawcę mają odpowiadać następującej kolorystyce worków: worek niebieski z napisem "PAPIER" worek żółty z napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE" worek zielony z napisem "SZKŁO" worek brązowy z napisem "BIO" (odpady biodegradowalne). Worek szary z napisem " Popiół" Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie podanych poniżej rodzajów odpadów komunalnych (niezależnie od ich ilości) : niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach a także w workach koloru czarnego, odpadów tworzyw sztucznych obejmujących tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych ( kod 200139, 150102), metale i opakowania z metali (kod 150104, 200140 ) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 200101, 150101) odpadów szkła (kod 200102,150107), odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 200135*, 200136, odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów o kodzie 200201 wraz z odpadami o kodzie 200108-odpady kuchenne ulegające biodegradacji , odpadów popiołu o kodzie ex 200199 - popioły z gospodarstw domowych Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest także do odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w workach oznaczonych literą "C" z miejsca zbierania zorganizowanego przez gminę, pochodzących od osób zakażonych i narażonych na bezpośrednie zakażenie koranawirusem SARS-CoV-2 - na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego, nie rzadziej niż co 7 dni. W ramach tego obowiązku zobowiązany jest do zorganizowania odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewnienie dezynfekcji środków transportu odpadów transportujących odpady od osób z grupy "C". Ilość gospodarstw domowych - ok. 2250. Szacunkowa ilość odebranych odpadów z nieruchomości w okresie od 1.09.2020 do 31.12.2020 r. : odpadów niesegregowanych (zmieszanych) - 245 Mg; odpadów selektywnie zebranych wszystkich frakcji - 70 Mg; Ponadto Wykonawca w ramach tego zadania zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Hostynnem i Sahryniu z rodzaju: odpadów wielkogabarytowych o kodzie 200301 (zużyte meble, ramy okienne), odpady remontowo-budowlane o kodzie 170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 170102 gruz ceglany, 170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106, 170180-usunięte tynki, tapety, okleiny, 170201- drewno, 170202 -szkło, 170203 - tworzywa sztuczne odpadów tworzyw sztucznych obejmujących tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych ( kod 200139, 150102), metale i opakowania z metali (kod 150104, 200140 ) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 200101, 150101) odpadów szkła opakowaniowego ( kod 200102,150107) Odbiór odpadów na zgłoszenie Zamawiającego. Szacunkowe ilości odpadów przewidywanych do odbioru z PSZOK wynoszą: odpadów wielkogabarytowych - 3 Mg; odpadów remontowo- budowlanych - 3 Mg; odpadów selektywnych (papieru, tworzyw sztucznych, szkła) - 2Mg. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto zaleca się zapoznanie z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych ilości lub przekroczenia ilości odpadów.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90512000-9
90513100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca w tym zakresie powinien posiadać: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Werbkowice, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( t.j. Dz. U z 2018r., poz. 1454 ). (wymóg dotyczy zarówno części 1 i części 2)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy: a) dla Wykonawców składających ofertę na część 1 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał min. 1 usługę przez okres minimum 12 miesięcy, polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w ilości min. 200 ton w tym okresie, potwierdzoną przez instalacje do zagospodarowania odpadów. b) dla Wykonawców składających ofertę na część 2 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał min. 1 usługę przez okres minimum 12 miesięcy, polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w ilości min. 500 ton w tym okresie, potwierdzoną przez instalacje do zagospodarowania odpadów. Uwaga: Wykonawcy składający ofertę na cześć 1 i część 2 muszą spełnić warunki o których mowa w pkt. a) i b). Sprzętu dla Wykonawców składających ofertę na część 1 lub na część 2 lub na część 1 i 2: Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wyposażeniem i urządzeniami technicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczególnych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz. U. z 2013r. poz. 122 z późn. zm. ] w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże że dysponuje: a) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b) dwoma pojazdami