eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnów › Remont ścian zewnętrznych, dachu oraz rozbiórka części budynku przy ul. Dąbrowskiego 3 w ChojnowieOgłoszenie z dnia 2021-07-20

Ogłoszenie nr 510434177-N-2021 z dnia 2021-07-20 r.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

Remont ścian zewnętrznych, dachu oraz rozbiórka części budynku przy ul. Dąbrowskiego 3 w Chojnowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011077/01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 39040172200000, ul. Michała Drzymały 30, 59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie, państwo Polska

telefon: 076 8188370, 8188371
faks: 768 188 372
e-mail: zamowieniapubliczne@chzgkim.pl
www: chzgkim.chojnow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont ścian zewnętrznych, dachu oraz rozbiórka części budynku przy ul. Dąbrowskiego 3 w Chojnowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.3.2021

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Remont ścian zewnętrznych, dachu oraz rozbiórka części budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Chojnowie (nr działki 275/12 obręb 4) zgodnie z załączonymi przedmiarami robót, na podstawie dokumentacji projektowej, prawomocnych decyzji administracyjnych oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zobowiązuje się oferenta do dokonania wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będą prowadzone roboty, zapoznania się z istniejącą dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, w tym oceny ryzyka i trudności, przyjęcia sposobu wykonania wszelkich zabezpieczeń, zadaszeń nad wejściami do budynku, montażu rusztowań.
Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy Pzp, dostarczenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów budowlanych i urządzeń.
Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/07/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 129363.74 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: J.K Cubała - Dachy Kamil Cubała
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Prusice 5A
Kod pocztowy: 59-500
Miejscowość: Złotoryja
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 129363.74

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 129363.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 141264.60
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie 275 pkt 1 ustawy Pzp

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.