eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipno › Świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-05-18

Ogłoszenie nr 510431405-N-2021 z dnia 2021-05-18 r.
Szpital Lipno sp. z o. o.:

Świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 776361-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Lipno sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 34057205500000, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska

telefon: 542 880 414
faks: 542 880 280
e-mail: przetargi@szpitallipno.pl
www: www.szpitallipno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/7/2021

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pralniczych polegających na: a) praniu wodnym z dezynfekcją bielizny płaskiej szpitalnej białej i kolorowej (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, pokrowce), bielizny operacyjnej zielonej i niebieskiej, obszyć parawanów, firanek i zasłon, b) praniu wodnym z dezynfekcją odzieży fasonowej, koszul nocnych, pidżam, szlafroków, odzieży i bielizny operacyjnej zielonej i niebieskiej, ubrań roboczych, c) praniu wodnym z dezynfekcją bielizny noworodkowej i niemowlęcej wraz z pieluchami, d) czyszczeniu chemicznym odzieży która ze względu na skład surowcowy nie może być poddana praniu wodnemu, e) dezynfekcji komorowej materacy, poduszek, kocy, kołder, f) suszeniu, g) maglowaniu, h) prasowaniu, i) sortowaniu, j) automatycznym składaniu wzdłużno-poprzecznym bielizny płaskiej, k) automatycznym składaniu bielizny fasonowej, l) pakowaniu, m) odbiorze i dostawie oraz transporcie od i do Zamawiającego, n) oznakowaniu bielizny fasonowej Zamawiającego w sposób umożliwiający automatyczne sortowanie na oddział, rodzaj i pracownika oraz archiwizowanie danych o ilości prań, o) naprawach krawieckich (m.in. przyszywanie guzików, zszywanie uszkodzonej odzieży i pościeli, wszywanie zamków błyskawicznych, itp.) Szacowane ilości roczne asortymentu przeznaczone do prania: • bielizna szpitalna - 91 000 kg • odzież cywilna pacjentów - 3 000 kg 2. Standardy jakościowe 1) Pralnia wykonawcy, w której będą wykonywane usługi musi spełniać wymogi aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych, w tym aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz aktualnego Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach. 2) Wykonawca musi używać w procesie prania odpowiednie środki piorące w zależności od stopnia zabrudzenia bielizny i odzieży. Pranie odzieży cywilnej powinno zachodzić w kąpieli piorąco-dezynfekcyjnej w temperaturze do 40 ºC. Wykonawca musi posiadać atesty i certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny na środki piorące używane w procesie prania. 3) Wykonywanie usługi pralniczej przez Wykonawcę następować będzie w
terminie 24 godzin od momentu odbioru bielizny i odzieży. Odbiór brudnej bielizny, odzieży odbywać się będzie od poniedziałku do piątku od godz. 12:00 do 13:00. 4) Transport bielizny musi odbywać się samochodami z podzielonymi skrzyniami ładunkowymi na komory zamknięte lub osobnymi samochodami do bielizny czystej i brudnej posiadającymi aktualne pozytywne opinie stacji sanitarnej. 5) Odbioru przedmiotu zamówienia o którym mowa w §1 ust. 1 dokonywać będzie upoważniony na piśmie, pracownik Wykonawcy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na okres trwania umowy 4 szt. wózków transportowych do składowania brudnej odzieży i bielizny. 7) Bielizna czysta podczas transportu do szpitala musi być zabezpieczona workami foliowym posiadającymi atest PZH lub równoważny, a dodatkowo w odpowiednich do rodzaju przewożonej odzieży pojemnikach lub workach płóciennych przeznaczonych do przewozu bielizny. 8) Bielizna czysta fasonowa dostarczana będzie na wieszakach zabezpieczonych workiem foliowym (pokrowcem), materace zabezpieczone będą workiem foliowym, posiadającymi atest PZH lub równoważny, przed wtórnym zakażeniem, zabrudzeniem. 9) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu odpowiednią ilość worków foliowych do transportu brudnej bielizny. 10) Wykonawca zobowiązany jest dokumentować potwierdzenia jakości prania i transportu, przedstawiając wyniki badań m.in. wymazy czystościowe z bielizny do kontroli przez Zamawiającego. 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli warunków prania i transportu bielizny bez uprzedzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 12) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowo badań mikrobiologicznych (co najmniej jeden raz na kwartał). Odciski płytkowe lub w formie wymazów. 13) Po zakończonym procesie suszenia bielizny nie powinno być na niej drobnoustrojów chorobotwórczych. Próby powinny być pobierane z różnych miejsc. 14) Wykonawca prowadzi dokumentację z wykonywanych badań oraz innych czynności z zakresu kontroli jakości wykonywanych usług. 15) Wykonawca dostarcza zamawiającemu wyniki badań mikrobiologicznych przynajmniej jeden raz na kwartał. 16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania kontroli i badań czystości mikrobiologicznej bielizny w dowolnym czasie, dokonanych przez Zamawiającego bądź zlecony przez niego podmiot trzeci, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku dodatnich wyników wykonawca każdorazowo ponosi pełne koszty badań. 17) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przekazania protokołu dezynfekcji i mycia pojazdu przeznaczonego do transportu bielizny. 18) Wykonawca zapewnia możliwość osobnego prania wydzielonej bielizny oznaczonej: NOWORODKI, BIELIZNA SKAŻONA MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 98.31.12.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/05/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 343100.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Hollywood Textile Service Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bojanowska 2a
Kod pocztowy: 09-200
Miejscowość: Sierpc
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 422013.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 422013.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 422013.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.