do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych; c) jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej; d) posiadania bazy magazynowo-transportowej usytuowanej na terenie gminy Werbkowice lub w odległości nie większej niż 60 km, zlokalizowanej na terenie do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy magazynowo-transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; Teren bazy magazynowo- transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające odprowadzenie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy- Prawo wodne. Baza magazynowo-transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej. Na terenie bazy magazynowo-transportowej muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem; urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na wezwanie zamawiającego Wykonawca składa następujące dokumenty : a) wykaz usług potwierdzających, że Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał usługę przez okres 12 miesięcy, polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów, potwierdzoną przez instalacje do zagospodarowania odpadów. (wzór zamieszczono w rozdziale 3 Tomu I - Formularz 3.5) b) wykaz sprzętu wyposażonego w urządzenia techniczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczególnych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oraz wskazanie posiadania bazy magazynowo- transportowej usytuowanej na terenie gminy Werbkowice lub w odległości nie większej niż 60 km, zlokalizowanej na terenie do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. (wzór zamieszczono w rozdziale 3 Tomu I - Formularz 3.6) c) kserokopię wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Werbkowice, o którym mowa w art. 9 b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U z 2017 r poz. 1289). poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy pzp.. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Treści oświadczenia została zamieszczona w rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ- ( formularz 3.3).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 1) dla przystępujących na cześć 1 zadania ustala się wadium w wysokości 2 000,00 zł; 2) dla przystępujących na cześć 2 zadania ustala się wadium w wysokości 8 000,00 zł; W przypadku składania oferty na część 1 i część 2 wadium należy wyliczyć jako suma wadium poszczególnych części. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Nr konta BS Werbkowice Nr 20 9642 0009 2001 0000 0619 0005 z :dopiskiem "Wadium - Przetarg nieograniczony na ." Odbiór i zagospodarowanie odpadów część ........ (wpisać odpowiednio)". Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed opływem terminu składania ofert. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 2, z treści poręczeń i gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - kwoty określonej w poręczeniu/gwarancji, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonej w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6 zd. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena70,00
częstotliwość odbioru zyżytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są następujące zmiany zawartej umowy: 1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy : a) w przypadku zmiany przepisów obowiązujących stawek podatku VAT: b) w przypadku zmiany ceny przyjęcia odpadów zmieszanych w instalacji komunalnej w stosunku do ceny obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy - cena jednostkowa odbioru odpadów zostanie zmieniona o kwotę wynikającą z różnicy ceny. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione o kwotę wyliczoną jako iloczyn średniej miesięcznej ilości odpadów podanych przez Zamawiającego w SIWZ, różnicy ceny z RIPOK-u z dnia złożenia oferty i obowiązującej w dniu sporządzenia aneksu do umowy oraz liczby miesięcy pozostałych do realizacji umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej w m. Werbkowice tj. w Spółdzielni Cukrownik i Wspólnoty Jana Pawła II.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej w m. Werbkowice tj. w Spółdzielni Cukrownik i Wspólnoty Jana Pawła II. Przedmiotem tego zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów (niezależnie od ich ilości) gromadzonych w systemie pojemnikowo-kontenerowym. Mieszkańcy tej zabudowy wspólnie korzystają z pojemników i kontenerów. Odpady zmieszane gromadzone będą w pojemnikach 1100 l, odpady selektywne gromadzone w pojemnikach 1100 l oznaczonych kolorami: zielony, niebieski, żółty, brązowy. Ilość pojemników: na odpady zmieszane - 20 szt. 1100 l, na odpady selektywne - 20 szt. 1100 l 3 szt. kontenery KP-7 oznaczonych kolorem niebieskim na papier, 1 kontener Kp-7 na odpady remontowo-budowlane, 1 kontener Kp- 7 na odpady zmieszane. