eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w GliwicachOgłoszenie z dnia 2020-05-27Ogłoszenie nr 542335-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach: Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 28836600028000, ul. ul. Wybrzeże Armii Krajowej  15 , 44-102  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2788401, 32 2789198, 32 2789119, 32 2789196, 32 2789193, 32 2789116, 32 2789117, , e-mail przetargi@io.gliwice.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.io.gliwice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut Badawczy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty : 1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca w takim wypadku ofertę należy dostarczyć na adres Narodowy Instytut Onkologii Im Marii Skłodowskiej Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, ul Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice Kancelaria, pok. 134 (Budynek Główny- Parter) 2. 2) elektroniczną z wykorzystaniem : https://miniportal.uzp.gov.pl/; miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ofertę należy wysłać wyłącznie za promocją jednej z dwóch możliwości Wybór należy do Wykonawcy.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Numer referencyjny: DO / DZ - 381 - 1 -69/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym. 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach: a) specyfikacjach asortymentowo-cenowych - załączniki nr 2.1 - 2.6 do SIWZ b) wzorach umów - załączniki nr 5.1 - 5.5 do SIWZ 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 odrębnych zadań, w tym: 1)Środki czystości do bieżącego zastosowania 2)Środki czystości ogólnego zastosowania 3)Worki foliowe 4)Obuwie jednorazowe foliowe 5)Specjalistyczne środki czystości do automatycznego czyszczenia dla Działu Żywienia 6)Maty podłogowe 4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane zadania, lecz nie dopuszcza możliwości składania ofert na dowolnie wybrane pozycje w zadaniach, w poszczególnych zadaniach musi być wyceniony pełen asortyment w ilościach podanych przez Zamawiającego. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6.Ilekroć w treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie "lub równoważne". Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność oceniana będzie na podstawie danych zawartych w dokumentach potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający określił minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełniał stawiane wymagania. Zaproponowane przez Wykonawców oferty równoważne muszą posiadać minimalne lub lepsze parametry odpowiadające opisanym przez Zamawiającego a także posiadać cechy jakościowe i cechy użytkowe nie gorsze, niż opisane przez Zamawiającego. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Załączone dokumenty zaoferowanego produktu muszą potwierdzać wymagane parametry przedmiotu zamówienia stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty równoważność zaoferowanych produktów. 8.W celu dokonania oceny jakości, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą : 1) w zakresie zadania: 1 ( dla wszystkich pozycji specyfikacji asortymentowo-cenowej): a) etykiet produktu (o ile nie znajduje się na próbce produktu); b) aktualnych kart charakterystyki zaoferowanych produktów; c) instrukcji użytkowania / kart informacyjnych ( informacji technicznej) preparatów zaoferowanych produktów wystawionych przez Producenta. 2) w zakresie zadania nr 5: a) dla wszystkich pozycji specyfikacji asortymentowo - cenowej: - etykiet produktu (o ile nie znajduje się na próbce produktu); - aktualnych kart charakterystyki zaoferowanych produktów; - instrukcji użytkowania / kart informacyjnych ( informacji technicznej) preparatów zaoferowanych produktów wystawionych przez Producenta. b) w pozycjach do których zostanie zaoferowany produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny, deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub generalnego dystrybutora potwierdzającej, że produkt spełnia wymogi Wspólnoty Europejskiej, a w szczególności postanowienia Rozporządzenia UE nr 830/2015; 3) w zakresie zadań nr 1, 3 - 5 bezpłatnych próbek oferowanego asortymentu: a) próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej, b) próbki należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach tj. w opakowaniach handlowych z etykietami, w przypadku opakowań 1 l i 10 l podanych w specyfikacjach asortymentowo-cenowych, Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w opakowaniach 10 l. Etykiety powinny zawierać informacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. DZ. U. z 2015 r. poz. 450) c) próbki należy opisać podając: - numer zadania, - numer pozycji w zadaniu, - nazwę Wykonawcy, - nazwę Producenta. d) Wymagana ilość próbek: - dla zadania nr 1- z każdej pozycji po 1 sztuce, - dla zadania nr 3 (poz. 1 ) - 1 sztuka, (poz. 2 ) - 1 opakowanie, (poz. 3 -9 ) - z każdej pozycji każdego koloru po 2 rolki (konfekcjonowane w rolkach po 10 sztuk połączone zgrzewem), - dla zadania nr 4 - z każdej pozycji po 5 par - dla zadania nr 5 (dla pozycji nr 1b i 2b) - po 1 sztuce. 9. Próbki/ dokumenty wyszczególnione w pkt. 10 pkt. 1- 3 powyżej stanowią jedną całość i składane są w celu dokonania oceny jakości i w tym wypadku nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy PZP, a tym samym art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie będzie miał zastosowania. Próbki/dokumenty nie będą podlegały uzupełnieniu. Brak złożenia próbek/dokumentów wraz z ofertą, bądź złożenia próbek/dokumentów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, lub niezgodnych z produktem zaoferowanym specyfikacji asortymentowo - cenowej skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający zastrzega, że złożone próbki nie zostaną zwrócone Wykonawcom w związku z ich użyciem podczas testowania. 11. Sposób złożenia próbek oraz dokumentów wchodzących w skład próbek został opisany w rozdziale IV SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 39830000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18930000-7
