eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Elblągu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-12-09

Ogłoszenie nr 510537960-N-2020 z dnia 2020-12-09 r.
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu:

Roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Elblągu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 601061-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 261 313 015
faks: 261 313 304
e-mail: 21wog@ron.mil.pl
www: www.21wog.wp.mil.pl

adres profilu nabywcy: http:/platformazakupowa.pl/pn/21wog
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Elblągu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 41/SZP/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w kompleksach wojskowych w Elblągu: Część zamówienia nr 1 - Remont pomieszczeń parteru w budynku nr 4 w KNW przy ul. Łęczyckiej w Elblągu; Część zamówienia nr 2 - Remont oświetlenia zewnętrznego w KNW przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 5a i 5b do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 45.45.30.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Wymagany termin wykonania zamówienia: dla części zamówienia nr 1 – od dnia przekazania placu budowy do dnia 11.12.2020 r., dla części zamówienia nr 2 – od dnia przekazania placu budowy do dnia 11.12.2020 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Remont pomieszczeń parteru w budynku nr 4 w KNW przy ul. Łęczyckiej w Elblągu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 490746.08 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Gutkowska Katarzyna "BOB"
Email wykonawcy: danutaswieckabob@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 95B
Kod pocztowy: 14-500
Miejscowość: Braniewo
Kraj/woj.: warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 368669.33

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 368669.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 377098.22
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: dla części zamówienia nr 1 – od dnia przekazania placu budowy do dnia 11.12.2020 r.
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Remont oświetlenia zewnętrznego w KNW przy ul. Kwiatkowskiego 11 e Wlblągu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 257102.34 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: ELMAR ELECTRIC Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe mgr inż. Marek Szmigiel
Email wykonawcy: biuro@elmar.electric.com
Adres pocztowy: ul. Bytomska 11
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko-mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 154264.08

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 154264.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 154264.08
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: dla części zamówienia nr 2 – od dnia przekazania placu budowy do dnia 11.12.2020 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.