eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miedźno › Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-23

Ogłoszenie nr 550051990-N-2020 z dnia 23-03-2020 r.

Miedźno: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miedźno, Krajowy numer identyfikacyjny 00000151398327, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 178 010, e-mail ug@miedzno.pl, faks 343 178 030.
Adres strony internetowej (url): www.miedzno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno
Numer referencyjny RR.271.2.7.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1.W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miedźno. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w Informacjach w tym umowie i Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz obowiązującymi przepisami prawa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) wzór umowy - stanowiący dodatek nr 4 do Informacji, 2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - stanowiący dodatek nr 3 do Informacji. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z zm. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług związanych z wykonaniem zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia, tj. które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia - operatorzy, kierowcy, ładowacze, osoba wykonująca czynności związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem). Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio dodatek nr 4 do Informacji. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

90511000-2,

90512000-9,

90513100-7,

90533000-2,

90514000-3,

90510000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W myśl art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług , zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający w postępowaniu nr RR.271.2.19.2019 w ogłoszeniu o zamówieniu nr 637306-N-2019 z dnia 2019-12-18 r. przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, ilość usług zleconych w ramach zamówienia podobnego będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego pod warunkiem, że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych została ustalona na kwotę 220 415,00 zł. Z dniem 31 marca 2020 r. upływa termin obowiązywania umowy na zamówienie podstawowe, zawartej w trybie przetargu nieograniczonego z ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA Zbigniew Strach Korzonek 98 42-274 Konopiska W związku z powyższym dla utrzymania ciągłości realizacji usług związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno zaszła konieczność udzielenia niniejszego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki z Wykonawcą - ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA Zbigniew Strach Korzonek 98 42-274 Konopiska .


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.