eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dobudowa ogrodu zimowego do budynku dawnej stajni

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-07

Ogłoszenie nr 510427362-N-2021 z dnia 2021-04-07 r.
Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin":

Dobudowa ogrodu zimowego do budynku dawnej stajni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 600135-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin", krajowy numer identyfikacyjny 01033732900016, ul. Nowoursynowska 84, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 022 5459800
faks: 022 6491299
e-mail: przetargi@natolin.edu.pl
www: www.natolin.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Fundacja Skarbu Państwa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dobudowa ogrodu zimowego do budynku dawnej stajni

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CEN/6/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.
Przedmiotem zamówienia jest dobudowa ogrodu zimowego w konstrukcji szkieletowej metalowej z
elewacją ze szkła do istniejącego budynku dawnej stajni w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 84. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowią następujące dokumenty: 1) Projekt zagospodarowania terenu; 2) Projekt wykonawczy: Architektura, 3) Projekt wykonawczy: Konstrukcja, 4) Projekt wykonawczy: Instalacje elektryczne, 5) Projekt wykonawczy: Instalacje sanitarne, 6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 7) Przedmiar robót, 8) Rzut terenu z naniesioną tymczasową drogą dojazdową oraz miejscem na zaplecze budowy, 9) Rzut budynku dawnej stajni z naniesionym miejscem wykonania tymczasowej przegrody zabezpieczającej pozostałe pomieszczenia w tym budynku na czas budowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.21.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie od dnia 15 marca
2021 r. do dnia 28 sierpnia 2021 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1292928 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Remontowo Budowlane Waldemar Rzeźnik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Przystałowice Małe 82
Kod pocztowy: 26-411
Miejscowość: Rusinów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1590301.44

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1590301.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 3087887.24
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.