eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji " Rozbudowa siedziby WFOŚiGW w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu".

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-07-30

Ogłoszenie nr 510434441-N-2021 z dnia 2021-07-30 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji " Rozbudowa siedziby WFOŚiGW w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 769716-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540399805-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 10080479300000, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 42 663 41 00
faks: 42 663 41 01
e-mail: zamowienia@wfosigw.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych, posiada osobowość prawną

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji " Rozbudowa siedziby WFOŚiGW w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji „Rozbudowa siedziby WFOŚiGW w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy wraz z załącznikami.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 71.52.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 380567.18 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Pilamis Sp. z o.o.Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 133d lok. 127
Kod pocztowy: 92-318
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 455100

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 364080
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 719550
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.