eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Barlinek › Budowa budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Etap II - dokończenie budynku

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-06-28Ogłoszenie nr 555511-N-2020 z dnia 2020-06-28 r.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bratek": Budowa budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Etap II - dokończenie budynku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bratek", krajowy numer identyfikacyjny 81264064000000, ul. ul. Henryka Sienkiewicza  15 , 74-320  Barlinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 95 746 24 47, , e-mail bratekbarlinek@gmail.com, , faks 95 746 24 47.
Adres strony internetowej (URL): www.bratek-barlinek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bratek-barlinek.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom BRATEK (sekretariat), ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek lub przesłać pocztą
Adres:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK, ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Etap II - dokończenie budynku
Numer referencyjny: 01/06/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dokończenie budowy budynku nowej szkoły. 1. W ramach etapu I budowy wykonano budynek o zwartej bryle przykryty dachem płaskim o nachyleniu technologicznym 3% wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek ma następujące parametry: Obiekt dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Pokrycie dachu - papa. Wymiary budynku: 30,80 x 16,85 m. Wykonanie w technologii tradycyjnej. Budynek murowany. Strop żelbetowy z płyt kanałowych SPK, strunobeton. Powierzchnia zabudowy budynku: 397,30m2. Powierzchnia całkowita: 667,11 m2. Kubatura: 2.136,00 m3. Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 0 podziemnych. Wysokość budynku: 7,63 m - budynek niski. W budynku przewidziano instalację wodno-kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną, wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną mechaniczną, klimatyzacji, instalację odgromową oraz instalację teletechniczną. 2. W ramach I etapu wykonano: 1) w zakresie robót zewnętrznych - pełen zakres robót przyłączeniowych, 2) w zakresie robót konstrukcyjnych - pełny zakres (razem z szybem windy), 3) pokrycie dachowe z rurami spustowymi, 4) stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, 5) elewacja - tylko ocieplenie budynku (styropian z wtopioną siatką i zagruntowaniem), 6) roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych - ścianki działowe, podłoża i posadzki na parterze, 7) w zakresie robót instalacyjno-sanitarnych - instalacje podposadzkowe kanalizacyjne, 8) w zakresie robót instalacyjno-sanitarnych - roboty zewnętrzne - pełny zakres, 9) w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych - roboty zewnętrzne - pełny zakres. 3. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia określają: 1) Projekt budowlany - załącznik nr 10 do SIWZ. 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 11 do SIWZ. 4. W ramach niniejszego postępowania należy wykonać etap II zadania. W związku z tym w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 9 Zamawiający dokonuje następujących uszczegółowień: 1) Należy wykonać przygotowanie terenu, a w tym w szczególności: a) roboty zabezpieczające b) zabezpieczenie szklarni edukacyjnej, c) zabezpieczenie poletek edukacyjnych, d) ogrodzenie placu budowy (od strony parkingu ogrodzenie pełne wysokości minimum 2m), e) doprowadzenie energii na plac budowy (ok. 200m) i opomiarowanie, f) przygotowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na terenie Zamawiającego, g) przygotowanie dojazdu na teren budowy od strony Szpitala Barlinek Sp. z o.o. UWAGA! Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie zgody Szpitala Barlinek Sp. z o.o. na dojazd do terenu budowy przez teren szpitalny. h) wykonanie niezbędnych dojazdów, bram wjazdowych, dojść itp., i) wykonanie zaplecza budowy z węzłem sanitarnym opomiarowanym, j) podłączenie niezbędnych do funkcjonowania budowy mediów. Wykonawca zapewni bezkolizyjny, ciągły dojazd do istniejącego budynku dydaktycznego oraz parkingu. 2) W zakresie wykończenia budynku należy wykonać m.in. następujące roboty budowlane na parterze: a) warstwy posadzkowe i izolacyjne, b) ściany działowe dodatkowe 2 szt., c) tynki, gładzie, malowanie, d) stolarka drzwiowa. 3) W zakresie wykończenia budynku należy wykonać m.in. następujące roboty budowlane na poddaszu: a) warstwy posadzkowe i izolacyjne, b) tynki, gładzie, malowanie, c) stolarka drzwiowa. 4) Inne roboty budowlane: a) schody, b) elewacja, c) winda, d) zagospodarowanie terenu. 5) W zakresie instalacji sanitarnych należy wykonać m.in.: a) instalacja wody zimnej i ciepłej, b) roboty remontowe przygotowawcze, c) instalacja ppoż., d) zestaw hydrofobowy ppoż. pompa, e) instalacja kanalizacyjna wewnętrzna, f) centralne ogrzewanie, g) kocioł/zbiornik c.w.u. na pelet/gaz, h) instalacja wentylacyjna, i) drenaż opaskowy. 