39530000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1) w zakresie zadania nr od 1 do 5 sukcesywnie przez okres 24 miesięcy lub do dnia wyczerpania limitu finansowego Zamawiającego na wykonanie niniejszej umowy, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 2) w zakresie zadania nr 6 - jednorazowa dostawa do 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 2. W zakresie zadań od 1 do 5 przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, jednak termin rozpoczęcia realizacji dla poszczególnych zadań jest odmienny. Poniżej Zamawiający podaje planowane daty rozpoczęcia realizacji umów, z zastrzeżeniem że mogą one ulec zmianie. Ostateczne daty rozpoczęcia realizacji umów zostaną wpisane do umów podczas ich zawarcia. 1. Środki czystości do bieżącego zastosowania - 24 miesiące, od daty zawarcia umowy 2. Środki czystości ogólnego zastosowania -24 miesiące, od daty zawarcia umowy 3. Worki foliowe- 24 miesiące, od daty zawarcia umowy 4. Obuwie jednorazowe foliowe -24 miesiące od 04.01.2021r 5. Specjalistyczne środki czystości do automatycznego czyszczenia dla Działu Żywienia -24 miesiące od daty zawarcia umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczy wyłącznie zadania nr 3. 1. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzy zamówienia obejmujące swym zakresem dostawę asortymentu określonego w zadaniu nr 3 o łącznej wartości brutto min. 400 000,00 zł ( słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) Zamawiający poprzez zrealizowane zamówienia rozumie zamówienia, których część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym powyżej została wykonana na wartość brutto nie mniejszą niż 400 000,00 PLN ( słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, ma obowiązek przeliczyć je na PLN. Do przeliczenia należy zastosować średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu: 1) zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia, w przypadku gdy umowa trwa nadal należy przyjąć aktualną datę w której nastąpiło spełnienie lub przekroczenie wartości o której mowa w warunku udziału w postępowaniu; 2) w przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa w pkt 1) powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23.09.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP 2017 r. poz.15). 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt. 1.1, zostanie spełniony jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie wykaże, że wykonał wymagane dostawy. Nie dopuszcza się sumowania doświadczenia pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o zamówienie .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (rozdział VI pkt 2 ppkt. 2 SIWZ)z zastrzeżeniem pkt. 6 oraz 8 poniżej. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2 ppkt. 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.Dokumenty o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 stosuje się. 5. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 700 ze zm. ). 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy ( brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego ), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 9. Forma składania dokumentów wstała określona w SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wykaz należy przedstawić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. (dotyczy wyłącznie zadania nr 3)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: 1) w zakresie zadań: 2 (pozycja od nr 1 do nr 39 specyfikacji asortymentowo - cenowej): a) folderów zdjęciowych zaoferowanego asortymentu, b) opisów technicznych, 2) w zakresie zadania nr 3: a) atestu higienicznego na rękaw foliowy wydany przez PZH lub inną równoważną instytucję, 3) w zakresie zadania nr 6: - instrukcja czyszczenia i konserwacji zaoferowanych mat, - foldery zdjęciowe zaoferowanego asortymentu, 2. Dokumenty o którym mowa w ust. 1 powyżej, należy przesłać lub złożyć zgodnie z wyborem Wykonawcy: 1) W przypadku wyboru komunikacji o której mowa w rozdziale III pkt. 1 ppkt. 1 SIWZ należy złożyć w oryginale lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. lub 2) W przypadku wyboru komunikacji o której mowa w rozdziale III pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Dokumenty o którym mowa w ust. 1 powyżej sporządzone w języku obcym należy przesłać lub złożyć zgodnie z wyborem Wykonawcy: 1) W przypadku wyboru komunikacji o której mowa w rozdziale III pkt. 1 ppkt. 1 SIWZ należy złożyć w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. lub 2) W przypadku wyboru komunikacji o której mowa w rozdziale III pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 369 ze zm. ). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie ze wzorem umowy nr 5.1: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami niniejszej umowy, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, z wyjątkiem zmiany o której mowa w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 11) poniżej. 2. Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany w treści niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, 2) zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na wzrost kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, na skutek: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.). 3) obniżenia ceny jednostkowej netto przy zachowaniu jakości zaoferowanego asortymentu, 4) zmiany numeru katalogowego asortymentu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie, 5) zmiany nazewnictwa asortymentu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie, 6) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przez producenta asortymentu umownego, będącego przedmiotem umowy dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie , 7) w przypadku, gdy nie zachodzi zmiana produktu, a jedynie jego ulepszenie, dopuszcza się zmianę produktu na jego wersję ulepszoną pod warunkiem, zachowania lub obniżenia ceny zaoferowanej w ofercie , 8) zmiany producenta, i dostarczania asortymentu produkowanego przez innego producenta przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, będącego asortymentem analogicznym do asortymentu objętego zamówieniem, w przypadku, gdy Wykonawca nie jest jednocześnie producentem dostarczanego asortymentu, a zmiana producenta będzie spowodowana przez: a) zakończenie lub zawieszenie prowadzonej przez producenta działalności gospodarczej, b) zerwanie współpracy pomiędzy Wykonawcą a producentem, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca 10) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 11) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami stosownych władz. 3. