eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa odczynników dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego.Ogłoszenie z dnia 2020-05-28Ogłoszenie nr 544454-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

Polskie Laboratorium Antydopingowe: Dostawa odczynników dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Laboratorium Antydopingowe, krajowy numer identyfikacyjny 38217797500000, ul. Trylogii  2/16 , 01-982  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225699930, +48225699937, e-mail przetargi@antydopinglab.pl, pawel.kaliszewski@antydopinglab.pl, faks +48225699933.
Adres strony internetowej (URL): http://www.antydopinglab.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.antydopinglab.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://pladbip.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://pladbip.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Polskie Laboratorium Antydopingowe, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, parter, pokój nr 5.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego.
Numer referencyjny: PLAD.2.2020.PN.ET
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
10


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników na potrzeby Polskiego Laboratorium Antydopingowego podzielona na X (dziesięć) odrębnych Części, tj.: a) Część I - odczynniki do analizatora immunochemicznego COBAS e411 wskazanego producenta lub równoważne i wykonanie przeglądu okresowego analizatora zgodnie z zaleceniami producenta; b) Część II - odczynniki do analizatora immunochemicznego IMMULITE 1000 wskazanego producenta lub równoważne i wykonanie przeglądu okresowego analizatora zgodnie z zaleceniami producenta; c) Część III - odczynniki do przygotowania próbek wskazanego producenta lub równoważne; d) Część IV - odczynniki do hydrolizy i innych etapów przygotowania próbek wskazanego producenta lub równoważne; e) Część V - odczynniki wskazanego producenta lub równoważne; f) Część VI - odczynniki do elektroforezy wskazanego producenta lub równoważne; g) Część VII - odczynniki immunochemiczne wskazanego producenta lub równoważne; h) Część VIII - odczynniki ELISA do oznaczeń gonadotropiny kosmówkowej wskazanego producenta lub równoważne; i) Część IX - odczynniki do przygotowania faz ruchomych do chromatografii cieczowej wskazanego producenta lub równoważne; j) Część X - odczynniki do przygotowania próbek wskazanego producenta lub równoważne. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy dla poszczególnych Części zamówienia zawarte są w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Formularzu asortymentowo - cenowym", który stanowi Załączniki nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3 uPzp, dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie przedmiotów zamówienia wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ o takich samych lub lepszych parametrach i właściwościach. 4. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnymi lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie "lub równoważne". Przez pojęcie "lub równoważne" Zamawiający rozumie oferowanie odczynników gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia o parametrach i właściwościach równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że oferowane przez niego przedmioty zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę z odczynnikami równoważnymi musi spełnić warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33696300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33696500-0
33192500-7
50412000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych dostaw do wysokości 15% wartości kwoty brutto zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej Części - sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ - dla każdej Części zamówienia ODDZIELNIE. 2. Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ - właściwy dla danej Części zamówienia (dla każdej Części zamówienia ODDZIELNIE). 3. Oświadczenia zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do dokumentacji przetargowej (Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania). 4. Każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (Informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto w PLN (C)100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy, w szczególności: 1) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1) uPzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zmian opisanych w ustępach poniżej: a) w przypadku zmiany przepisów prawa opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa; b) w przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 umowy: stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT; c) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych - w zakresie dostosowania niniejszej umowy do zmian nią spowodowanych; 2) Strony są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy; 3) Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy. 2. Zmiany, o których mowa nie mogą spowodować zwiększenia wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 umowy. 3. Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, jak i nieistotne będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego COBAS e411 wskazanego producenta lub równoważne i wykonanie przeglądu okresowego analizatora zgodnie z zaleceniami producenta.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników na potrzeby Polskiego Laboratorium Antydopingowego do analizatora immunochemicznego COBAS e411 wskazanego producenta lub równoważne i wykonanie przeglądu okresowego analizatora zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy zawarte są w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Formularzu asortymentowo - cenowym", który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - tabela 1 do dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 33696500-0, 33192500-7, 50412000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto w PLN (C)100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na zakup mniejszej ilości odczynników w stosunku do ilości określonych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz zmniejszenia asortymentu określonego w ww. formularzu spowodowanych zmianą potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 4 oraz z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres jej obowiązywania. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu. 2. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zobowiązuje się do zakupu odczynników o wartości minimum 60% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy dla danej Części zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.


Część nr: 2Nazwa: Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego IMMULITE 1000 wskazanego producenta lub równoważne i wykonanie przeglądu okresowego analizatora zgodnie z zaleceniami producenta.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników na potrzeby Polskiego Laboratorium Antydopingowego do analizatora immunochemicznego IMMULITE 1000 wskazanego producenta lub równoważne i wykonanie przeglądu okresowego analizatora zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy zawarte są w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Formularzu asortymentowo - cenowym", który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - tabela 2 do dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 33696500-0, 33192500-7, 50412000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto w PLN (C)100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na zakup mniejszej ilości odczynników w stosunku do ilości określonych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz zmniejszenia asortymentu określonego w ww. formularzu spowodowanych zmianą potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 4 oraz z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres jej obowiązywania. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu. 2. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zobowiązuje się do zakupu odczynników o wartości minimum 60% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy dla danej Części zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.


