eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Naprawa lasera okulistycznego VISULAS YAG III TRION

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-07-02

Ogłoszenie nr 550117879-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

Warszawa: Naprawa lasera okulistycznego VISULAS YAG III TRION OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Krajowy numer identyfikacyjny 00028897500000, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225991701, e-mail zp@spcsk.pl, faks +48225991714.
Adres strony internetowej (url): https://dzp.spcsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa lasera okulistycznego VISULAS YAG III TRION
Numer referencyjny DZPUCK.262.088.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy lasera okulistycznego VISULAS YAG III TRION.

II.5) Główny Kod CPV: 50.42.10.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Klinika Okulistyki SKDJ wykorzystuje laser VISULAS YAG III TRION do szeregu zabiegów okulistycznych. Jest to specjalistyczny laser okulistyczny trójfalowy, który uległ uszkodzeniu. Laser ten w celu diagnostyki uszkodzenia musiał zostać przewieziony do fabryki producenta. Autoryzowany serwis w Polsce nie był w stanie przeprowadzić diagnostyki i naprawy danego lasera. W opinii producenta (oświadczenie) naprawa lasera, w zakresie wskazanym w oparciu o przeprowadzoną diagnostykę, nie może być wykonana w Polsce, gdyż jedna z części wchodzących w skład tej naprawy, zgodnie z instrukcją serwisową, może być wymieniona tylko w fabryce producenta w Niemczech. W związku z powyższym usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.