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie za wyjątkiem określonych w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 11) powyżej wymagają każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana określona w ust. 2 pkt. 1) oraz pkt. 11) Umowy obowiązuje z datą jej wprowadzenia w życie na podstawie odrębnych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) lub lit. b) lub c) powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo w związku ze zwiększeniem wysokości ich wynagrodzeń w następstwie zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lit. c) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianami zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) lub lit. b) lub c) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) powyżej. 3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do PPK w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lit. c) powyżej. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 powyżej. 12. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9 powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 powyżej stosuje się odpowiednio. 14. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki: 1) zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron, a także zmiana osób związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną zamówienia, 2) zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron. 14. Aneksy do niniejszej umowy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony. Zgodnie ze wzorem umowy nr 5.2: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami niniejszej umowy, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, z wyjątkiem zmiany o której mowa w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 11) poniżej. 2. Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany w treści niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, 2) zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, na skutek: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.). 3) zmiany wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego asortymentu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie, 4) obniżenia ceny jednostkowej netto przy zachowaniu jakości zaoferowanego asortymentu, 5) zmiany numeru katalogowego asortymentu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie, 6) zmiany nazewnictwa asortymentu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie, 7) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przez producenta asortymentu umownego, będącego przedmiotem umowy dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie , 8) w przypadku, gdy nie zachodzi zmiana produktu, a jedynie jego ulepszenie, dopuszcza się zmianę produktu na jego wersję ulepszoną pod warunkiem, zachowania lub obniżenia ceny zaoferowanej w ofercie , 9) zmiany producenta, i dostarczania asortymentu produkowanego przez innego producenta przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, będącego asortymentem analogicznym do asortymentu objętego zamówieniem, w przypadku, gdy Wykonawca nie jest jednocześnie producentem dostarczanego asortymentu, a zmiana producenta będzie spowodowana przez: a) zakończenie lub zawieszenie prowadzonej przez producenta działalności gospodarczej, b) zerwanie współpracy pomiędzy Wykonawcą a producentem, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca 10) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 11) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami stosownych władz. 3. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie za wyjątkiem określonych w ust. 2 pkt. 1) oraz pkt 11) powyżej wymagają każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana określona w ust. 2 pkt. 1) oraz pkt. 11) Umowy obowiązuje z datą jej wprowadzenia w życie na podstawie odrębnych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) lub lit. b) lub c) powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo w związku ze zwiększeniem wysokości ich wynagrodzeń w następstwie zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lit. c) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianami zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) lub lit. b) lub c) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) powyżej. 3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do PPK w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lit. c) powyżej. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 powyżej. 12. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9 powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 powyżej stosuje się odpowiednio. 14. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki: 1) zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron, a także zmiana osób związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną zamówienia, 2) zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron. 15. Aneksy do niniejszej umowy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony. zgodnie ze wzorem umowy nr 5.3: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami niniejszej umowy, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, z wyjątkiem zmiany o której mowa w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 11) poniżej. 2. Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany w treści niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, 2) zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, na skutek: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.). 3) zmiany wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego asortymentu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie, 4) obniżenia ceny jednostkowej netto przy zachowaniu jakości zaoferowanego asortymentu, 5) zmiany numeru katalogowego asortymentu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie, 6) zmiany nazewnictwa asortymentu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie, 7) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przez producenta asortymentu umownego, będącego przedmiotem umowy dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie , 8) w przypadku, gdy nie zachodzi zmiana produktu, a jedynie jego ulepszenie, dopuszcza się zmianę produktu na jego wersję ulepszoną pod warunkiem, zachowania lub obniżenia ceny zaoferowanej w ofercie , 9) zmiany producenta, i dostarczania asortymentu produkowanego przez innego producenta przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, będącego asortymentem analogicznym do asortymentu objętego zamówieniem, w przypadku, gdy Wykonawca nie jest jednocześnie producentem dostarczanego asortymentu, a zmiana producenta będzie spowodowana przez: a) zakończenie lub zawieszenie prowadzonej przez producenta działalności gospodarczej, b) zerwanie współpracy pomiędzy Wykonawcą a producentem, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca 10) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 11) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami stosownych władz. 3. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie za wyjątkiem określonych w ust. 2 pkt. 1) oraz pkt 11) powyżej wymagają każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana określona w ust. 2 pkt. 1) oraz pkt. 11) Umowy obowiązuje z datą jej wprowadzenia w życie na podstawie odrębnych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) lub lit. b) lub c) powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo w związku ze zwiększeniem wysokości ich wynagrodzeń w następstwie zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lit. c) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianami zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) lub lit. b) lub c) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) powyżej. 3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do PPK w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lit. c) powyżej. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 powyżej. 12. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9 powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 powyżej stosuje się odpowiednio. 14. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki: 1) zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron, a także zmiana osób związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną zamówienia, 2) zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron. 15. Aneksy do niniejszej umowy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony. zgodnie ze wzorem umowy nr 5.4: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami niniejszej umowy, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, z wyjątkiem zmiany o której mowa w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 11) poniżej. 2. Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany w treści niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, 2) zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, na skutek: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.). 3) zmiany wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego asortymentu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie, 4) obniżenia ceny jednostkowej netto przy zachowaniu jakości zaoferowanego asortymentu, 5) zmiany numeru katalogowego asortymentu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie, 6) zmiany nazewnictwa asortymentu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie, 7) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przez producenta asortymentu umownego, będącego przedmiotem umowy dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach przy zachowaniu lub obniżeniu ceny zaoferowanej w ofercie , 8) w przypadku, gdy nie zachodzi zmiana produktu, a jedynie jego ulepszenie, dopuszcza się zmianę produktu na jego wersję ulepszoną pod warunkiem, zachowania lub obniżenia ceny zaoferowanej w ofercie , 9) zmiany producenta, i dostarczania asortymentu produkowanego przez innego producenta przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, będącego asortymentem analogicznym do asortymentu objętego zamówieniem, w przypadku, gdy Wykonawca nie jest jednocześnie producentem dostarczanego asortymentu, a zmiana producenta będzie spowodowana przez: a) zakończenie lub zawieszenie prowadzonej przez producenta działalności gospodarczej, b) zerwanie współpracy pomiędzy Wykonawcą a producentem, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca 11) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 12) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami stosownych władz. 3. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie za wyjątkiem określonych w ust. 2 pkt. 1) oraz pkt 11) powyżej wymagają każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana określona w ust. 2 pkt. 1) oraz pkt. 11) Umowy obowiązuje z datą jej wprowadzenia w życie na podstawie odrębnych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) lub lit. b) lub c) powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo w związku ze zwiększeniem wysokości ich wynagrodzeń w następstwie zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lit. c) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianami zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) lub lit. b) lub c) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) powyżej. 3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do PPK w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) lit. c) powyżej. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 powyżej. 12. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9 powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 powyżej stosuje się odpowiednio. 14. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki: 1) zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron, a także zmiana osób związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną zamówienia, 2) zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron. 15. Aneksy do niniejszej umowy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony. zgodnie ze wzorem umowy nr 5.5: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami niniejszej umowy, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, z wyjątkiem zmiany o której mowa w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 3) poniżej. 2. Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany w treści niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, 2) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 3) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami stosownych władz. 3. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie za wyjątkiem określonych w ust. 2 pkt. 1) oraz pkt 3) powyżej wymagają każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana określona w ust. 2 pkt. 1) oraz pkt.3) Umowy obowiązuje z datą jej wprowadzenia w życie na podstawie odrębnych przepisów. 4. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki: 1) zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron, a także zmiana osób związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną zamówienia, 2) zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron. 5. Aneksy do niniejszej umowy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Kryteria oceny ofert w zakresie zadania nr 1,3,4,5: Cena 40 %, Jakość 60 %; Kryteria oceny ofert w zakresie zadania nr 2 oraz 6: Cena 100 % 2. Zamawiający, na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zadania nr 3, żąda od Wykonawcy którego oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.