eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tworóg › Instalacje fotowoltaiczne dla Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Tworogu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-11

Ogłoszenie nr 510271486-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.: Instalacje fotowoltaiczne dla Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Tworogu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 603263-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27627320900000, ul. ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 284 67 93, e-mail komunalna@poczta.onet.pl, faks 32 284 67 93.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zuk-tworog.lo.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Komunalna spółka prawa handlowego, w której 100 % udziałów posiada gmina

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Instalacje fotowoltaiczne dla Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Tworogu

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie, złożenie dokumentów celem włączenia do sieci OSD dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Zamówienie obejmuje dwie instalacje o łącznej mocy 78,72 kWp (0,07872 MWe) (przy założeniu zastosowania modułów PV o mocy 320 Wp każdy). Instalacje zostaną zlokalizowane na obiektach Zakładu Usług Komunalnych w Tworogu: - instalacja nr 1 (składająca się z trzech części) zamontowana zostanie na budynkach oczyszczalni (nr I i II) oraz gruncie przy budynkach - łącznie 122 moduły fotowoltaiczne, moc systemu 39,04 kWp, miejsce montażu: dachy budynków i elewacja budynku oraz grunt (dach i elewacja budynku nr I - 25 szt.; dach budynku nr II - 33 szt., grunt - 64 szt.), - instalacja nr 2 zamontowana zostanie na terenie stacji uzdatniania wody - 124 moduły fotowoltaiczne, moc systemu 39,68 kWp, miejsce montażu dach budynku (44 szt.) i grunt (80 szt.). Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09331200-0


Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 09332000-5, 45300000-0, 45315700-5, 45400000-1, 71200000-0, 71300000-1, 71314100-3, 71323100-9, 71326000-9, 71334000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 300000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Semper Power sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@semperpower.pl
Adres pocztowy: ul. Główna 5
Kod pocztowy: 42-693
Miejscowość: Krupski Młyn
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 365949.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 365949.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 645750
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.