eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa środków ochrony indywidualnejOgłoszenie z dnia 2020-07-10

Ogłoszenie nr 550125093-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.

Wrocław: Dostawa środków ochrony indywidualnej OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
nr POIR.04.01.01-00-0009/19/00,POIR.04.01.02-00-0103/17-00,POIR.04.01.04-00-0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, POIR.04.04.00-00-14D6/18-00,POIR.04.04.00-00-3E14/16-00, DIR/WK/2017/2018/01-1,LIDER /47/0194/L-9/17/NCBR/2018, DOB-BIO8/08 /01/2016,UMO-2014/14/E/NZ6/00365, UMO-2015/19/D/ST5/00722, UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/19/B/ST8/02761, UMO-2015/18/E/NZ3/00695, UMO-2015/19/D/NZ5/03518,UMO-2017/27/B/NZ6/02103, UMO-2018/29/B/ST3/02731, UMO-2018/29/B/ST5/00341, UMO-2018/31/D/ST5/01365,UMO-2018/31/B/ST8 /02832, UMO-2019/33/B/NZ3/02528


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii , Krajowy numer identyfikacyjny 00003007360000, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48 71 734 77 77, e-mail zakupy@port.org.pl, faks +78 71 720 16 00.
Adres strony internetowej (url): https://www.port.org.pl/pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa osoba prawna


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków ochrony indywidualnej
Numer referencyjny PO.271.20.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są m.in. rękawice wymienione w formularzu wyceny, kaski ochronne, okulary, google , przyłbice ochronne, fartuchy oraz nauszniki

II.5) Główny Kod CPV: 18.10.00.00 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W postępowaniu przeprowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy PO.271.13.2020, ogłoszenie o zamówieniu 536191-N-2020) nie zostały złożone żadne oferty w zakresie części 2, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Tesora Marzena Paczyńska, , ul. Kasztanowa 5, 43-300, Bielsko-Biała, kraj/woj. Polska


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.