eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa licencji dedykowanego oprogramowania Atlassian

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-11-19

Ogłoszenie nr 510232533-N-2020 z dnia 19-11-2020 r.

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.: Dostawa licencji dedykowanego oprogramowania Atlassian

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 586648-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540185779-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 36476052000000, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. + 48 102 21 71, 22 102 21 70, e-mail justyna.nowacka@akmf.pl , zakupy@akmf.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.akmf.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa licencji dedykowanego oprogramowania Atlassian

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AKMF/DZA/PZP/07/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji dedykowanego oprogramowania Atlassian w podziale na 8 części:Część nr 1: Dostawa oprogramowania: Bitbucket (Server) 250 Users: Commercial License Upgrade from 100 Users. Zapewnienie wsparcia producenta i dostawa licencji dla Bitbucket Server do 250 użytkowników - wspierającego obsługę w procesie automatyzacji wytwarzanego oprogramowania DevOps. Zamawiający obecnie posiada 1 szt. licencji bezterminowej dla 100 użytkowników ze wsparciem ważnym do 13.09.2020 r. Upgrade (polegający na zwiększeniu posiadanych użytkowników ze 100 na 250) 1 szt. licencji na 12 miesięcy od dnia aktywacji licencji lub rozwiązania równoważnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Część nr 2: Dostawa oprogramowania: Dostawa nowej licencji bezterminowej Sonar for Bitbucket Server for Bitbucket (Server) 250 Users ze wsparciem producenckim ważnym przez 12 miesięcy od dnia aktywacji lub rozwiązania równoważnego zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ. Część nr 3: Dostawa oprogramowania: Upgrade licencji JIRA SERVICE DESK w wersji serwerowej - moduł JIRA SOFTWARE z upgradem polegającym na zwiększeniu z 3 na 25 agentów w wersji serwerowej. Zamawiający obecnie posiada 1 szt. licencji bezterminowej dla 3 agentów ze wsparciem ważnym do 13.09.2020 r. Licencja bezterminowa i wsparcie producenckie przez 12 miesięcy od dnia aktywacji lub rozwiązania równoważnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Część nr 4:Dostawa oprogramowania: Dostawa nowej licencji bezterminowej Script Runner for Jira - 250 Users - narzędzie do automatyzacji procesów w Jira zapewniające wykonywanie automatycznych operacji na zgłoszeniach i innych obiektach za pomocą skryptów wraz ze wsparciem producenckim ważnym przez 12 miesięcy od dnia aktywacji lub rozwiązania równoważnego zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ. Część nr 5: Przedłużenie wsparcia: Przedłużenie wsparcia producenta dla licencji Bamboo (Server) dla 5 zdalnych Agentów. Obecne wsparcie obowiązuje do 04.12.2020 r. (Przedłużenie na okres 12 miesięcy od dnia 04.12.2020 r.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Część nr 6: Przedłużenie wsparcia: Przedłużenie wsparcia producenta dla licencji Bigpicture - Project Management & PPM for JIRA (Server) do 250 użytkowników. Obecne wsparcie obowiązuje do 04.12.2020 r. (Przedłużenie na okres 12 miesięcy, od dnia 04.12.2020 r.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Część nr 7: Przedłużenie wsparcia:Przedłużenie wsparcia producenta dla licencji Jira Software (Server) do 250 użytkowników. Obecne wsparcie obowiązuje do 04.12.2020 r. (Przedłużenie na okres 12 miesięcy od dnia 04.12.2020 r.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Część nr 8 Przedłużenie wsparcia: Przedłużenie wsparcia producenta dla licencji Tempo Timesheets: Time Tracking & Report for JIRA (Server) do 250 użytkowników. Obecne wsparcie obowiązuje do 04.12.2020 r. (Przedłużenie na okres 12 miesięcy od dnia 04.12.2020 r.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8


Dodatkowe kody CPV: 72267000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Bitbucket (Server) 250 Users: Commercial License Upgrade from 100 Users.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 52698.84
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: INFO DESIGN Systemy informatyczne Robert Dzido
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Owalna 43
Kod pocztowy: 05-420
Miejscowość: Józefów
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 63618.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63618.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65180.44
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Sonar for Bitbucket Server for Bitbucket (Server) 250 Users

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4855.35
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: INFO DESIGN Systemy informatyczne Robert Dzido
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Owalna 43
Kod pocztowy: 05-420
Miejscowość: Józefów
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5912.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5912.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6057.17
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Upgrade licencji JIRA SERVICE DESK w wersji serwerowej - moduł JIRA SOFTWARE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 37240.53
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: INFO DESIGN Systemy informatyczne Robert Dzido
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Owalna 43
Kod pocztowy: 05-420
Miejscowość: Józefów
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 44554.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44554.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45648.25
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Dostawa nowej licencji bezterminowej Script Runner for Jira - 250 Users

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2889.14
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: INFO DESIGN Systemy informatyczne Robert Dzido
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Owalna 43
Kod pocztowy: 05-420
Miejscowość: Józefów
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3427.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3427.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3597.75
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Przedłużenie wsparcia producenta dla licencji Bamboo (Server) dla 5 zdalnych Agentów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6670.33
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Deviniti Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sudecka 153
Kod pocztowy: 53-128
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7971.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7971.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8311.04
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Przedłużenie wsparcia producenta dla licencji Bigpicture - Project Management & PPM for JIRA (Server) do 250 użytkowników

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7368.41
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: INFO DESIGN Systemy informatyczne Robert Dzido
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Owalna 43
Kod pocztowy: 05-420
Miejscowość: Józefów
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7616.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7616.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9162.27
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Przedłużenie wsparcia producenta dla licencji Jira Software (Server) do 250 użytkowników

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 36420.72
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Deviniti Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sudecka 153
Kod pocztowy: 53-128
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 43520.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43520.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45376.36
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Przedłużenie wsparcia producenta dla licencji Tempo Timesheets: Time Tracking & Report for JIRA (Server) do 250 użytkowników

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12427.76
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Transition Technologies PSC Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 276
Kod pocztowy: 90-361
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13273.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13273.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15708.33
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.