eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzyna Śląska › Remont drogi gminnej 111250D ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-19

Ogłoszenie nr 510249496-N-2019 z dnia 19-11-2019 r.

Gmina Jaworzyna Śląska: Remont drogi gminnej 111250D ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 609264-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Jaworzyna Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 88423652030000, ul. ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 588 230, e-mail urzad@jaworzyna.net, faks 748 588 253.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jaworzyna.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej 111250D ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGK.271.9.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zakres prac do wykonania został określony w SIWZ. W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej nr 111250D ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej zgodnie z dokumentacją projektową stanowiąca Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Stan istniejący: Przedmiotowa droga gminna nr 111250D ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej zlokalizowana jest na działkach 37/3 AM1, 48/1 AM1, 49 AM2, obręb 0001- Jaworzyna Śląska. Droga stanowi układ komunikacyjny o zmiennej szerokości (4,5m-6,3m) nawierzchni z betonu asfaltowego. Otoczona jest zabudową mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną oraz usługową. Po prawej stronie drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogrodową, do granic administracyjnych miasta, znajduje się chodnik o szerokości 1,5m z kostki betonowej. Na wskazanym terenie znajdują się następujące sieci: kanalizacja deszczowa (studnie rewizyjne, kolektory deszczowe), kanalizacja sanitarna, ogólnospławna (studnie rewizyjne, kolektory), sieć wodociągowa Ø160 wraz z przyłączeniami do budynków, sieć gazowa, sieć energoelektryczna, sieć teletechniczna. Charakterystyczne parametry techniczne: o Łączna długość: 677,92m, o Powierzchnia całkowita : 3953,2m2, w tym: -powierzchnia jezdni 3381,70m2, -powierzchnia pobocza gruntowego 571,50m2, o Spadek dwustronny daszkowy o pochyleniu poprzecznym - 2,0%, o wysokość krawężnika wystającego nad nawierzchnią jezdni- 10cm, o wysokość krawężnika wystającego nad nawierzchnią jezdni- zjazd- 2cm. o kategoria ruchu- KR1, o warunki wodne podłoża- dobre, grupa nośności G1, o rodzaj podłoża gruntowego- grunty bardzo wysadzinowe, o grupa nośności podłoża -G3, o głębokość przemarzania gruntu - 0,8m 3. Remont drogi gminnej nr 111125D ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej obejmuje w szczególności: a) rozbiórkę istniejących nawierzchni wraz z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm, na warstwie wiążącej AC16 W gr. 5 cm, b) podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm, gr. 20cm związanej cementem z dowozu, c) doprowadzenie istniejącego podłoża G3 do wymaganej nośności podłoża (E2=80MPa) poprzez zastosowanie warstwy mrozoochronnej w mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1 gr. 22cm. d) dostosowanie niwelety i spadków do istniejących elementów ulicy tj. skrzyżowań, zjazdów oraz chodnika a także: o roboty ziemne, o wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu z wykopu na składowisko do 10km, o wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego, o wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej cementem, o wykonanie warstwy podbudowy mieszanki niezwiązanej kruszywa, o wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowej, o regulację studni kanalizacyjnych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowej 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: a) organizację terenu budowy, b) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, c) wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów, d) wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2


Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45111300-1, 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 498468.87
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. częstochowska 12
Kod pocztowy: 58-100
Miejscowość: Świdnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 613116.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 613116.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 892365.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.