eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Więcbork › "Dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy niskopodwoziowej oraz koparki gąsienicowej z osprzętem na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Więcborku"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-25

Ogłoszenie nr 510254213-N-2019 z dnia 25-11-2019 r.

Gminna Spółka Wodna w Więcborku: "Dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy niskopodwoziowej oraz koparki gąsienicowej z osprzętem na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Więcborku"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" Poddziałanie "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 610099-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540226661-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gminna Spółka Wodna w Więcborku, Krajowy numer identyfikacyjny 00076273800000, ul. Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (52) 3895227, e-mail gsw_wiecbork@onet.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółki przewidziane w przepisach innych niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 023)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy niskopodwoziowej oraz koparki gąsienicowej z osprzętem na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Więcborku"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.1.GSW.WIĘCBORK.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. "Dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy niskopodwoziowej oraz koparki gąsienicowej z osprzętem na potrzeby utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Więcborku". Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na trzy części: Część nr 1 - Ciągnik rolniczy o mocy 100 - 110KM, Część nr 2 - Przyczepa niskopodwoziowa o ładowności 14 - 15 ton, Część nr 3 - Koparka gąsienicowa z osprzętem o masie minimum 6000kg i mocy 45 - 55KM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do Formularza oferty.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 16700000-2


Dodatkowe kody CPV: 34223300-9, 43261000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Ciągnik rolniczy o mocy 100 - 110KM

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 152333.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.W. INTER-VAX Wacław Górny spółka jawna
Email wykonawcy: a.wesolowski@inter-vax.pl
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 29
Kod pocztowy: 88-400
Miejscowość: Żnin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 189900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 194340.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przyczepa niskopodwoziowa o ładowności 14 - 15 ton

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 66666.67
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.H.S.R. "AGROMA" sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@agromasepolno.pl
Adres pocztowy: ul. BoWiD 15
Kod pocztowy: 89-400
Miejscowość: Sępólno Kraj.
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 81057.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 75645.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 81900.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Koparka gąsienicowa z osprzętem o masie minimum 6000kg i mocy 45 - 55KM

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 285046.49
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
Email wykonawcy: grausch@maszynybudowlane.pl
Adres pocztowy: ul. Obornicka 1
Kod pocztowy: 62-002
Miejscowość: Złotkowo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 295692.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 295692.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 348090.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.