6) W zakresie instalacji elektrycznych należy wykonać m.in.: a) montaż tablic, b) WG ppoż., c) instalacja oświetleniowa z montażem opraw, d) instalacja gniazd, e) instalacja alarmowa i ppoż. z projektem wykonawczym zaopiniowanym przez rzeczoznawcę ppoż. 7) Zamawiający w celach informacyjnych załącza przedmiar robót (załącznik nr 12 do SIWZ). Zamawiający zastrzega, że powyższy przedmiar (złącznik nr 12 do SIWZ) w żaden sposób nie może być traktowany przez Wykonawców jako opis przedmiotu zamówienia. 8) Należy przygotować dokumentację powykonawczą wynikającą z przepisów Prawa budowlanego. 9) Wykonawca ma obowiązek wykonać i zafakturować do dnia 30 listopada 2020 r. roboty za kwotę minimum 1.650.000 zł. 10) Dopuszcza się możliwość rozliczania fakturami przejściowymi do wartości 80% ceny umownej (bez uwzględnienia wartości ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ustawy pzp i zmian wprowadzanych do umowy na podstawie zapisów umowy lub na podstawie art. 144 ustawy pzp). Zamawiający informuje, że pierwszą fakturę przejściową Wykonawca będzie mógł wystawić po wykonaniu i odebraniu robót o wartości co najmniej 500.000 zł. 11) Na przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga gwarancji na okres 60 miesięcy. 12) Zamawiający wymaga przejęcia przez Wykonawcę gwarancji na roboty wykonane w I etapie w szczególności na stolarkę, konstrukcję ścian i stropów, dach na okres od terminu ostatecznego odbioru robót wykonanych w II etapie do terminu zakończenia gwarancji na etap I (połowa roku 2024). 13) Wszelkie uszkodzenia robót wykonanych w I etapie Wykonawca usunie na koszt własny. 5. Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje m.in.: 1) wykonanie pomiarów geodezyjnych; 2) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; 3) zabezpieczenie robót oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz oznakowanie i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie trwania oznakowania ruchu; 4) uzyskanie niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych pozwoleń, uzgodnień itp.; 5) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej; 6) wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych, wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych; 7) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy; 8) pozyskanie i transport sprzętu i niezbędnych urządzeń na miejsce budowy; 9) zagospodarowanie we własnym zakresie lub utylizacja powstałych w wyniku prowadzonych robót odpadów i ziemi. 6. Ustalone na postawie oferty wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45330000-6
45310000-3
45200000-7
45331000-6
45100000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy pzp o wartości łącznej do 450.000 zł brutto polegających na: 1) wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych, 2) wykonaniu zbiornika ppoż., 3) wykonaniu utwardzenia terenu. 2. Zamówienia zostaną udzielone w przypadku, gdy Zamawiający pozyska odpowiednie dodatkowe środki finansowe na ich realizację. 3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę ryczałtową na każdorazowy uzgodniony zakres prac. Oferta taka podlega negocjacjom pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 4. Zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-20

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości łącznej nie niższej niż 700.000 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); W przypadku wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w walucie innej niż PLN, zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową; 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności mającej związek z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2.000.000 złotych; Ocenę spełniania tych warunków Zamawiający przeprowadzi na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie większym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert oraz opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony w określonym wyżej zakresie na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: a) dwie roboty budowlane polegające na budowie od podstaw budynku wyposażonego w instalacje: elektryczną, c.o., wodny i kanalizacji, komputerową, teletechniczną, monitoringu, ostrzegania przed włamaniem, ppoż. oraz klap dymowych, w tym co najmniej jednego budynku wyposażonego w wentylację mechaniczną i klimatyzację, o wartości nie mniejszej niż 1.700.000 zł każdy, b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie windy. Ocenę spełniania tego warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego wykazu robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ). 2) dla realizacji robót budowlanych będzie dysponował: a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót, b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót, c) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót; Doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania w danej specjalności. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla każdej z funkcji. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018.2272). Ocenę spełniania tego warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ). 