eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zakup energii elektrycznej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-03-28

Ogłoszenie nr 510424903-N-2021 z dnia 2021-03-28 r.
Ekoenergia Silesia S.A.:

Zakup energii elektrycznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 759702-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ekoenergia Silesia S.A., krajowy numer identyfikacyjny 24285987000000, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 32 220 80 71
faks: 32 220 80 71
e-mail: zamowienia@ekoenergiasilesia.pl
www: www.ekoenergiasilesia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DUM/72-PN-8/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej. 2. Energia elektryczna będzie dostarczana do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach zasilanych ze stacji transformatorowych K1030, KY105 oraz do nieruchomości położonej w Goczałkowicach - Zdrój przy ul. Jeziornej 86. 3. Specyfikację usługi zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”). 4. Umożliwia się wykonawcy wykonanie oględzin miejsca świadczenia dostaw, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania oględzin ponosi wykonawca. 5. Usługi dystrybucyjne, nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Usługi dystrybucyjne (OSD) do nieruchomości wykazanych w załączniku nr 2 do SIWZ, świadczy Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. 6. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia operatora sieci dystrybucyjnej o zawarciu umowy sprzedaży i przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy z zachowaniem ciągłości dostaw energii elektrycznej w terminie umożliwiającym rozpoczęcie sprzedaży od dnia 01.01.2021 r. 7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 8. Każdy z wykonawców może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być kompletna w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. 9. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”). Umowa została zawarta w terminie zgodnym z ustawą Pzp. Ceny podane w sekcji IV.6 są cenami brutto.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 09.30.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 695000.00 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Orange Energia Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 160
Kod pocztowy: 02-326
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 770569.17

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 770569.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 904291.08
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.