eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › P-3-LEKI-2013 na dostawę leków

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-02-09

Warszawa: P-3-LEKI-2013 na dostawę leków
Numer ogłoszenia: 54738 - 2013; data zamieszczenia: 09.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15862 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej", ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 831-37-01, faks 635 84 39.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: P-3-LEKI-2013 na dostawę leków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Szpitala, podzielona na 8 części: Część 1 : Import docelowy Część 2: Leki różne 1 Część 3: Leki różne 2 Część 4 : Żywienie pozajelitowe Część 5 : Środki odkażające Część 6 : Gąbka lecznicza Część 7 : Czynniki krzepnięcia Część 8 : Opatrunek hemostatyczny 1. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy określone niniejszą Specyfikacją leki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Miejsce dostawy leków: sukcesywne dostawy leków do Szpitala Specjalistycznego INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SPZOZ, Warszawa, ul. Inflancka 6. 3. Wielkość i asortyment dostaw będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości leków mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zapotrzebowania NA CITO w ciągu 8 godzin od złożenia zamówienia, NA RATUNEK w ciągu max 6 godz. od momentu zgłoszenia zamówienia przez Aptekę. 5. Termin dostarczenia zamawianego towaru - maksymalnie do 48 godzin (2 dni robocze) od zgłoszenia (dopuszcza się składanie zamówienia w formie pisemnej, faxem lub przez telefon potwierdzony faxem). 6. Minimalny okres ważności dostarczanych leków musi wynosić 12 miesięcy - od daty dostawy. 7. Oprócz faktury VAT (dokument papierowy),na wyraźną prośbę Apteki, Wykonawca dostarcza dyskietkę-płytę CD nagraną w systemie DATA FARM lub DR MALICKI. 8. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zgodnie z zapisami formularza cenowego (załącznik nr 2). 9. Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz.271 ze zm.). Dokumenty do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.(nie dotyczy części 1) 10. Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby medyczne, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.271 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tych ustaw. Dokumenty do wglądu na każde żądanie Zamawiającego. 11.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkt leczniczy z ulotką, etykietą sporządzoną w języku polskim. 12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, na nośniku elektronicznym Kart Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowanego zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza cenowego. (nie dotyczy części 1). 13. Wykonawca zobowiązany jest zaproponować lek do przetargu zgodnie z jego aktualną rejestracją. W przypadku przewidywanego zakończenia rejestracji leku, Wykonawca zobowiązany jest umieszczać w swojej propozycji przetargowej lek będący w stałej produkcji, zapewniając w ten sposób ciągłość dostaw. Jeżeli nie jest to możliwe, bezwzględnie dołączyć razem ze świadectwem rejestracji informacje o kończącej się dacie ważności rejestru. 14. Należy dołączyć do oferty oświadczenie mówiące o spełnieniu warunku, że produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.( nie dotyczy części 1).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00 - Produkty farmaceutyczne 33.69.22.00 - Produkty do żywienia pozajelitowego 24.45.50.00 - Środki odkażające 33.14.11.27 - Hemostatyki wchłanialne 33.62.00.00 - Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia 33.69.50.00 - Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Leki rózne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SANOFI - Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20641,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17108,95

 • Oferta z najniższą ceną: 17108,95 / Oferta z najwyższą ceną: 17108,95

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Leki różne 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, Katowice, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12487,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9913,62

 • Oferta z najniższą ceną: 9913,62 / Oferta z najwyższą ceną: 9913,62

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Żywienie pozajelitowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bialmed Sp. z o.o., Konopnickiej 11a, Biała Piska, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2464,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1689,12

 • Oferta z najniższą ceną: 1689,12 / Oferta z najwyższą ceną: 1689,12

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Środki odkażające

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Rydygiera 8, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 990,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 699,84

 • Oferta z najniższą ceną: 699,84 / Oferta z najwyższą ceną: 699,84

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Gąbka lecznicza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEUCA SA, Szosa Bydgoska 38/52, Toruń, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11896,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10993,97

 • Oferta z najniższą ceną: 10993,97 / Oferta z najwyższą ceną: 17280,06

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Czynniki krzepnięcia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Baxter Polska Sp. z o.o., Kruczkowskiego 8, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11003,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9331,20

 • Oferta z najniższą ceną: 9331,20 / Oferta z najwyższą ceną: 9331,20

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.