3) w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składaniem ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zatrudniał średnio rocznie minimum 25 osób, w tym minimum 1 osobę personelu kierowniczego; Ocenę spełnienia tego warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie dostarczonego przez wykonawcę oświadczenia na temat średniorocznego zatrudnienia wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 9 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 1), 2) i 3) składa dokumenty określone w §7 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów - wykonawca przedstawia dokumenty określone w §7 ust. 3 przywołanego wyżej Rozporządzenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 700.000 zł, w okresie nie większym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert; 2) opłacona polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000 zł; 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający określa, że roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa powyżej i złożenia dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, dotyczy jedynie robót budowlanych wystarczających do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, którego opis znajduje się w Rozdziale XI punkt ust. 4 pkt 1) SIWZ. 4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ). Minimalne wymagania Zamawiającego opisane w Rozdziale XI ust. 4 pkt 2) i 3) SIWZ. 5) Oświadczenie, na temat średniorocznego zatrudnienia wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (wzór - załącznik nr 9 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ ze wskazaniem: a) ceny ofertowej brutto obliczonej w sposób określony w rozdziale XVII; b) terminu realizacji przedmiotu umowy (nie później niż 20 lipca 2021 r.); c) oferowanej długości płatności faktur (nie mniej niż 7 i nie więcej niż 30 dni). 2) Oświadczenia wymienione w rozdziale XIII. pkt 1. 1)-4) SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ). 3) Wykaz podwykonawców - załącznik nr 6 do SIWZ (jeśli ma zastosowanie). 4) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów - załącznik nr 8 do SIWZ (jeśli ma zastosowanie). 5) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 6) Potwierdzenie wniesienia wadium - zgodnie z rozdziałem IX punkt 5 SIWZ. 7) Dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę wygenerowanego przez niego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) o treści odpowiadającej oświadczeniom stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W takim przypadku JEDZ należy zaszyfrować jednym z ogólnie dostępnych, bezpłatnych programów szyfrujących, przesłać na adres poczty elektronicznej wskazanej w rozdziale I SIWZ, a w ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazać nazwę programu szyfrującego i hasło do rozszyfrowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert na zasadach określonych w SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Termin realizacji25,00
Termin płatności15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedną z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 2) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę; 3) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 4) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą spowodować obniżenie jakości wykonywanych robót lub też uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawcę, iż pozostałe do wykonania roboty nie mogły być zrealizowane ze względów technologicznych wcześniej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zamawiający rozumie przez "nie sprzyjające warunki atmosferyczne" warunki przy których nie jest dopuszczone wykonywanie robót opisanych w Specyfikacjach Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi; 5) wystąpienie innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy; 6) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 7) konieczność wykonania robót zamiennych; 8) zmiana sposobu rozliczania umowy; 9) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzeń takich jak np. rozwiązanie umowy łączącej go z wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez zamawiającego; 10) zmiana robót, które Zamawiający będzie uważał za niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót, b) pominięcie pewnych robót, c) wykonanie robót nieprzewidzianych; 11) zmiana stawki podatku VAT; 12) zmiana kierownika budowy lub kierowników robót w poszczególnych branżach; 13) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym; 14) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy; 15) na skutek działania siły wyższej. Zmiany mogą być wprowadzone jedynie w uzasadnionych wypadkach, po przedstawieniu szczegółowego uzasadnienia i obiektywnych dowodów konieczności ich wprowadzenia. Proponowane zmiany kosztów i/lub terminów wymagają weryfikacji przez inspektora nadzoru. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-14, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek tel./fax: 95 746 24 47, e-mail: bratekbarlinek@googlemail.com 2. Administratorem danych osobowych w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom BRATEK jest: Zofia Gągało - Prezes Zarządu kontakt: bratekbarlinek@gmail.com, tel.: 95 746 24 47 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Etap II - dokończenie budowy", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.