eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Czarna Dąbrówka w oparciu o składowisko e ChlewnicyOgłoszenie z dnia 2021-02-02

Ogłoszenie nr 510411502-N-2021 z dnia 2021-02-02 r.
Gmina Czarna Dąbrówka:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Czarna Dąbrówka w oparciu o składowisko e Chlewnicy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska

telefon: 598 212 643
faks: 59 811 26 44
e-mail: gmina@czarnadabrowska.pl
www: www.bip.czarnadabrowka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Czarna Dąbrówka w oparciu o składowisko e Chlewnicy

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GPI.271.39.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Czarna Dąbrówka w oparciu o składowisko w Chlewnicy. Zakładana ilość zebranych odpadów: Opakowania z papieru i tektury - 19,15 Mg, Zmieszane odpady opakowaniowe - 181,41 Mg, Opakowania ze szkła, szkło - 122,07 Mg, Bioodpady - 71,64 Mg, Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 556,15 Mg, Zużyte opony - 4,89 Mg, Odpady betonu oraz gruz betonowy rozbiórek i remontów - 1,00 Mg, Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - 28,54 Mg, Odpadowa papa - 2,00 Mg, Materiały izolacyjne - 2,60 Mg, Tekstylia - 0,20 Mg, Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice - 0,10 Mg, Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 4,99Mg, Baterie i akumulatory - 0,1 Mg, nie niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - 0,20 Mg, Odpady wielkogabarytowe - 144,27 Mg

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 90.53.30.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 303626.75 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: ELWOZ ECO sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Słupska 2
Kod pocztowy: 83-340
Miejscowość: Sierakowice
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 377999.74

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 377999.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 377999.74
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy Pzp

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Zgodnie z brzmieniem zapisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy PZP, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Gmina Czarna Dąbrówka należy do Porozumienia Międzygminnego dotyczącego użytkowania i eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych w Chlewnicy zawartego w dniu 07.10.2008 r. Umowa na zagospodarowanie odpadów została zawarta na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/220/09 z dnia 29.12.2009 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w 2011 r. Nr 80 poz. 1693). Składowisko odpadów w Chlewnicy eksploatowane jest przez firmę Elwoz Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej z gminą Potęgowo, która jest właścicielem składowiska.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.