eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa oprogramowania i urządzeń sieciowych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-03-28

Ogłoszenie nr 510424905-N-2021 z dnia 2021-03-28 r.
Ekoenergia Silesia S.A.:

Dostawa oprogramowania i urządzeń sieciowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 767325-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ekoenergia Silesia S.A., krajowy numer identyfikacyjny 24285987000000, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 32 220 80 71
faks: 32 220 80 71
e-mail: zamowienia@ekoenergiasilesia.pl
www: www.ekoenergiasilesia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oprogramowania i urządzeń sieciowych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IT/21-PN-9/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą oprogramowania i urządzeń sieciowych, dla Ekoenergii Silesia S.A. w Katowicach. Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („Formularz asortymentowo - cenowy”) oraz załącznik nr 1.2 („Opis przedmiotu zamówienia”). Montaż i konfiguracja zakupionego sprzętu zostanie wykonana przez obsługę IT spółki. Sprzęt winien być objęty gwarancją w okresie 24 miesięcy od momentu realizacji przedmiotu umowy. Oferowane oprogramowanie i urządzenia muszą posiadać wsparcie techniczne producenta na okres 12 miesięcy. Każdy z wykonawców może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. Dostawa odbędzie się transportem na koszt Wykonawcy w terminie: max. do 35 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – parametr punktowany. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”). Zaoferowany asortyment musi: 1. odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione w formularzu asortymentowo - cenowym; 2. posiadać dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tj. aprobat technicznych, deklaracji zgodności, potwierdzone oświadczeniem zawartym w formularzu oferty. Umowa została zawarta w terminie zgodnym z ustawą Pzp. ceny zawarte w pkt. IV.6 są cenami brutto.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 32.42.20.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 65825.58 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: NBIT Jarosław Jenczmionka Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Plebańska 3/8
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 74980.80

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 74980.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 78779.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.