eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Powidz › Dostawa artykułów biurowych, papieru i sprzętu biurowego

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-05-28Ogłoszenie nr 544125-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

33 Baza Lotnictwa Transportowego: Dostawa artykułów biurowych, papieru i sprzętu biurowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 33 Baza Lotnictwa Transportowego, krajowy numer identyfikacyjny 31018885400000, ul. Powidz-Osiedle  6 , 62-430  Powidz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 261 544 471; 261 544 261, e-mail 33bltr.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 544 332; 261 544 111.
Adres strony internetowej (URL): www.33bltr.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.33bltr.wp.mil.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.33bltr.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście
Adres:
33. baza Lotnictwa Transportowego, Powidz Osiedle 6, 62 - 430 Powidz, kancelaria jawna - budynek nr 1, na parterze, pokój nr 43


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów biurowych, papieru i sprzętu biurowego
Numer referencyjny: 12/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, papieru oraz niszczarek. 2.Szczegółowy wykaz asortymentu podlegającego ocenie zawiera formularz cenowy dla zadania nr 1: załącznik nr 2A do SIWZ, dla zadania nr 2: załącznik nr 2B do SIWZ, dla zadania nr 3: załącznik nr 2C do SIWZ, dla zadania nr 4: załącznik nr 2D do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę zadań, z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na 4 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa sukcesywna artykułów biurowych. Zadanie nr 2 - Dostawa papieru kserograficznego i etykiet samoprzylepnych. Zadanie nr 3 - Dostawa niszczarek. Zadanie nr 4 - Dostawa papieru do urządzeń peryferyjnych. 4. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie towary fabrycznie nowe, wolne od wad, w opakowaniach ochronnych. b)Dostarczony przez Wykonawcę towar musi być zgodny z normami eksploatacyjnymi danego asortymentu. c) Cena oferty musi zawierać koszt transportu przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego, koszt rozładunku oraz wniesienia d) Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady wyrobów powstałe podczas ich transportu do czasu przekazania ich do odpowiedniego magazynu Zamawiającego i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. e)Standardy jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 i 4 zostały szczegółowo opisane w załącznikach nr 2B i 2D do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30190000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30199792-8
30197644-2
30192800-9
30191400-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy w zadaniu nr 1 spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty, w szczególności: - opisy, karty katalogowe oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Powyższe dokumenty zostaną przedłożone Zamawiającemu w odniesieniu do pozycji nr : 11, 134, 136-139, 142-146, 151-152, 154-155, 165, 171-174, 195 - 197, 217 - 218. - załącznika nr 2A do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ, b) wypełniony i podpisany formularz cenowy - wg załącznika nr 2A, 2B, 2C i 2D do SIWZ, c) oświadczenie o którym mowa w części VI, ust. 1 pkt. 1 SIWZ, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie, e) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2.Wykonawca, w terminie 3 dni od zmieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Warunki umowy określają wzory umów stanowiące załączniki nr 5-8 do SIWZ (dla każdego z zadań oddzielnie).Umowa wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej (art.139 ust. 2 ustawy Pzp). 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie: a) zmiany postanowień umowy w sytuacji, gdy dotyczy ona zmiany producenta, modelu przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji lub braku jego dostępności na rynku europejskim, z tym że wynagrodzenie wskazane w ofercie nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne akcesoriów nie mogą być gorsze niż wskazane w umowie;/zapis dot. zadania nr 1, 3, 4/ b) gdy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta /zapis dot. zadania nr 1, 4/; c) uchybienie terminu z wyłącznej winy Zamawiającego. Przesłanka występuje wyłącznie w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastąpiło na skutek działań przedstawiciela Zamawiającego, tj.: - dostawa nie została przyjęta z powodu braku magazyniera;- okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć związanych ze statutowymi lub organizacyjnymi obowiązkami Zamawiającego; - niewpuszczenia przedstawicieli Wykonawcy na teren jednostki wojskowej pomimo dokonania wszystkich formalności przewidzianych w umowie , np. brak przygotowanych przepustek. /zapis dot. zadania nr 2/; d) gdy nastąpiła zmiana obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszej umowy; /zapis dot. zadania nr 4) e) zaistnienia okoliczności z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron niniejszej umowy, które uniemożliwiają dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, a w szczególności w sytuacji wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które występują niezależnie od woli stron i po zawarciu umowy, w którym strona nie będzie mogła zapobiec przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniającej całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań z umowy, jak np. pożar, powódź, strajki, wojnę, epidemię. 3.Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnego aneksu. Zmiany w zapisach umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-09, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Dostawa sukcesywna artykułów biurowych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Szczegółowy wykaz asortymentu podlegającego ocenie zawiera formularz cenowy dla zadania nr 1: załącznik nr 2A do SIWZ. 2. Częstotliwość i godziny dostaw: Dostawy dla zadania nr 1 będą realizowane na podstawie złożonego przez Odbiorcę (osobę wyznaczoną) zamówienia (faksem bądź mailem). Każde zamówienie będzie realizowane w terminie od 2 do 7 dni roboczych (zgodnie z terminem zamieszczonym w ofercie, za który Wykonawca będzie mógł otrzymać punkty w kryterium pozacenowym), począwszy od dnia otrzymania zamówienia. Zamówienia będą składane do godziny 9:00. Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 9:00 termin dostawy liczy się od następnego dnia roboczego. Dostawa będzie realizowana w godz. 8:00 - 13:00. Czas dostawy musi być uzgodniony z pracownikiem wyznaczonym do odbioru artykułów. Zamówienia dotyczące pozycji 171 - 175 (kalendarze i terminarze) zostaną złożone nie wcześniej niż 13.09.2019 r. i dostarczone nie później niż 15.11.2019 r. w ilościach zamówienia podstawowego. 3. Zamawiający przewiduje realizację tzw. prawa opcji w ilości do 50% wartości umowy podstawowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7, 30199792-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Czas dostawy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie podstawowe i w ramach prawa opcji będzie realizowane do 31 grudnia 2020 r.


