eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Wykonanie koncepcji instalacji spalania odpadów promieniotwórczych

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2019-06-29

Ogłoszenie nr 540131876-N-2019 z dnia 29-06-2019 r.

Otwock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 565176-N-2019
Data: 25/06/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe, Krajowy numer identyfikacyjny 17471611000000, ul. ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 180 092, e-mail zuop@zuop.pl, faks 227 180 257.
Adres strony internetowej (url): www.zuop.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4.1
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części, do złożenia w wyznaczonym terminie
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia (...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy z Wykonawcą w zakresie zmiany: 4) zakresu przedmiotu umowy (zmniejszenia) w przypadku braku środków finansowych lub gdy wykonanie całości przedmiotu umowy napotyka istotne trudności (podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wykonany zakres umowy potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonym przez Strony, a jego wysokość określona zostanie w oparciu o kosztorys ofertowy - Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy),
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy z Wykonawcą w zakresie zmiany: 4) zakresu przedmiotu umowy (zmniejszenia) w przypadku braku środków finansowych lub gdy wykonanie całości przedmiotu umowy napotyka istotne trudności (podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wykonany zakres umowy potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonym przez Strony, z uwzględnieniem kosztorysu poniesionych kosztów przedstawionego przez Wykonawcę - Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedno opracowanie przed inwestycyjne tj. studium wykonalności lub opracowanie koncepcyjne lub projekt techniczny/technologiczny dla przedsięwzięć z zakresu termicznego (spalanie, piroliza, plasma) przetwarzania odpadów promieniotwórczych, (przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie), b) dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane do wykonania niniejszego zamówienia (personel kluczowy) tj. ? przynajmniej 2 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe techniczne, z których każda uczestniczyła samodzielnie lub w zespole przy opracowaniu przynajmniej jednego opracowania przed inwestycyjnego tj. studium wykonalności lub opracowanie koncepcyjne lub projekt techniczny/technologiczny dla przedsięwzięć z zakresu termicznego (spalanie, piroliza, plasma) przetwarzania odpadów promieniotwórczych, (przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie),
W ogłoszeniu powinno być: "5. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2.lit. c), jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedno opracowanie przed inwestycyjne tj. studium wykonalności lub opracowanie koncepcyjne lub projekt techniczny/technologiczny dla przedsięwzięć z zakresu termicznego (spalanie, piroliza, plasma) przetwarzania odpadów promieniotwórczych, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy b) dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane do wykonania niniejszego zamówienia (personel kluczowy) tj. ? przynajmniej 2 osobami posiadającymi wykształcenie wyższe techniczne, z których każda uczestniczyła samodzielnie lub w zespole przy opracowaniu przynajmniej jednego opracowania przed inwestycyjnego tj. studium wykonalności lub opracowanie koncepcyjne lub projekt techniczny/technologiczny dla przedsięwzięć z zakresu termicznego (spalanie, piroliza, plasma) przetwarzania odpadów promieniotwórczych,

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.