eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Narewka › Koszenie łąk ze zbiorem siana wraz z zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w sezonie 2020 w ramach projektu: Kompleksowa ochrona żubra w Polsce

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-05-22Ogłoszenie nr 542837-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk: Koszenie łąk ze zbiorem siana wraz z zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w sezonie 2020 w ramach projektu: Kompleksowa ochrona żubra w Polsce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
"Kompleksowa ochrona żubra w Polsce"; Promgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; POIS.02.04.00-00-0027/18

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk, krajowy numer identyfikacyjny 05002671000000, ul. Gruszki  10 , 17-220  Narewka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 6858344, e-mail browsk@bialystok.lasy.gov.pl, faks 85 6858677.
Adres strony internetowej (URL): http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_browsk/zamowienia_publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_browsk/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą zwykłą, kurierem lub osobiście należy złożyć w Sekretariacie Zamawiajacego
Adres:
Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach, Gruszki 10, 17-220 Narewka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie łąk ze zbiorem siana wraz z zabiegami na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w sezonie 2020 w ramach projektu: Kompleksowa ochrona żubra w Polsce
Numer referencyjny: SA.270.23.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Zakres prac obejmuje jednokrotne skoszenie traw na łąkach Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach na powierzchni 43,07 ha oraz zabiegi rolnicze służące polepszeniu bazy pokarmowej. Zamówienie zostanie podzielone na 2 etapy: 1.1.ETAP I 1)Skoszenie traw wraz ze zbiorem siana na powierzchni 21,63ha (pkt. 3) w terminie od podpisania umowy do 30 czerwca 2020r. Prace polegają na: oskoszeniu trawy; oprzegrabieniu (suszenie siana) należy wykonać przy użyciu przetrząsaczo-zgrabiarki i rozumieć trzeba jako jednorazowe przetrząśnięcie i rozrzucenie skoszonej trawy na całej powierzchni łąki, ozbiorze siana luzem lub za pomocą przyczepy samozbierającej osiano powinno być złożone do pobliskich brogów lub w stogi, ułożone warstwowo wokół masztu, odpowiednio zaczubione, wysokość stogu wyższa niż szerokość podstawy, wyładunek i złożenie siana nastąpi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, oKoszenie należy wykonać na wysokości 5 - 10 cm nad powierzchnią gruntu. oNie wolno stosować koszenia okrężnego od zewnątrz do środka skoszonej powierzchni. Zaleca się koszenie okrężne od środka koszonej powierzchni. oZleceniodawca dopuszcza również w ramach planowanej usługi wyrobienie ze skoszonej trawy bel sianokiszonki za pomocą prasy belującej o zawartości 40-60% suchej masy. Zmagazynowanie i zafoliowanie gotowych bel powinno zostać wykonane na terenie placu Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach lub przy siedzibie Leśnictwa Gnilec bądź Leśnictwa Rybaki. 2)Skoszenie łąk za pomocą kosiarki bijakowej na powierzchni 21,44ha (pkt 3) w terminie do 31 lipca 2020r. 3)Wykaz powierzchni przeznaczonych do koszenia na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach. Zbiór: 1.01-05-1-10-41A-f-00, pow.(ha) 0,60 2.01-05-2-04-758C-j -00 pow.(ha) 0,75 3.01-05-2-04-758C-k-00 pow.(ha) 0,75 4.01-05-1-02-66A-c -00 pow.(ha) 0,40 5.01-05-1-10-67B -d -00 pow.(ha) 0,90 6.01-05-2-06-46B -n -00 pow.(ha) 0,50 7.01-05-2-05-759B -j -00 pow.(ha) 0,70 8.01-05-3-08-95A -i -00pow.(ha) 0,50 9.01-05-3-09-129A -a -00 pow.(ha) 3,00 10. 01-05-3-09-155B -f -00 pow.(ha) 0,80 11. 01-05-3-09-187B -g -00 pow.(ha) 0,70 12. 01-05-3-09-187B -h -00 pow.(ha) 0,50 13. 