eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skawina › 安iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w Skawinie

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2020-05-15Og這szenie nr 540503-N-2020 z dnia 2020-05-15 r.

Urz康 Miasta i Gminy w Skawinie: 安iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w Skawinie
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie


Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

Nie


Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz康 Miasta i Gminy w Skawinie, krajowy numer identyfikacyjny 52392700000000, ul. Rynek  1 , 32-050  Skawina, woj. ma這polskie, pa雟two Polska, tel. 122 764 680, , e-mail e.mueck@gminaskawina.pl, , faks 122 763 339.
Adres strony internetowej (URL): www.gminaskawina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
https://bip.malopolska.pl/umigskawina


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

Tak
https://bip.malopolska.pl/umigskawina


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
w formie pisemnej
Adres:
Urz康 Miasta i Gminy Skawina, Dziennik Podawczy, 32-050 Skawina, Rynek 14, pok. nr 1.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: 安iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w Skawinie
Numer referencyjny: ZP.271.23.GK.2020
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
wszystkich cz窷ci

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w Skawinie, w zakresie letniego i zimowego utrzymanie czysto軼i chodnik闚 - i zatok parkingowych oraz utrzymania w czysto軼i teren闚 zieleni osiedlowej. Powierzchnia obj皻a zam闚ieniem: chodniki - 23 283,00 m2, zatoki parkingowe - 4 550,00 m2, ziele鎍e - 11,59 ha.

II.5) G堯wny kod CPV: 90600000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90620000-9


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:


(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie powtarzaj帷ych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegaj帷ych na tym, 瞠 w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zam闚ienia publicznego, udzieli wy這nionemu w tym post瘼owaniu Wykonawcy, zam闚ie polegaj帷ych na powt鏎zeniu us逝g obj皻ych zakresem zam闚ienia, stanowi帷ych nie wi璚ej ni 50% warto軼i zam闚ienia.
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie precyzuje tego warunku, gdy nie ma on zastosowania w przedmiotowym post瘼owaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie precyzuje tego warunku, gdy nie ma on zastosowania w przedmiotowym post瘼owaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie precyzuje tego warunku, gdy nie ma on zastosowania w przedmiotowym post瘼owaniu
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie b璠 wymagane

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
nie b璠 wymagane
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie b璠 wymagane

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wype軟iony formularz Oferta, zgodnie z tre軼i za陰cznika do SIWZ; 2) Pe軟omocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokument闚 do陰czonych do oferty, w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m przez notariusza;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 z (s這wnie: dwa tysi帷e 00/100 z). W przypadku sk豉dania ofert cz窷ciowych, wadium wynosi: dla ka盥ej cz窷ci - 500,00 z (pi耩set z這tych). Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego: Urz康 Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1: Krakowski Bank Sp馧dzielczy w Krakowie Oddzia Skawina Nr 36859100070020056000130005.


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚  
Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem)
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty60,00
czas reakcji na zg這szenie40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj帷y przewiduje zmian umowy w zakresie zmian spowodowanych nast瘼uj帷ymi okoliczno軼iami: a) Zamawiaj帷y dopuszcza zmian przedmiotu umowy w zakresie zamiany ilo軼i w pozycjach okre郵onych w Formularzu cenowym, jednak瞠 陰czna warto嗆 tych zmian w ostatecznym rozliczeniu nie mo瞠 przekroczy ceny oferty jak zaoferowa Wykonawca. Rozliczenie b璠zie dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w ofercie. b) si豉 wy窺za uniemo磧iwiaj帷a wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ: przez okoliczno軼i si造 wy窺zej Strony rozumiej zdarzenie zewn皻rzne o charakterze nadzwyczajnym, kt鏎ego nie mo積a by這 przewidzie ani jemu zapobiec, w szczeg鏊no軼i takie jak: wojna, stan wyj徠kowy, pow鏚, po瘸r czy te zasadnicza zmiana sytuacji spo貫czno - gospodarczej. Je瞠li wskutek okoliczno軼i si造 wy窺zej, strona nie b璠zie mog豉 wykonywa swoich obowi您k闚 umownych w ca這軼i lub w cz窷ci, niezw這cznie powiadomi o tym drug stron. W takim przypadku Strony uzgodni spos鏏 i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwi您ana. Bieg termin闚 okre郵onych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej si陰 wy窺z. c) zmiana obowi您uj帷ej stawki podatku od towar闚 i us逝g,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2020-05-26, godzina: 10:00,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> j瞛yk polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚, kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHCz窷 nr: 1Nazwa: Zadanie 1. Rejon I Stare Miasto
1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiotem Cz窷ci 1 zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w Skawinie - Rejon Stare Miasto, w zakresie letniego i zimowego utrzymanie czysto軼i chodnik闚 - i zatok parkingowych oraz utrzymania w czysto軼i teren闚 zieleni osiedlowej. Powierzchnia obj皻a zam闚ieniem: chodniki - 2 256,00 m2, zatoki parkingowe - 471,00 m2, ziele鎍e - 2,1 ha.
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 90600000-3, 90620000-9

3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
czas reakcji na zg這szenie41,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz窷 nr: 2Nazwa: Zadanie 2. Rejon II Ogrody
1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiotem Cz窷ci 2 zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w Skawinie - Rejon Ogrody, w zakresie letniego i zimowego utrzymanie czysto軼i chodnik闚 - i zatok parkingowych oraz utrzymania w czysto軼i teren闚 zieleni osiedlowej. Powierzchnia obj皻a zam闚ieniem: chodniki - 7 248,00 m2, zatoki parkingowe - 1469,00 m2, ziele鎍e - 2,85 ha.
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 90600000-3, 90620000-9

3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
czas reakcji na zg這szenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz窷 nr: 3Nazwa: Zadanie 3. Rejon III Ko軼iuszki
1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiotem Cz窷ci 3 zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w Skawinie - Ko軼iuszki, w zakresie letniego i zimowego utrzymanie czysto軼i chodnik闚 - i zatok parkingowych oraz utrzymania w czysto軼i teren闚 zieleni osiedlowej. Powierzchnia obj皻a zam闚ieniem: chodniki - 10 600,00 m2, zatoki parkingowe - 1 408,00 m2, ziele鎍e - 3,75 ha.
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 90600000-3, 90620000-9

3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
czas reakcji na zg這szenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz窷 nr: 4Nazwa: Zadanie 4. Rejon IV Awaryjne
1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiotem Cz窷ci 4 zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w Skawinie - Rejon Stare Miasto, w zakresie letniego i zimowego utrzymanie czysto軼i chodnik闚 - i zatok parkingowych oraz utrzymania w czysto軼i teren闚 zieleni osiedlowej. Powierzchnia obj皻a zam闚ieniem: chodniki - 3 179,00 m2, zatoki parkingowe - 1 202 m2, ziele鎍e - 2,89 ha.
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 90600000-3, 90620000-9

3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
czas reakcji na zg這szenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.