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości pojemników do opróżnienia. Wymagana częstotliwość odbierania odpadów komunalnych - minimum raz na dwa tygodnie i na każde zgłoszenie telefoniczne, faksem lub e-mailem od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dezynfekcji przy użyciu myjki pojemników 1100L i kontenerów Kp-7 przeznaczonych na odpady po każdorazowym opróżnieniu w okresie od kwietnia do sierpnia a w pozostałych miesiącach na zgłoszenie telefoniczne. Do mycia i dezynfekcji należy wykorzystywać środki biodegradowalne i dezynfekujące posiadające atest PZH dopuszczający do obrotu na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości pojemników do opróżnienia. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie podanych poniżej rodzajów odpadów komunalnych : niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, odpadów tworzyw sztucznych obejmujących tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kod 200139, 150102), metale i opakowania z metali (kod 150104, 200140) oraz opakowań wielomateriałowych (kod 15 01 05), odpadów papieru obejmujących : papier i tektura, opakowania z papieru i tektury ( kod 200101,150101), odpadów szkła opakowaniowego ( kod 200102,150107), odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach: 200135*, 200136, odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów o kodzie 200201 wraz z odpadami o kodzie 200108 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji , odpadów remontowo-budowlanych o kodzie 170101, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 170102 gruz ceglany, 170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106, 170180-usunięte tynki, tapety, okleiny, 170201- drewno, 170202 -szkło, 170203 - tworzywa sztuczne. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest także do odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w workach oznaczonych literą "C" z miejsca zbierania zorganizowanego przez gminę, pochodzących od osób zakażonych i narażonych na bezpośrednie zakażenie koranawirusem SARS-CoV-2 - na zgłoszenie telefoniczne, nie rzadziej niż co 7 dni. W ramach tego obowiązku zobowiązany jest do zorganizowania odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewnienie dezynfekcji środków transportu odpadów transportujących odpady od osób z grupy "C". Ilość gospodarstw domowych - ok. 330. Szacunkowa ilość odpadów wynosi: odpadów zmieszanych - 26 Mg; odpadów selektywnie zebranych wszystkich frakcji -20 Mg; odpadów remontowo- budowlanych - 2 Mg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2, 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena70,00
częstotliwość odbioru zyżytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz wielolokalowej w 29 sołectwach z terenu gminy Werbkowice oraz z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz wielolokalowej w 29 sołectwach z terenu gminy Werbkowice tj. : Adelina, Alojzów, Dobromierzyce, Gozdów, Hostynne wieś, Hostynne-Kolonia, Honiatycze, Honiatycze Kolonia, Honiatyczki, Konopne, Kotorów, Łysa Góra, Łotów, Malice, Podhorce, Peresołowice, Sahryń, Sahryń-Kolonia, Strzyżowiec, Terebiniec, Terebiń, Turkowice, Werbkowice (z wyłączeniem zadania opisanego jako cześć 1), Wilków, Wronowice, Zagajnik, Wilków-Kolonia, Terebiń-Kolonia, Terebiń Zady, na której obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych mieszany pojemnikowo-workowy oraz z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Sahryń i Hostynne. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do świadczenia usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zakresie: - odbierania od właścicieli nieruchomości niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych z nieruchomości w każdej ilości pojemników oraz worków zawierających odpady selektywnie zebrane z rodzaju: szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady biodegradowalne ze szczególnym uwzględnianiem bioodpadów, popiołu z palenisk domowych w terminach określonych w harmonogramie . - odbierania odpadów komunalnych selektywnie zebranych z pojemników 1100l odpowiednio oznakowanych kolorami przeznaczonych na tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier oraz bioodpady z terenów zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej jako wspomagające system zbiórki odpadów (zgodnie z wykazem załączonym do SIWZ) z częstotliwością - na zgłoszenie telefonicznie. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l oraz dopuszczalne jest wystawienie przez właściciela nieruchomości odpadów zmieszanych w worku koloru czarnego a Wykonawca zobowiązany jest je odebrać. