eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konstantynów Łódzki › DOSTAWA PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD DĘBAMI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-09-29

Ogłoszenie nr 510435852-N-2021 z dnia 2021-09-29 r.
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim:

DOSTAWA PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD DĘBAMI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 759729-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: Tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, krajowy numer identyfikacyjny 31173400000000, ul. Bechcice 3, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 422 111 210
faks: 042 2111210 w. 60
e-mail: dpsk@pactor.com.pl
www: http://powiat.pabianice.bip.info.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA PRODUKTÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD DĘBAMI W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/35/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów ogólnospożywczych do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim w okresie od 02.01.2021 – 31.12.2021 r.

Zamawiający dopuszcza DOSTARCZANIE PRODUKTÓW FABRYCZNIE ZAPAKOWANYCH. NIE DOPUSZCZA SIĘ PRODUKTÓW KONFEKCJONOWANYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE.

Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, własnym transportem i na własny koszt i ryzyko Wykonawcy, w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami. Preferowany maksymalny termin dostawy to 2 dni robocze od zamówienia w godz. 7.00 – 12.00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 (formularz asortymentowo -cenowy) do SIWZ.


2.Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 15.60.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Produkty ogólnospożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 104545.46 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Firma Gaweł, Tadeusz Gaweł
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Piłsudskiego 13/15
Kod pocztowy: 95-200
Miejscowość: Pabianice
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 94302.46

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 94302.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 94302.46
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 104545.46 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Firma Gaweł Tadeusz Gaweł
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Piłsudskiego 13/15
Kod pocztowy: 95-200
Miejscowość: Pabianice
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 94302.46

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 94302.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 94302.46
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.