01-05-3-09-187B -i -00 pow.(ha) 0,60 14. 01-05-3-09-187D -b -00 pow.(ha) 0,60 15. 01-05-3-09-187D -a -00 pow.(ha) 0,60 16. 01-05-1-10-85D -b - 00 pow.(ha) 0,54 17. 01-05-1-10-85D -c -00 pow.(ha)0,65 18. 01-05-1-10-85D -d -00 pow.(ha) 0,51 19. 01-05-1-10-85D -i -00 pow.(ha) 0,13 20. 01-05-3-08-124D -h -00 pow.(ha) 6,00 21. 01-05-3-08-124D -i -00 pow.(ha) 0,60 22. 01-05-2-05-774C -i -00 pow.(ha) 0,30 23. 01-05-2-05-774C -l -00 pow.(ha) 1,00 Bijakowa: 24. 01-05-3-09-129C -a -00 pow.(ha) 3,00 25. 01-05-1-02-42B -a -00 pow.(ha) 1,00 26. 01-05-1-10-27C -j -00 pow.(ha) 0,30 27. 01-05-1-10-27A -c -00 pow.(ha) 1,00 28. 01-05-1-10-27A -h -00 pow.(ha) 0,12 29. 01-05-1-10-40A -d -00 pow.(ha) 0,50 30. 01-05-1-10-51D -i -00 pow.(ha) 0,50 31. 01-05-2-04-753B -g -00 pow.(ha) 0,30 32. 01-05-2-04-754A -h -00 pow.(ha) 0,10 33. 01-05-2-05-767C -c -00 pow.(ha) 0,64 34. 01-05-2-05-767C -d -00 pow.(ha) 0,40 35. 01-05-2-05-767C -f -00 pow.(ha) 0,25 36. 01-05-2-06-59D -d -00 pow.(ha) 1,00 37. 01-05-3-07-75A -c -00 pow.(ha) 0,50 38. 01-05-3-07-76A -i -00 pow.(ha) 0,88 39. 01-05-3-07-76C -d -00 pow.(ha) 0,20 40. 01-05-3-08-121D -h -00 pow.(ha) 0,05 41. 01-05-3-08-122D -f -00 pow.(ha) 0,15 42. 01-05-3-08-151B -a -00 pow.(ha) 0,10 43. 01-05-3-08-152A -b -00 pow.(ha) 0,10 44. 01-05-3-08-152B -a -00 pow.(ha) 0,10 45. 01-05-3-08-151A -f -00 pow.(ha) 0,30 46. 01-05-3-08-98A -a -00 pow.(ha) 0,20 47. 01-05-3-08-99A -g -00 pow.(ha) 0,20 48. 01-05-3-09-103E -a -00 pow.(ha) 5,00 49. 01-05-3-09-126D -h -00 pow.(ha) 0,60 50. 01-05-3-09-103B -a -00 pow.(ha) 2,50 51. 01-05-3-09-103B -f -00 pow.(ha) 1,45 ŁĄCZNIE 43,07 1.2.ETAP II 1) Wysiew wapna węglanowo-magnezowego w ilości 1,5t/ha (granulat) lub 2t/ha (luz) zawierającego w swoim składzie min. 12% MgO na powierzchni 16,63ha (wykaz pkt 1.2. ETAP II2)) w okresie od 01.10.2020r. do 30.11.2020 r. (zakup wapna leży po stronie wykonawcy). 2) Wykaz powierzchni przeznaczonych do zabiegu wapnowania. 1. 01-05-1-10-41A -f -00 pow.(ha) 0,60 2. 01-05-1-02-66A -c -00 pow.(ha) 0,40 3. 01-05-1-10-67B -d -00 pow.(ha) 0,90 4. 01-05-2-05-759B -j -00 pow.(ha) 0,70 5. 01-05-3-08-95A -i -00 pow.(ha) 0,50 6. 01-05-3-09-187B -g -00 pow.(ha) 0,70 7. 01-05-3-09-187B -h -00 pow.(ha) 0,50 8. 01-05-3-09-187B -i -00 pow.(ha) 0,60 9. 01-05-3-09-187D -b -00 pow.(ha) 0,60 10. 01-05-3-09-187D -a -00 pow.(ha) 0,60 11. 01-05-1-10-85D -b - 00 pow.(ha) 0,54 12. 01-05-1-10-85D -c -00 pow.(ha) 0,65 13. 01-05-1-10-85D -d -00 pow.(ha) 0,51 14. 01-05-1-10-85D -i -00 pow.(ha) 0,13 15. 01-05-3-08-124D -h -00 pow.(ha) 6,00 16. 01-05-3-08-124D -i -00 pow.(ha) 0,60 17. 01-05-2-05-774C -i -00 pow.(ha) 0,30 18. 01-05-2-05-774C -l -00 pow.(ha) 1,00 19. 01-05-3-09-155B -f -00pow.(ha) 0,80 ŁĄCZNIE 16,63 ha 3)W przypadku wyrobienia i odbioru bel sianokiszonki z powierzchni przeznaczonych do zbioru Zleceniodawca wymaga aby karma została rozwieziona oraz wyłożona przez Wykonawcę w terminie od 01 października 2020r. do 30 listopada 2020r. Rozwiezienie i wyłożenie bel nastąpi: 2 razy w miesiącu październik oraz 2 razu w miesiącu listopad. 4) Miejsca przeznaczone do rozwiezienia i wyłożenia bel sianokiszonki. 1. 01-05-1-10-40A -d -00 2. 01-05-1-10-41A -f -00 3. 01-05-2-04-753B -g -00 4. 01-05-2-04-754A -h -00 5. 01-05-1-02-66A -c -00 6. 01-05-1-10-67B -d -00 7. 01-05-2-06-46B -n -00 8. 01-05-2-05-759B -j -00 9. 01-05-3-08-95A -i -00 10. 01-05-3-09-103E -a -00 11. 01-05-3-09-126D -h -00 12. 01-05-3-09-129A -a -00 13. 01-05-3-09-187B -g -00 14. 01-05-3-08-124D -h -00 15. 01-05-3-08-124D -i -00 16. 01-05-3-09-155B -f -00 17. 01-05-2-05-774C -i -00 2.Zamawiający szacuje plon z łąk podlegających zbiorze siana na poziomie ok. 3t/ha. 3.Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. 1)Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego. Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 3 SIWZ). 