eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jędrzejów › PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0178T NIEGOSŁAWICE - MIERZAWA - SŁABOSZOWICE - KRZCIĘCICE - MIERZYN - SĘDZISZÓW - GNIEWIĘCIN - KLIMONTÓW POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI NIEGOSŁAWICE OD KM 1+653 DO KM 1+693 DŁUGOŚCI 40 MB, SZEROKOŚCI 1,3 M STR PRAWAOgłoszenie z dnia 2020-06-01

Ogłoszenie nr 550094679-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.

Jędrzejów: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0178T NIEGOSŁAWICE - MIERZAWA - SŁABOSZOWICE - KRZCIĘCICE - MIERZYN - SĘDZISZÓW - GNIEWIĘCIN - KLIMONTÓW POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI NIEGOSŁAWICE OD KM 1+653 DO KM 1+693 DŁUGOŚCI 40 MB, SZEROKOŚCI 1,3 M STR PRAWA OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jędrzejowski - Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 29994337900000, ul. Stefana Okrzei 83, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 861 426, e-mail zdpjedrzejow@wp.pl, faks 413 861 171.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0178T NIEGOSŁAWICE - MIERZAWA - SŁABOSZOWICE - KRZCIĘCICE - MIERZYN - SĘDZISZÓW - GNIEWIĘCIN - KLIMONTÓW POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI NIEGOSŁAWICE OD KM 1+653 DO KM 1+693 DŁUGOŚCI 40 MB, SZEROKOŚCI 1,3 M STR PRAWA
Numer referencyjny ZP.451.Rb-5.04-Z.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty ziemne i rozbiórkowe, podbudowa, elementy chodnika, roboty wykończeniowe

II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1

Dodatkowe kody CPV:

45233140-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający planuje udzielić zamówienie uzupełniające wykonawcy z którym podpisano wcześniej umowę. Zlecone roboty polegają na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym. Zamówienie uzupełniające stanowi 26,17% zamówienia podstawowego i zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu(nr ogłoszenia: 531131-N-2020 z dn. 14.04.2020 r.) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podczas realizacji zamówienia podstawowego wynikła potrzeba wydłużenia przedmiotowego odcinka w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych. Dodatkowo zamawiający dysponuje środkami na realizację przedmiotowego zamówienia uzupełniającego


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0178T NIEGOSŁAWICE - MIERZAWA - SŁABOSZOWICE - KRZCIĘCICE - MIERZYN - SĘDZISZÓW - GNIEWIĘCIN - KLIMONTÓW POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI NIEGOSŁAWICE OD KM 1+653 DO KM 1+693 DŁUGOŚCI 40 MB, SZEROKOŚCI 1,3 M STR PRAWA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z o.o., biuro@wojtrans.com.pl, ul. Głowackiego 93, 28-300, Jędrzejów, kraj/woj. świętokrzyskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.