eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Maska FFP3 z filtrem bez zaworkaOgłoszenie z dnia 2021-07-30

Ogłoszenie nr 510434445-N-2021 z dnia 2021-07-30 r.
Wojewódzki Szpital Zespolony:

Maska FFP3 z filtrem bez zaworka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Zespolony, krajowy numer identyfikacyjny 65007000000000, ul. Medyczna 19, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 024 3646105, 3646330
faks: 243 646 101,36
e-mail: i.sadowska@wszplock.pl
www: www.wszplock.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządową

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Maska FFP3 z filtrem bez zaworka

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZ.241.1616.2021

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Maska FFP3 z filtrem bez zaworka

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 33.14.10.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: brak danych

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Zakup przeprowadzony na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w trybie zapytania ofertowego. Podstawa prawna: art. 6a Ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w zw. z art. 20 pkt. 3 ustawy z 28 października 2020r o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 2112.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Maska FFP3 z filtrem bez zaworka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 65000.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: ZDRÓWKO Dorota Pusty
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Brzoskwiniowa 52b
Kod pocztowy: 91-365
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 7995.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 7995.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 18388.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.