Część nr: 3Nazwa: Dostawa odczynników do przygotowania próbek wskazanego producenta lub równoważne.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników na potrzeby Polskiego Laboratorium Antydopingowego do przygotowania próbek wskazanego producenta lub równoważne. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy zawarte są w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Formularzu asortymentowo - cenowym", który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - tabela 3 do dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8, 33696500-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto w PLN (C)100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na zakup mniejszej ilości odczynników w stosunku do ilości określonych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz zmniejszenia asortymentu określonego w ww. formularzu spowodowanych zmianą potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 4 oraz z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres jej obowiązywania. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu. 2. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zobowiązuje się do zakupu odczynników o wartości minimum 60% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy dla danej Części zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.


Część nr: 4Nazwa: Dostawa odczynników do hydrolizy i innych etapów przygotowania próbek wskazanego producenta lub równoważne.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników na potrzeby Polskiego Laboratorium Antydopingowego do hydrolizy i innych etapów przygotowania próbek wskazanego producenta lub równoważne. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy zawarte są w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Formularzu asortymentowo - cenowym", który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - tabela 4 do dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto w PLN (C)100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na zakup mniejszej ilości odczynników w stosunku do ilości określonych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz zmniejszenia asortymentu określonego w ww. formularzu spowodowanych zmianą potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 4 oraz z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres jej obowiązywania. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu. 2. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zobowiązuje się do zakupu odczynników o wartości minimum 60% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy dla danej Części zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.


Część nr: 5Nazwa: Dostawa odczynników wskazanego producenta lub równoważne.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników na potrzeby Polskiego Laboratorium Antydopingowego wskazanego producenta lub równoważne. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy zawarte są w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Formularzu asortymentowo - cenowym", który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - tabela 5 do dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto w PLN (C)100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na zakup mniejszej ilości odczynników w stosunku do ilości określonych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz zmniejszenia asortymentu określonego w ww. formularzu spowodowanych zmianą potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 4 oraz z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres jej obowiązywania. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu. 2.W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zobowiązuje się do zakupu odczynników o wartości minimum 60% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy dla danej Części zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.


Część nr: 6Nazwa: Dostawa odczynników do elektroforezy wskazanego producenta lub równoważne.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników na potrzeby Polskiego Laboratorium Antydopingowego do elektroforezy wskazanego producenta lub równoważne. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy zawarte są w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Formularzu asortymentowo - cenowym", który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - tabela 6 do dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto w PLN (C)100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na zakup mniejszej ilości odczynników w stosunku do ilości określonych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz zmniejszenia asortymentu określonego w ww. formularzu spowodowanych zmianą potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 4 oraz z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres jej obowiązywania. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu. 2. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zobowiązuje się do zakupu odczynników o wartości minimum 60% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy dla danej Części zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.


Część nr: 7Nazwa: Dostawa odczynników immunochemicznychwskazanego producenta lub równoważne.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników immunochemicznych na potrzeby Polskiego Laboratorium Antydopingowego wskazanego producenta lub równoważne. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy zawarte są w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Formularzu asortymentowo - cenowym", który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - tabela 7 do dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto w PLN (C)100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na zakup mniejszej ilości odczynników w stosunku do ilości określonych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz zmniejszenia asortymentu określonego w ww. formularzu spowodowanych zmianą potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 4 oraz z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres jej obowiązywania. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu. 2. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zobowiązuje się do zakupu odczynników o wartości minimum 60% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy dla danej Części zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.


Część nr: 8Nazwa: Dostawa odczynników ELISA do oznaczeń gonadotropiny kosmówkowej wskazanego producenta lub równoważne.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników ELISA na potrzeby Polskiego Laboratorium Antydopingowego do oznaczeń gonadotropiny kosmówkowej wskazanego producenta lub równoważne. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy zawarty jest w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Formularzu asortymentowo - cenowym", który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - tabela 8 do dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto w PLN (C)100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na zakup mniejszej ilości odczynników w stosunku do ilości określonych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz zmniejszenia asortymentu określonego w ww. formularzu spowodowanych zmianą potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt. 4 oraz z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres jej obowiązywania. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu. 2. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zobowiązuje się do zakupu odczynników o wartości minimum 60% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy dla danej Części zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.


Część nr: 9Nazwa: Dostawa odczynników do przygotowania faz ruchomych do chromatografii cieczowej wskazanego producenta lub równoważne.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników na potrzeby Polskiego Laboratorium Antydopingowego do przygotowania faz ruchomych do chromatografii cieczowej wskazanego producenta lub równoważne. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy zawarte są w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Formularzu asortymentowo - cenowym", który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - tabela 9 do dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto w PLN (C)100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na zakup mniejszej ilości odczynników w stosunku do ilości określonych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz zmniejszenia asortymentu określonego w ww. formularzu spowodowanych zmianą potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 4 oraz z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres jej obowiązywania. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu. 2. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zobowiązuje się do zakupu odczynników o wartości minimum 60% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy dla danej Części zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.


Część nr: 10Nazwa: Dostawa odczynników do przygotowania próbek wskazanego producenta lub równoważne.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników na potrzeby Polskiego Laboratorium Antydopingowego wskazanego producenta lub równoważne. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy zawarte są w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Formularzu asortymentowo - cenowym", który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - tabela 10 do dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto w PLN (C)100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na zakup mniejszej ilości odczynników w stosunku do ilości określonych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz zmniejszenia asortymentu określonego w ww. formularzu spowodowanych zmianą potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 4 oraz z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną zmianie przez cały okres jej obowiązywania. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu. 2. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zobowiązuje się do zakupu odczynników o wartości minimum 60% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy dla danej Części zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.