eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice › Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Iwanowice

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-03-14Ogłoszenie nr 525555-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Gmina Iwanowice: Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Iwanowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Do kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego upoważniona jest: Ewelina Łach, tel. (12) 388-40-03 w.18, e-mail: elach@iwanowice.pl. Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00-17.00 od wtorku do czwartku 7.30-15.30, piatek 7.30-14.30

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Iwanowice, krajowy numer identyfikacyjny 35155583200000, ul. Iwanowice Włościańskie  99 , 32-095  Iwanowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 884 003, e-mail gmina@iwanowice.malopolska.pl, faks 123 884 030.
Adres strony internetowej (URL): www.iwanowice.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.iwanowice.malopolska.pl (BIP/zamówienia publiczne)


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.iwanowice.malopolska.pl (BIP/zamówienia publiczne)


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice, dziennik podawczy (pok.4)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Iwanowice
Numer referencyjny: IGKR.271.2.5.2019.EŁ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. ,,Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Iwanowice". Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań: Zadanie nr 1: Modernizacja budynku świetlicy w Celinach. Zadanie nr 2: Modernizacja w budynku świetlicy w Żerkowicach. Zadanie nr 3: Wyposażenie kuchni w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach: Biskupice, Damice, Narama, Poskwitów Stary, Władysław, Zalesie. Zadanie nr 4: Wykonanie mebli i montaż zestawu w kuchni świetlicy wiejskiej w Poskwitowie Starym. W zakres zamówienia wchodzą roboty budowlane, wyposażenie kuchni w świetlicach w sprzęt gastronomiczny, wykonanie i dostawę mebli wraz z montażem.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45442100-8
45320000-6
45450000-6
39141000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-05-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Należy przedstawić dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Należy przedstawić wykaz robót budowlanych (dotyczy zadań nr. 1 i 2) wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej jednego zadania związanego z budowa, modernizacja lub remontem budynków o wartości równej lub większej niż 30 tys. zł. brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) - (Załącznik Nr 7 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kas Rolniczych Ubezpieczenie Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania , lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstawa wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych ( dotyczy zadań nr.1 i 2) wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej jednego zadania związanego z budową, modernizacją lub remontem budynków o wartości równej lub większej niż 30 tys. zł. brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) - (Załącznik Nr 7 do SIWZ), W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2)Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 tys. zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zmawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ. 2) Informacje Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) Dokument z którego będzie wynikało że oferta podpisana jest przez osoby uprawnione. 4) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało z załączonego dokumentu należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub postaci kopi poświadczonej notarialnie. 5) Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy w przypadku rozliczenia kosztorysowego, oświadczenia które należy złożyć w formie oryginału. Natomiast pozostałe dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowana w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w SIWZ, a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż terminach określonych pkt 1) lit. a, b.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: o Dla zadania nr 1: 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), o Dla zadania nr 2: 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), o Dla zadania nr 3: 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), o Dla zadania nr 4: 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych),


