eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa druku książki pod tytułem "Quarks, Elephants & Pierogi, Poland in 100 Words" wraz z dostawą dla Instytutu Adama Mickiewicza

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-26

Ogłoszenie nr 510281384-N-2019 z dnia 26-12-2019 r.

Instytut Adama Mickiewicza: Usługa druku książki pod tytułem "Quarks, Elephants & Pierogi, Poland in 100 Words" wraz z dostawą dla Instytutu Adama Mickiewicza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 624783-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Adama Mickiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (url): www.iam.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa druku książki pod tytułem "Quarks, Elephants & Pierogi, Poland in 100 Words" wraz z dostawą dla Instytutu Adama Mickiewicza

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

6/IAM/2019/11

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku książki pod tytułem: "Quarks, Elephants & Pierogi, Poland in 100 Words" wraz z dostawą dla Instytutu Adama Mickiewicza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Okładka: oprawa twarda, grzbiet prosty, tektura 2,5 mm oklejka: Geltex Seda Blanco Nieve 111, 115 g/m2 na froncie, grzbiecie i tyle tłoczenie na gorąco folią (hot stamping) kolory 4+0 (CMYK) tasiemka rypsowa (Nr 402) blado-różowa, kapitałka premium błyszcząca, zielona, nr 109 Butelkowy Adamaszek wyklejka: zadruk 4+4 na Munken Pure Rough 150 g/m2 Środek: szyto klejony format pionowy netto: 165 x 235 mm Papier: Munken Pure Rough 120 g/m2 (5+5 (CMYK, 1 Pantone) Objętość: 240 stron + 1 alonż wklejony o wymiarach: 495 x 235 mm, 5+5 (CMYK) kolorowe nici (czerwone) Dodatkowo: osobna wkładka do książki w postaci małego plakatu 1 wzór format: A2 netto (420 x 594 mm) bigowany i falcowany do formatu A5 (148 x 210mm) papier: Munken Pure Rough 120 g/m2 zadruk 4+0 CMYK Na wewnętrznej stronie tylnej okładki wklejona papierowa narożna koperta/kieszonka mieszcząca format A5. Papier: Munken Pure Rough 150 g/m2 zadruk 4+0 Nakład: 4.000 egz. ISBN: 978 8360263556 Plik graficzny publikacji zostanie przesłany Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu do 6 dni od rozstrzygnięcia postępowania. Każdy egzemplarz pakowany osobno w folię. Dodatkowo, po 10 egz. książki pakowane w szary papier. Dostawa: 4 000 egz. do dnia 27 grudnia 2019r. do magazynu IAM na adres Ul. Badylarska 59/61, 02-236 Warszawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.82.30.00 - Usługi drukowania i dostawy


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 62000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Drukarnia AKAPIT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Węglowa 3
Kod pocztowy: 20-481
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 73080
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70560
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73080
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.