eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Akredytacja międzynarodowa Journey to Changemaker Certificate (J2CC) nadana przez Fundację Ashoka Innowatorzy na rzecz Dobra z siedzibąul. Puca 40, 04-386 Warszawa.Ogłoszenie z dnia 2019-12-04

Ogłoszenie nr 550264763-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.

Gdańsk: Akredytacja międzynarodowa Journey to Changemaker Certificate (J2CC) nadana przez Fundację Ashoka Innowatorzy na rzecz Dobra z siedzibą: ul. Puca 40, 04-386 Warszawa. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tytuł projektu: Journey to Changemaker Certificate. Numer umowy: MNiSW/2019/341/DIR/AZ


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny 000001330, ul. ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 23 20, e-mail sekretariatdzp@ug.edu.pl, faks 58 523 31 10.
Adres strony internetowej (url): www.ug.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Akredytacja międzynarodowa Journey to Changemaker Certificate (J2CC) nadana przez Fundację Ashoka Innowatorzy na rzecz Dobra z siedzibą: ul. Puca 40, 04-386 Warszawa.
Numer referencyjny A120-211-159/19/SK

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Akredytacja międzynarodowa Journey to Changemaker Certificate (J2CC) nadana przez Fundację Ashoka Innowatorzy na rzecz Dobra z siedzibą: ul. Puca 40, 04-386 Warszawa.

II.5) Główny Kod CPV: 80.50.00.00 - Usługi szkoleniowe


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Uzasadnienie wyboru trybu: Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, iż usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1)"Precertyfikacja" - przeprowadzenie szkoleń prowadzących do certyfikacji Journey to Changemaker Certificate dla Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Pedagogika (w tym planowanego programu Erazmus Plus Joint Master Degree in Change-makers Educational Leadership); 2)"Certyfikacja" - przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego procesu uruchamiania nowatorskich metod kształcenia i wpływu na otoczenia u Zamawiającego. Audyt ma na celu badanie zgodności metod nauczania z wymaganiami certyfikatu Journey to to Changemaker Certificate. Journey to Changemaker Certificate (J2CC) to akredytacja nadawana uniwersytetom na całym świecie wyłącznie przez fundację Ashoka U Commons. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało niniejszą akredytację za znaczącą dla polskich uczelni i wymieniło ją na liście dofinansowanych certyfikacji. Journey to Changemaker Certificate, to akredytacja opracowana przez fundację Ashoka U Commons 1700 North Moore St.Suite 2000, Arlinghton, VA 22209, USA. Fundacja Ashoka U Commons jest trzecią organizacją na świecie mającą globalny wpływ społeczny poprzez innowacje społeczne. Jako jedyna prowadzi program dla uniwersytetów, kończący się akredytacją uznającą daną uczelnie za oddziaływującą systemowo na swoje otoczenie i kształcącą kadry innowatorów społecznych. Akredytacja J2CC jest wyróżnieniem rozpoznawanym na świecie, poświadczającym budowanie kultury innowacyjności. Certyfikat J2CC zapewnia dostęp do różnorodnych innowacji społecznych, w tym do sieci nowoczesnego kształcenia, rozwijania i wspierania umiejętności implementowania zmian.Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego (numer KRS: 0000184794) z siedzibą: ul. Paca 40, 04-386 Warszawa jest jedynym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dysponentem metodyki oraz znaku certyfikacyjnego Journey to Changemaker Certificate (J2CC), co potwierdza Oświadczenie Ashoka U Commons, 1700 North Moore St.Suite 2000, Arlinghton, VA 22209, USA.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.