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy, 2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 4) Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z rozpoczęciem robót lub realizacją przedmiotu umowy o okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych w stosunku do harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego oraz gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót, fakt ten zostanie potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru, 5) w razie stwierdzenia prowadzenia robót innych niż opisane w SIWZ lub niezgodnych przepisami technicznymi Zamawiający może wstrzymać roboty i wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, 6) minął termin wykonania robót określony w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o terminie sporządzenia szczegółowego protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy na własny koszt przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, 3) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zabezpieczenia przerwanych prac Zamawiający zleci ich wykonanie na koszt Wykonawcy, 4) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego przy realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 5) Wykonawca w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy sprzęt, 6) Sprzęt i urządzenia zaplecza budowy pozostawione po przerwaniu robót zostaną przez Zamawiającego usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy bez odpowiedzialności za ich zabezpieczenie. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku: 1) zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczność nie przewidziano na etapie zawarcia umowy; istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury; wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, 2) zmian osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, 3) zmiany adresu, lub siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona: w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: ,,Modernizacja budynku świetlicy w Celinach"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ocieplenie ścian styropianem o grubości 15 cm. Siatka i klej 2x, gruntowanie oraz tynk- Baranek sylikonowo-silikatowy- 165 m2 Malowanie ościeży drzwiowych i okiennych- 20 mb Malowanie boni narożnych- 28 m2 Parapet zewnętrzny- 4 szt. Cokoliki z płytek na podeście o wysokości 10 cm- 10 mb Oczyszczenie z korozji oraz pomalowanie poręczy (barierki) - dwukrotne farbą podkładową antykorozyjną, 1 raz nawierzchniową- 12 mb Oczyszczenie z korozji i pomalowanie schodów wraz z podestem z konstrukcji metalowej po obu stronach- dwukrotne farbą podkładową antykorozyjną, 1 raz nawierzchniową- 14 m2 Przedłużenie rynny- 4 szt. Kostka brukowa szara o grubości 6 cm- 13 m2 Opaska obrzeża trawnikowego szara 6x20x100- 25 mb
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45320000-6, 45442100-8, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: ,,Modernizacja w budynku świetlicy w Żerkowicach"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sufity podwieszane wraz z montażem- 40 m2 Okładziny z płytek wraz z ułożeniem- 28 m2 Malowanie ścian z gruntowaniem- 130 m2 Malowanie dachu- minimum dwukrotne z wcześniejszym przemyciem środkiem odtłuszczającym- 160 m2 Montaż grzejników elektrycznych wraz z okablowaniem (7 sztuk)- 1 komplet
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45442100-8, 45320000-6, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: ,,Wyposażenie kuchni w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach: Biskupice, Damice, Narama, Poskwitów Stary, Władysław, Zalesie"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świetlica w Poskwitowie Starym: Kuchnia gazowa nastawna, wykonana ze stali nierdzewnej, 4 palnikowa z półką, moc 32,5-36kW, ruszty żeliwne, wymiary 800x700x850mm 1 szt. Piec konwekcyjno-parowy sterowany elektronicznie, 4xGN1/1, sonda rdzeniowa, możliwość ustawienia różnych programów, moc od 5,4 do 9kW, odstęp pomiędzy blachami 80mm, 1 szt. Okap przyścienny trapezowy, z łapaczami tłuszczu, wykonany