eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Budowa miejsc parkingowych w ul. św. Rocha - BO

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-15

Ogłoszenie nr 510246772-N-2019 z dnia 15-11-2019 r.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie: Budowa miejsc parkingowych w ul. św. Rocha - BO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 604236-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15030984700000, ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95 , e-mail zp@mzd.czest.pl, faks 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95 .
Adres strony internetowej (url): www.mzd.czest.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa miejsc parkingowych w ul. św. Rocha - BO

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MZDiT.ZP.3411-295/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje między innymi: Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10cm grubości po zagęszczeniu. Stabilizacja podłoża popiół-żużel-cement przy użyciu zespołu do stabilizacji - do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm/ docelowo 12 cm. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - droga manewrowa i miejsca postojowe. Chodniki z płyt betonowych 30x30x7cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową szare. Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie z betonu. Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie - P-10 przejście dla pieszych szerokości 4m 8,3 m2. Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P-14 linia warunkowego zatrzymania. Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - P-19 linia - pas postoju długości 132m. Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - piktogram P-27 - 4 szt. co 50m. Poręcze ochronne sztywne - typ olsztyński szara. Poręcze ochronne sztywne - typ olsztyński biało- czerwona. Słupki blokujące z rur stalowych U-12 c. Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III bez zaprawy dołów średnicy/głębokości 0,7m - przesadzenie. Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów średnicy/głębokości 1,0/0,7 m - drzewa liściaste form naturalnych Jesion Wyniosły Altena przesadzenia. Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 250mm. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200mm. Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm - zamknięcie stożkiem betonowym. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu. Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - rura osłonowa m 201,500 dwudzielna 110 - niebieska. Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - rura osłonowa m 67,000 dwudzielna 160 - czerwona. Ułożenie betonowych bloków do kanalizacji kablowych o 1 otworze - m 168,500 prefabrykowana łupina żelbetowa 600x400x1000. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksymalnie 120 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1


Dodatkowe kody CPV: 45232000-2, 45311000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 648974.74
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: POL-BRUK Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bociania Górka 13
Kod pocztowy: 42-262
Miejscowość: Poczesna
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 389042.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 389042.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 682040.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.