eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Odśnieżanie ze zrywaniem naboju śnieżnego w pasie jezdni ulic gminnych na terenie miasta GnieznaOgłoszenie z dnia 2010-03-09

Gniezno: Odśnieżanie ze zrywaniem naboju śnieżnego w pasie jezdni ulic gminnych na terenie miasta Gniezna
Numer ogłoszenia: 51737 - 2010; data zamieszczenia: 09.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 61 4260400, faks 061 4261687.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie ze zrywaniem naboju śnieżnego w pasie jezdni ulic gminnych na terenie miasta Gniezna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i zrywanie nabojów śnieżnych zalegającego w pasie jezdni ulic gminnych na terenie miasta Gniezna, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy zachowaniu niezbędnych warunków bezpieczeństwa w stosunku do osób trzecich.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24766,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15186,60

 • Oferta z najniższą ceną: 15186,60 / Oferta z najwyższą ceną: 15186,60

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający udzielił zamówienia ze względu na wyjątkową sytuację, tj. zwiększone opady śniegu, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W związku z bardzo trudnymi warunkami drogowymi (tworzące się na ulicach gminnych naboje śnieżne) uniemożliwiającymi bezpieczne poruszanie się pojazdów, braku możliwości wyminięcia się pojazdów, a także z powodu kolejnych opadów śniegu powodujących zawiewanie ulic została podjęta decyzja o odśnieżaniu i likwidacji nabojów śnieżnych zalegających na ulicach gminnych, nie objętych umową. Z uwagi, że pracujące pługi lemieszowe nie są wstanie zebrać zmarzniętego naboju śnieżnego konieczne staje się uruchomienie sprzętu ciężkiego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.