2)Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach Nadleśnictwa Browsk Gruszkach w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach i innych urządzeniach oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) -w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. 3)Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.). 4)Przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń, dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót, wykonanie zabiegu wapnowania - całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy. 5)Odbiór prac będzie obejmował ilości faktycznie wykonanych prac. 6)Wykonawca korzysta z własnego sprzętu technicznego. 4.Istnieje możliwość wizji terenowej poszczególnych powierzchni i okazanie ich przez koordynatora projektu "Kompleksowej ochrony żubra w Polsce" lub leśniczego ds. łowieckich.

II.5) Główny kod CPV: 77100000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
24440000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Przedmiot Umowy będzie realizowany wg następujących terminów następująco: 1)Skoszenie traw wraz ze zbiorem siana na powierzchni 21,63ha w terminie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020r. 2)Skoszenie łąk za pomocą kosiarki bijakowej na powierzchni 21,44ha w terminie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020r. 3)Wysiew wapna węglanowo-magnezowego na powierzchni 16,63ha w okresie od 01 października 2020r. do 30 listopada 2020r. 4)W przypadku wyrobienia i odbioru bel sianokiszonki z powierzchni przeznaczonych do zbioru Zleceniodawca wymaga aby zmagazynowana karma została rozwieziona oraz wyłożona przez Wykonawcę na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w terminie od 01 października 2020r. do 30 listopada 2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu wykaszania łąk na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł brutto b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 1)Ciągnik o mocy min. 90 KM , z napędem na dwie osie w ilości co najmniej 1 szt.; 2)Przyczepa o ładowności powyżej 3.5 w ilości co najmniej 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedłożyć Zamawiającemu polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 3 do SIWZ) w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ); b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 7 do SIWZ); c) dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Dokumenty wskazane powyżej powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) cen zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. Wzór ww. oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym wymiarze deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający. 2)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: a)konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w SIWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa; b)konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe; c)pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany. 3)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia, w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczenia usług i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego. 4)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w technologii prac w sytuacjach, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą realizację zobowiązań wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować wzrostu kosztów ponoszonych na realizację Przedmiotu Umowy i będzie uzasadniona w świetle zasad prawidłowej gospodarki rolnej. 6)W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 7)Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy. 8)Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: a)wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; b)rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres Przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.