eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Tłumaczenia pisemne

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie nr 510430480-N-2021 z dnia 2021-05-06 r.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

Tłumaczenia pisemne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 774105-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, krajowy numer identyfikacyjny 00017791600000, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 022 523 99 10
faks: 022 523 81 19
e-mail: bzp@msz.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zamowienia
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Tłumaczenia pisemne

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BDG.741.057.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część I Tłumaczenia pisemne: Przedmiotem zamówienia jest: - sporządzanie
tłumaczeń pisemnych tekstów przekazanych przez Zamawiającego wraz z weryfikacją (w trybie zwykłym, ekspresowym i superekspresowym) oraz - weryfikacja merytoryczna i językowa tłumaczeń przekazanych przez Zamawiającego z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na obcy (w trybie zwykłym, ekspresowym i superekspresowym). Języki obce, których dotyczy przedmiot zamówienia, zostały podzielone na dwie grupy: - I grupa językowa obejmuje: język angielski (brytyjski), francuski, niemiecki, rosyjski, - II grupa językowa obejmuje: język białoruski, czeski, gruziński, hiszpański, litewski, mołdawski, niderlandzki, perski, portugalski, słowacki, turecki,
ukraiński, węgierski, włoski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1a do SIWZ. Część II Tłumaczenia pisemne - publikacje: Przedmiotem zamówienia jest: - sporządzanie tłumaczeń pisemnych tekstów, a w szczególności publikacji, broszur, planów, raportów, analiz lub innych obszernych materiałów przekazanych przez Zamawiającego wraz z weryfikacją (w trybie zwykłym, ekspresowym i superekspresowym) oraz - weryfikacja merytoryczna i językowa tłumaczeń przekazanych przez Zamawiającego z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy (w trybie zwykłym, ekspresowym i superekspresowym). Języki obce, których dotyczy przedmiot zamówienia, zostały podzielone na dwie grupy: - I grupa językowa obejmuje: język angielski (brytyjski), francuski, niemiecki, rosyjski. - II grupa językowa obejmuje: język białoruski, czeski, gruziński, hiszpański, litewski, mołdawski, niderlandzki, perski, portugalski, słowacki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1b do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 79.53.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Część I „Tłumaczenia pisemne"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 255220 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Biała 1B
Kod pocztowy: 80-435
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 313920.60

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 138989.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 364584.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Część II „Tłumaczenia pisemne - Publikacje"

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Stosownie do treści art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
dla części II kwotę w wysokości 198 722,49 zł brutto. W ramach oceny ofert w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta, z ceną 207 919,20 zł brutto. Oferta najkorzystniejsza (najwyżej oceniona) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.