eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa map, książek i atlasówOgłoszenie z dnia 2019-02-03

Ogłoszenie nr 550021452-N-2019 z dnia 03-02-2019 r.

Toruń: Dostawa map, książek i atlasów OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
Nauka - to takie proste!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Krajowy numer identyfikacyjny 34087521200000, ul. ul. Władysława Łokietka 5, 87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://centrumnowo.kei.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa map, książek i atlasów
Numer referencyjny CNMW.DK-A.3410.1.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa map, książek i atlasów. Dostawa ta stanowi wyposażenie skrzyń mobilnych na potrzeby projektu "Nauka - to takie proste!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

II.5) Główny Kod CPV: 30192000-1

Dodatkowe kody CPV:

22100000-1,

22114000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający przeprowadzał uprzednio postępowanie o udzielenie zamówienia m.in na dostawę map,książek i atlasów (było to jedno z zadań w postępowaniu) w trybie przetargu nieograniczonego. W każdym z postępowań na przedmiotową część nie wpłynęła żadna oferta.W konsekwencji wystąpiły podstawy do zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki - podstawa prawa wyrażona w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. zo.o. , , ul. Kościuszki 37, 30-105, Kraków, kraj/woj. kujawsko - pomorskieNAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.