ze stali nierdzewnej, zawór spustowy, króciec wylotowy od 150mm do 280mm, wyposażony w listy umożliwiające zawieszenie okapu na ścianie, wymiary 1550x900x450mm -1 szt. Stół ze zlewem 2 komorowym, bez półki, komory 400x400x250, nogi przesunięcie od tylnej krawędzi o 80mm od przedniej o 20mm, wymiary 1000x600x850mm, spawany, wyposażony w rant, górna konstrukcja z przetłoczeniem wokół komór- 1szt. Szafa chłodnicza podwójna, nierdzewna, wymiar 1480x830x2010, pojemność 1300 litrów, 230V, zakres temperatur od -2 do +8C - 1 szt. Zmywarka gastronomiczna uniwersalna, kosz 50x50cm, 3 cykle mycia, 600x600x830 mm, możliwość podłączenia zasilania na 230V i 400V, moc 3,0-6,2kW, z dozownikiem płynu myjącego i nabłyszczającego, zintegrowaną pompą spustową -1 szt. Warnik do wody 8,8L, wykonany ze stali nierdzewnej- 1szt. Świetlica w Naramie: Wózek kelnerski 3-półkowy, ze stali nierdzewnej, wymiar 450x850x900mm- 1 szt. Patelnia uchylna elektryczna 72l, wykonana ze stali nierdzewnej, 400V- 1 szt. Kuchnia gazowa, wolnostojąca 900, 4 palnikowa z półką, moc od 32,0 do 36 kW, ruszty żeliwne, wymiar 800x800x900mm- 1 szt. Okap przyścienny trapezowy, z łapaczami tłuszczu, wykonany ze stali nierdzewnej, zawór spustowy, króciec wylotowy od 150mm do 280mm, wyposażony w listy umożliwiające zawieszenie okapu na ścianie, wymiary 3000x1100x450mm- 1 szt. Regał magazynowy, półki perforowane, wykonany ze stali nierdzewnej, 1000x600x1800mm- 1 szt. Garnek średni d 280 mm 11,1 l z pokrywką, dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję, technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła- 1 szt. Garnek wysoki d 280 mm 15,4 l z pokrywką, dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję, technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła - 2 szt. Garnek wysoki d 320 mm 20,9 l z pokrywką, dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję, technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła -2 szt. Garnek wysoki d 360 mm 36,6 l z pokrywką, dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję, technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła -1 szt. Garnek do duszenia d 360 mm 11,2 l z pokrywką, dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję, technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła- 1 szt. Rondel d 160 mm 1,9 l z pokrywką, dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję, technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła- 1 szt. Wanna przecedzakowa d 400 mm - 1szt. Chochla 0,18 l- 1 szt. Chochla 0,21 l- 2 szt. Chochla d 120 mm 0,4 l- 2szt. Miska polerowana d 280 mm 3 l- 2 szt. Miska polerowana d 375 mm 8 l- 2 szt. Miska polerowana z rantem d 550 mm 19 l- 1 szt. Patera 3 stopniowa ze szkła hartowanego- 16 szt. Waza do zupy, 3,5 l biała porcelana-16 szt. Świetlica w Damicach: Umywalka zabudowana spawana wyposażona w 2 komory, wymiar 1000x600x850mm, zabudowana szafką, drzwi skrzydłowe, wymiar komory 400x400x250mm, nogi odsunięte od tylnej krawędzi stołu o 80mm, od przedniej o 20mm, spawany- 1 szt. Blat ze stali nierdzewnej 1200x400x40, wyposażony dodatkowo w stół przyścienny z półką 1200x600x850, zabudowany szafką z drzwiami skrzydłowymi, nogi tylnie odsunięte od krawędzi stołu od 80mm, spawany- 1 szt. Blat ze stali nierdzewnej 600x400x40- 2 szt. Szafka wisząca otwarta, zabudowa z 4 stron, wykonana ze stali nierdzewnej, składająca się z dwóch elementów. Wymiar elementu: 1000x300x600mm- 1 szt. Okap przyścienny trapezowy, z łapaczami tłuszczu, wykonany ze stali nierdzewnej, zawór spustowy, króciec wylotowy umieszczony centralnie na środku o średnicy od 150mm do 280mm, wyposażony w listy umożliwiające zawieszenie okapu na ścianie, wymiary 1000x800x450mm- 1 szt. Okap przyścienny trapezowy, z łapaczami tłuszczu, wykonany ze stali nierdzewnej, zawór spustowy, króciec wylotowy od 150mm do 280mm, wyposażony w listy umożliwiające zawieszenie okapu na ścianie, wymiary 1800x800x450mm -1 szt. Kuchnia gazowa gastronomiczna, wolnostojąca, 4 palnikowa z półką, moc od 32 do 36kW, ruszty żeliwne 800x700x850mm- 1 szt. Szafa chłodnicza 350L, agregat na dole, drzwi otwierane na prawą stronę, 230V- 1 szt. Samowar 3,2l moc: 2kW, z dzbankiem 0,8- 3 szt. Garnek wysoki z pokrywą średnica 280 mm pojemność nie mniejsza niż 12,5 l, dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję, technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła- 1 szt. Garnek wysoki z pokrywą d 280 mm pojemność nie mniejsza niż 15,4l, dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję, technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła- 2 szt. Garnek średni z pokrywą d 320 mm, pojemność nie mniejsza niż 25,7, dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję, technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła- 1 szt. Garnek wysoki z pokrywą d 360 mm pojemność nie mniejsza niż 33,5l, dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję, technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła - 1 szt. Garnek wysoki z pokrywą d 450 mm pojemność nie mniejsza niż 64,5 l, dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję, technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła- 1 szt. Piekarnik wolnostojący gazowy, 4xGN 1/1, wykonany ze stali nierdzewnej 800x650x600mm, moc 4kW- 1 szt. Świetlica w Zalesiu: Patelnia uchylna elektryczna 57l, pojemność rzeczywista nie mniejsza niż 54 litrów i nie większa niż 58 litrów, 400V, wykonana ze stali nierdzewnej- 1 szt. Szafa chłodnicza pojedyncza, nierdzewna, wymiar 740x830x2010, pojemność 650 litrów, zasilanie 230V- 1 szt. Kuchnia gazowa 4 palniki z piekarnikiem elektrycznym, wymiar 850x900x900mm, moc palników od 32 do 36kW, moc piekarnika od 6 do 8kW, ruszty żeliwne- 1 szt. Taboret gazowy od 9 do 10 kW G30, ruszt żeliwny, wymiary od 580 do 600x580 do 600 x 350 do 400- 1 szt. Świetlica w Biskupicach: Kuchnia gazowa 6 palników z piekarnikiem gazowym, wykonana ze stali nierdzewnej, ruszty żeliwne, drzwi piekarnika w całości wykonane ze stali nierdzewnej, półka po prawej stronie piekarnika, 1200x700x850mm, gaz ziemny, moc palników od 36 do 38kW, moc piekarnika od 5,0 do 6,5kW- 1 szt. Zmywarka gastronomiczna uniwersalna, kosz 50x50cm, 3 cykle mycia, 600x600x830 mm, możliwość podłączenia zasilania na 230V i 400V, moc od 3,0 do 6,2kW, z dozownikiem płynu myjącego i nabłyszczającego- 1 szt. Pompa spustowa do zmywarki, zintegrowana ze zmywarką, zamontowana w wewnątrz urządzenia - 1 szt. Patelnia elektryczna, gastronomiczna, uchylna na stelażu, pojemność misy od 37 do 42l, wymiar 700x786x912mm, moc od 6 do 6,5kW- 1 szt. Świetlica we Władysławie: Profesjonalna kuchnia gazowa wolnostojąca 5 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, moc od 11 do 11,5kW, moc piekarnika od 2,3 do 2,75 kW, ruszty żeliwne, wymiar 900x630x950- 1 szt. Stół chłodniczy 3 drzwiowy z rantem, agregat na dole, 1365x700x920mm, 230V - 1 szt. Stół ze zlewem 2 komorowym, komory umieszczone centralnie, drzwi suwane, rant, przystosowany pod baterie ścienną, z szafką z drzwiami przesuwnymi, wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 1800x600x850mm, nogi odsunięte o tylnej krawędzi o 80mm, od przedniej krawędzi o 20mm, komory o wymiarze 400x400x250mm- 1 szt. Zmywarka gastronomiczna uniwersalna, kosz 50x50cm, 3 cykle mycia, 600x600x830 mm, możliwość podłączenia zasilania na 230V i 400V, moc 3,0-6,2kW, z dozownikiem płynu myjącego oraz nabłyszczającego, zmywarka powinna być wyposażona w zewnętrzny zmiękczacz wody sterowany elektronicznie z pojemnikiem na sól o pojemności do 7-11kg oraz płyn myjący 10 litrów i płyn nabłyszczający 5l, worek soli tabletkowej 25kg- 1 szt. Pompa spustowa do zmywarki, zintegrowana ze zmywarką, zamontowana w wewnątrz urządzenia- 1 szt. Półka wisząca, przestawna, podwójna, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, 1000x300x660-3 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: ,,Wykonanie mebli i montaż zestawu w kuchni świetlicy wiejskiej w Poskwitowie Starym"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie górnych szafek kuchennych o długości 510 cm- 1 szt. Wykonanie dolnych szafek kuchennych o długości 400 cm- 1 szt. Wykonanie blatów kuchennych o łącznej długości 400 cm -1 szt. Wykonanie stołu kuchennego o wymiarach: 80 cm szerokości oraz 150 cm długości- 1 szt. Montaż szafek i blatów -1 szt. Montaż istniejących elementów: armatury i zlewozmywaka - 5 szt. Montaż urządzeń elektrycznych i gazowych przewidzianych jako wyposażenie kuchni- 3 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39141000-2, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.