eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › 1). Pojemnik na odpady 5 litrów. 2). Żel do usg 250 gr.Ogłoszenie z dnia 2021-11-25

Ogłoszenie nr 510437246-N-2021 z dnia 2021-11-25 r.
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

1). Pojemnik na odpady 5 litrów. 2). Żel do usg 250 gr.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 97077323100000, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska

telefon: 683 296 200
faks: 683 255 808
e-mail: choros@szpital.zgora.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1). Pojemnik na odpady 5 litrów. 2). Żel do usg 250 gr.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): TAZ.241.782.2021

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są pojemniki na odpady 5 l w ilości 20szt. oraz żel do usg 250 gr w ilości 10szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 33.19.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: brak danych

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Zakup wyłączony ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 6 a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(...) DZ.U.2020 poz 374.
Okoliczności:
1. Decyzja Ministra Zdrowia Nr.DBO.532.2.22.2020.11 związana z nałożeniem na Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze obowiązku utworzenia Szpitala Tymczasowego w celu realizacji działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.
2. Umowa nr 7/2020 z dnia 03.11.2020r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Sp z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w sprawie utworzenia Szpitala Tymczasowego z wyłącznym, przeznaczeniem na diagnostykę i leczenie pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażeniem SARS-COV-2.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 102.00 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: INTERGROS Sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Legionów 55
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bialsko Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 121.56

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 121.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 121.56
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.