eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mońki › Zakup kompletów medycznych na potrzeby Oddziału Covidowego SP ZOZ w MońkachOgłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 510430200-N-2021 z dnia 2021-05-04 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach:

Zakup kompletów medycznych na potrzeby Oddziału Covidowego SP ZOZ w Mońkach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, krajowy numer identyfikacyjny 50652956000000, al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, państwo Polska

telefon: 85 727 81 30, 668 877 590
faks: 85 727 81 35, 727 81 34
e-mail: zamowienia_publiczne@szpital-monki.h2.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - SP ZOZ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup kompletów medycznych na potrzeby Oddziału Covidowego SP ZOZ w Mońkach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakup kompletów medycznych na potrzeby Oddziału Covidowego SP ZOZ w Mońkach. 1000 kompletów

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 35.11.34.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: brak danych

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Zakupu dokonano na podstawie Art. 6a. - ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 6850 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: STAB International Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. "Grota" Rowieckiego 8a
Kod pocztowy: 95-200
Miejscowość: Pabianice
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 7398.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 7398.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9612.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.