eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Bieżące utrzymanie dróg krajowych w latach 2017-2020 na terenie Rejonu w Wałbrzychu z podziałem na zadania - Zadanie 2 roboty na nawierzchniach betonowychOgłoszenie z dnia 2020-07-02

Ogłoszenie nr 550118085-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

Wrocław: Bieżące utrzymanie dróg krajowych w latach 2017-2020 na terenie Rejonu w Wałbrzychu z podziałem na zadania - Zadanie 2 roboty na nawierzchniach betonowych OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 01751157500082, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713347300, e-mail zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl, faks +48713347363.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg krajowych w latach 2017-2020 na terenie Rejonu w Wałbrzychu z podziałem na zadania - Zadanie 2 roboty na nawierzchniach betonowych
Numer referencyjny O.WR.D-3.2412.123.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych w latach 2017-2020 na terenie Rejonu w Wałbrzychu z podziałem na zadania - Zadanie 2 roboty na nawierzchniach betonowych

II.5) Główny Kod CPV: 45233260-9

Dodatkowe kody CPV:

45232452-5,

45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dniu 29.04.2017r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Bieżące utrzymanie dróg krajowych w latach 2017 - 2020 na terenie Rejonu w Wałbrzychu z podziałem na zadania: Zadanie 1 - roboty na nawierzchniach bitumicznych; Zadanie 2 - roboty na nawierzchniach betonowych; Zadanie 5 - prace elektro- energetyczne" W wyniku rozstrzygnięcia w/wspomnianego przetargu nieograniczonego, Zamawiający zawarł dnia 03.08.2017r. umowę na "Bieżące utrzymanie dróg krajowych w latach 2017 - 2020 na terenie Rejonu w Wałbrzychu z podziałem na zadania: Zadanie 2 roboty na nawierzchniach betonowych". Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: - ogłoszenie o zamówieniu (2017/S 084-162539, Sekcja II.2.14); - SIWZ - Tom I rozdział 1 ust. 5.2. - Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. nawierzchnie chodników, elementy ulic, odwodnienie, nawierzchnie betonowe. W chwili obecnej Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, korzystając z przewidzianej możliwości udzielenia takich zamówień. Zamówienie dotyczy prac opisanych w przetargu jako prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W ocenie Zamawiającego spełnione są łącznie przesłanki udzielenia zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp: a) nie upłynął okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego; b) zamówienie udzielane jest dotychczasowemu wykonawcy usług; c) zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług; d) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i postanowieniach SIWZ; e) zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; f) całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy uwzględnianiu wartości zamówienia podstawowego.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT Wlodzimierz Lewowski, , Sędzislaw 50, 58-410, Marcziszów, kraj/woj.


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.