eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Budowa PSZOK w gminie Wieliczka

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2019-06-20

Ogłoszenie nr 540124909-N-2019 z dnia 20-06-2019 r.

Wieliczka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 528507-N-2019
Data: 22/03/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wieliczka, Krajowy numer identyfikacyjny 35155536400000, ul. ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 263 41 00, e-mail magistrat@wieliczka.eu, faks 12 278 68 60.
Adres strony internetowej (url): http://www.wieliczka.eu
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Planowany termin wykonania zamówienia: 1. planowany termin rozpoczęcia: w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, 2. planowany termin zakończenia 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Planowany termin wykonania zamówienia: 1. planowany termin rozpoczęcia: w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, 2. planowany termin zakończenia 31.05.2020 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium w wysokości: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 25.06.2019 r. do godz. 09:00;
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium w wysokości: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 04.07.2019 r. do godz. 09:00;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-25, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-04, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: 2019-08-23 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: 2019-09-01 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc; .docx; .odt; .pdf; i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 25/06/2019, Czas lokalny: 10:00, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3, POLSKA. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny,gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc; .docx; .odt; .pdf; i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci skanu papierowego dokumentu (np. skanu do pliku w formacie .pdf), pod warunkiem, że skan ten zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W takim przypadku Zamawiający sugeruje, aby na dokumencie papierowym przed zeskanowaniem nie składać jakichkolwiek własnoręcznych podpisów. 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 04/07/2019, Czas lokalny: 10:00, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3, POLSKA. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny,gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.06.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.06.2019 r. pod nr 2019/S 117-286103.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.