eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługa parametryzacji i reedycji 168 obiektów w systemie Syndis w EOP Gdańsk.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-27

Ogłoszenie nr 550055576-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Gdańsk: Usługa parametryzacji i reedycji 168 obiektów w systemie Syndis w EOP Gdańsk. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk, Krajowy numer identyfikacyjny 00002058600046, ul. ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 34 98 204, e-mail b.frackiewicz@ien.gda.pl, faks 58 34 17 685.
Adres strony internetowej (url): http://www.ien.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytut Badawczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa parametryzacji i reedycji 168 obiektów w systemie Syndis w EOP Gdańsk.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa parametryzacji i reedycji 168 obiektów w systemie Syndis w EOP Gdańsk. Zakres prac obejmuje prace w systemie dyspozytorskim SCADA związane z podłączeniem do systemu SCADA SYNDIS-RV sterowników z systemu STEKOM w łączności TETRA i GPRS (168 obiektów. Dla każdego obiektu planowane są następujące prace: a)parametryzacja kanałów transmisji TETRA i GPRS oraz reedycja obiektu w łączności TETRA i GPRS w systemie dyspozytorskim SCADA SYNDIS; b)parametryzacja kanału transmisji GPRS oraz reedycja obiektu w łączności GPRS w systemie dyspozytorskim SCADA SYNDIS.

II.5) Główny Kod CPV: 71.30.00.00 - Usługi inżynieryjne


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67.1.1b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Z uwagi na konieczność zapewnienia jednolitej technologii oraz konieczności posiadania szczegółowej wiedzy o zaimplementowanych rozwiązaniach projektowo-technologicznych w istniejącej infrastrukturze Inwestora (Energa-Operator), Zamawiający zobligowany jest w umowie podpisanej z Inwestorem do zlecenia wykonania usługi firmie Mikronika Sp. z o.o., w trybie zamówienia z wolnej ręki jako jedynemu Wykonawcy uprawnionemu do wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia.Wykonawca przedstawił stosowne oświadczenie dotyczące realizacji umowy nr GJ05797/19 pomiędzy Energa-Operator a Instytutem Energetyki Oddział Gdańsk potwierdzające, że ze względu na ochronę praw wyłącznych (art. 67 1.1b Pzp Mikronika jest jedynym Wykonawcą uprawnionym do wykonania usług w zakresie parametryzacji i reedycji obiektów w systemie Syndis w EOP Gdańsk.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Mikronika Sp. z o.o., biuro@mikronika.pl, ul. Wykopy 2/4, 60-001, Poznań, kraj/woj. wielkopolskieNAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.