eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach Programu niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-06-11

Ogłoszenie nr 510432737-N-2021 z dnia 2021-06-11 r.
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich:

Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach Programu niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 770325-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540401885-N-2021, 540422159-N-2021, 540424983-N-2021, 540429202-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, krajowy numer identyfikacyjny 36442956300000, Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 42 272 62 80
faks: 42 272 62 77
e-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
www: http://zim.lodz.bip-e.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług nadzoru autorskiego dla inwestycji realizowanej w ramach Programu niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZIM-DZ.2621.23.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług nadzoru autorskiego dla
inwestycji polegającej na budowie wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowie
torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej. Inwestycja
swoim zakresem obejmuje: Zadanie 2: „Budowę wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi nad
torami kolejowymi wraz z budową układu drogowego w rejonie tych obiektów”: 1) rozbiórkę istniejących wiaduktów wraz z
konstrukcjami istniejących schodów, 2) budowę nowych wiaduktów drogowych (północnego i południowego) wraz ze schodami
w strefach przyczółków, 3) budowę nowego wiaduktu tramwajowego, 4) regulację sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 540 w rejonie
wiaduktów, 5) budowę pochylni między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem południowym, 6) budowę schodów między
wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem północnym, 7) budowę wind między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem północnym,
8) budowę konstrukcji oporowych wzdłuż ul. Przybyszewskiego, 9) przebudowę układu drogowego ul. Przybyszewskiego na
długości około 620m, wraz z przebudową torowiska tramwajowego zlokalizowanego w pasie dzielącym obie jezdnie ul.Przybyszewskiego, 10) przebudowę łącznicy ul. Niciarnianej, ul. Niciarnianej i ul. Przybyszewskiego w rejonie wiaduktów, 11)
budowę wjazdu dla autobusów z przystanku Przybyszewskiego - Lodowa na ul. Przybyszewskiego, 12) usunięcie istniejącej
zieleni w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową oraz wykonanie nowych nasadzeń jako funkcji osłonowej,
izolacyjnej i estetycznej dla projektowanych rozwiązań układu drogowego, 13) przebudowę kanalizacji deszczowej celem
zapewnienia odwodnienia wiaduktów i projektowanego układu drogowego, 14) przebudowę sieci wodociągowej w dostosowaniu
do projektowanych wiaduktów i układu drogowego, 15) przebudowę sieci ciepłowniczej w dostosowaniu do projektowanych
wiaduktów i układu drogowego, 16) przebudowę sieci teletechnicznej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu
drogowego, 17) przebudowę sieci elektroenergetycznej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego, 18)
przebudowę oświetlenia ulic w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego, 19) przebudowę sieci trakcyjnej
tramwajowej w dostosowaniu do projektowanej przebudowy układu torowego. Zadanie 3 - „Przebudowę torowiska w ul.
Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów w ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej” 1)
przebudowę torowiska od wiaduktu tramwajowego do ulicy Lodowej 2) budowę wjazdu dla autobusów z przystanku
Przybyszewskiego – Lodowa na ul. Przybyszewskiego w kierunku wschodnim 3) przebudowę odwodnienia torowiska 4) usunięcie
kolizji elektroenergetycznych 5) przebudowę pętli indukcyjnych 6) przebudowę oświetlenia 7) przebudowę sieci trakcyjnej
Dokumentacja techniczna dotycząca ww. inwestycji, dla której prowadzone jest postępowanie przetargowe pn: „Program
niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz
przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”
(nr postępowania o udzielenia zamówienia ZIM-DZ.2621.12.2020) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10531,Program-niskoemisyjnego-transportu-miejskiego-budowa-wiaduktowdrogowych-
i-tramw.html; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt. 3.1. TOM I SIWZ, w Opisie Przedmiotu
Zamówienia – TOM III SIWZ (zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego w odrębnym pliku)
oraz w Formularzu Aktu Umowy – TOM II SIWZ (zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego
w odrębnym pliku)

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 71.24.80.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
W postępowaniu została złożona jedna oferta z ceną ofertową brutto: 885 473,31 zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 322 000,00 PLN brutto i nie może dokonać jej zwiększenia do wysokości ww. ceny ofertowej.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższym postępowanie należało unieważnić w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.