Część nr: 2Nazwa: Dostawa papieru kserograficznego i etykiet samoprzylepnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Szczegółowy wykaz asortymentu podlegającego ocenie zawiera formularz cenowy dla zadania nr 2: załącznik nr 2B do SIWZ, 2. Dostawy dla zadania nr 2 zostaną zrealizowane jednorazowo w ciągu 10 dni kalendarzowych w godz. 8:00 - 14:00. Termin dostawy będzie liczony od momentu podpisania umowy do dnia faktycznego dostarczenia przedmiotu dostawy do siedziby 33. BLTr w Powidzu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2, 30192800-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa niszczarek.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Szczegółowy wykaz asortymentu podlegającego ocenie zawiera formularz cenowy dla zadania nr 3: załącznik nr 2C do SIWZ. 2. Dostawy dla zadania nr 3 zostaną zrealizowane jednorazowo w ciągu 20 dni kalendarzowych w godz. 8:00 - 13:00. Termin dostawy będzie liczony od momentu podpisania umowy do dnia faktycznego dostarczenia przedmiotu dostawy do siedziby 33. BLTr w Powidzu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30191400-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Przedłużona gwarancja na sprzęt20,00
Przedłużona gwarancja na noże tnące20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie w ramach prawa opcji może zostać zrealizowane do dnia 30 listopada 2020r.


Część nr: 4Nazwa: Dostawa papieru do urządzeń peryferyjnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy wykaz asortymentu podlegającego ocenie zawiera formularz cenowy dla zadania nr 1: załącznik nr 2D do SIWZ. 2. Dostawy dla zadania nr 4 zostaną zrealizowane jednorazowo w ciągu 10 dni kalendarzowych w godz. 8:00 - 14:00. Termin dostawy będzie liczony od momentu podpisania umowy do dnia faktycznego dostarczenia przedmiotu dostawy do siedziby 33. BLTr w Powidzu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197630-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie w ramach prawa opcji może zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.