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie tej zabudowy odbywa się w systemie workowym o poj., 120 l oraz w systemie pojemników 1100 l, których lokalizację przedstawia TOM III SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości pojemników do opróżnienia, zmiany lokalizacji pojemników przedstawionych w TOMIE III. Ilość pojemników na selektywną zbiórkę 1100 l - 58 szt. Odpady komunalne odbierane selektywnie to: papier, metale i tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi, szkło, bioodpady, popiół z gospodarstw domowych. Ilość gospodarstw domowych - ok. 2235. Na terenie wspólnoty w m. Turkowice odpady zmieszane gromadzone są: w pojemnikach 1100l na odpady zmieszane w ilości - 9 szt, odpady selektywne w pojemnikach 1100 l - 6 szt. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych - co najmniej raz w miesiącu. Harmonogram odbioru odpadów zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym, najpóźniej w dniu podpisania umowy (wzór harmonogramu stanowi załącznik do projektu umowy - TOM II SIWZ). Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów segregowanych gromadzonych w workach - raz w miesiącu według harmonogramu, częstotliwość odpadów segregowanych gromadzonych w pojemnikach 1100l wspomagających system na zgłoszenie telefoniczne, faksem lub e-mailem od Zamawiającego. Worki do zbiórki odpadów selektywnych zapewni mieszkańcom Wykonawca w dniu wykonania usługi w danym miesiącu, z tym że worki na miesiąc wrzesień 2020 r. wykonawca dostarczy wraz z harmonogramem do dnia 31 sierpnia 2020 r. Ponadto co miesiąc wykonawca przekaże 20 kpl. worków w kolorach określonych niżej Zamawiającemu. Pierwsze przekazanie worków Zamawiającemu ma nastąpić w dniu podpisania umowy. Worki dostarczone przez wykonawcę mają odpowiadać następującej kolorystyce worków: worek niebieski z napisem "PAPIER" worek żółty z napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE" worek zielony z napisem "SZKŁO" worek brązowy z napisem "BIO" (odpady biodegradowalne). Worek szary z napisem " Popiół" Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie podanych poniżej rodzajów odpadów komunalnych (niezależnie od ich ilości) : niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach a także w workach koloru czarnego, odpadów tworzyw sztucznych obejmujących tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych ( kod 200139, 150102), metale i opakowania z metali (kod 150104, 200140 ) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 200101, 150101) odpadów szkła (kod 200102,150107), odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 200135*, 200136, odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów o kodzie 200201 wraz z odpadami o kodzie 200108-odpady kuchenne ulegające biodegradacji , odpadów popiołu o kodzie ex 200199 - popioły z gospodarstw domowych Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest także do odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w workach oznaczonych literą "C" z miejsca zbierania zorganizowanego przez gminę, pochodzących od osób zakażonych i narażonych na bezpośrednie zakażenie koranawirusem SARS-CoV-2 - na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego, nie rzadziej niż co 7 dni. W ramach tego obowiązku zobowiązany jest do zorganizowania odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewnienie dezynfekcji środków transportu odpadów transportujących odpady od osób z grupy "C". Ilość gospodarstw domowych - ok. 2250. Szacunkowa ilość odebranych odpadów z nieruchomości w okresie od 1.09.2020 do 31.12.2020 r. : odpadów niesegregowanych (zmieszanych) - 245 Mg; odpadów selektywnie zebranych wszystkich frakcji - 70 Mg; Ponadto Wykonawca w ramach tego zadania zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Hostynnem i Sahryniu z rodzaju: odpadów wielkogabarytowych o kodzie 200301 (zużyte meble, ramy okienne), odpady remontowo-budowlane o kodzie 170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 170102 gruz ceglany, 170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106, 170180-usunięte tynki, tapety, okleiny, 170201- drewno, 170202 -szkło, 170203 - tworzywa sztuczne odpadów tworzyw sztucznych obejmujących tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych ( kod 200139, 150102), metale i opakowania z metali (kod 150104, 200140 ) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 200101, 150101) odpadów szkła opakowaniowego ( kod 200102,150107) Odbiór odpadów na zgłoszenie Zamawiającego. Szacunkowe ilości odpadów przewidywanych do odbioru z PSZOK wynoszą: odpadów wielkogabarytowych - 3 Mg; odpadów remontowo- budowlanych - 3 Mg; odpadów selektywnych (papieru, tworzyw sztucznych, szkła) - 2Mg. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto zaleca się zapoznanie z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych ilości lub przekroczenia ilości odpadów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2, 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena70,00
częstotliwość odbioru zyżytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.