eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołów › "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-07

Ogłoszenie nr 510427360-N-2021 z dnia 2021-04-07 r.
Powiat Wołowski:

"Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 774024-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Wołowski, krajowy numer identyfikacyjny 93193480000000, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj. dolnośląskie, państwo Polska

telefon: 713 805 901
faks: 713 805 900
e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl
www: www,powiatwolowski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZD.272.25.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Nazwa zadania: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”.
2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla poniżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

Część I Jednostki organizacyjne Powiatu Wołowskiego:
1) Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów,
2) Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 10, 56-100 Wołów,
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów,
4) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 56-100 Wołów,
5) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, ul. 1 Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny,
6) Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, ul. Spacerowa 1, 56 – 100 Wołów
7) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56 – 100 Wołów.

Część II
1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny.

Wykonawca zobowiązany jest wystawiać odrębnie faktury na każdą w/w jednostkę organizacyjną.

3. Przewidywana ilość: 10 punktów poboru gazu - zgodnie z załącznikiem nr 5A do SIWZ oraz 3 punktów poboru gazu - zgodnie z załącznikiem nr 5B.
4. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniku nr 5A i 5B do SIWZ szacuje się 5 425 289 kWh (dla części I - 3 126 029 kWh i dla części II - 2 299 260 kWh). Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
5. Przedmiot zamówienia szczegółowo określają załączniki do SIWZ: zał. nr 4A i 4B (Istotne postanowienia umowy) oraz zał. nr 5A i 5B (Lista obiektów Zamawiającego).
6. Zamawiający informuje, że dla wszystkich punktów poboru, ewentualna procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz kolejny.
7. Aktualna umowa kompleksowa obowiązuje do dnia 30.04.2021 r.
8. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r.
9. Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminie wskazanym w pkt 8, jest wygaśnięcie obowiązujących umów i skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
10. Oświadczenia w sprawie przeznaczenia zakupionego gazu, dla potrzeb podatku akcyzowego, zostaną przekazane Wykonawcy przy podpisywaniu umów.
11. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia.
12. Wykonawca powinien posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.
13. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego realizowana jest w oparciu o umowy kompleksowe z:
1) Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Heweliusza 9, 80 – 890 Gdańsk – dla część I
2) PEiGN – dla część II
14. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 44.
15. Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (kod CPV):
09123000-7 Gaz ziemny
65210000-8 Przesył gazu

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 09.12.30.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Jednostki organizacyjne Powiatu Wołowskiego:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 439283.88 PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
Email wykonawcy: dorota.butkiewicz@fortum.com
Adres pocztowy: ul. Heweliusza 9
Kod pocztowy: 80-890
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 554095.12

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 554095.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 595213.06
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 384380.20 PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
Email wykonawcy: dorota.butkiewicz@fortum.com
Adres pocztowy: ul. Heweliusza 9
Kod pocztowy: 80-890
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 380130.79

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 380130.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 416980.80
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.