eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Góry Chełmskiej 2a w Gliwicach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-25

Ogłoszenie nr 510228802-N-2019 z dnia 25-10-2019 r.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o: wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Góry Chełmskiej 2a w Gliwicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 588518-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, Krajowy numer identyfikacyjny 27656763200000, ul. ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 392 900, e-mail jurkiewicz@zbmgliwice.pl, faks 323 392 962.
Adres strony internetowej (url): www.zbmgliwice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Góry Chełmskiej 2a w Gliwicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

154/PZ/2019/ZBM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zgodnie z numeracją SIWZ: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Góry Chełmskiej 2a w Gliwicach. 3.2. Zakres prac obejmuje w szczególności: termoizolację i hydroizolację ścian fundamentowych piwnic, termoizolację strychu, wzmocnienie konstrukcji dachu, przebudowę/wykonanie instalacji wewnętrznych C.O., C.W.U., gazowej, elektrycznej, przyłączenie sieci energetycznej z PEC, wydzielenie z istniejących pomieszczeń mieszkalnych nowych łazienek wraz z wyposażeniem w urządzenia sanitarne, remont posadzek piwnic i białkowanie ścian oraz schodów prowadzących do piwnicy, uporządkowanie wentylacji. 3.3. Wspólny Słownik Zamówień: CPV - 45321000 - 3 - Izolacja cieplna CPV - 45400000 - 1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych CPV - 45320000 - 6 - Roboty izolacyjne CPV - 45420000 - 7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki CPV - 45310000 - 3 - Roboty instalacji elektrycznej CPV - 45331100 - 7 - Instalacja centralnego ogrzewania CPV - 45332000 - 3 - Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna CPV - 45233200 - 1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni CPV - 45111300 - 1 - Roboty rozbiórkowe CPV - 45000000 - 7 - Roboty budowlane 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ: dokumentacja techniczna w postaci projektów branżowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oddzielenie dla branż, przedmiarów robót oddzielnie dla branż, pozwolenia na budowę, dodatkowych wytycznych/wymagań lub założeń Inwestora. 3.5. Dostawa i montaż ciepłomierzy po stronie Zamawiającego. 3.6. Dostawa i montaż wodomierzy wody zimnej i ciepłej jest po stronie Wykonawcy. Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i montażu jedynie liczników mieszkaniowych firmy BMETERS z odczytem zdalnym drogą radiową (www.bmeters.pl). Zamawiający wskazuje nazwę producenta z uwagi na wdrożony wcześniej system elektronicznego rozliczania mediów. System jest oparty na rozwiązaniach firmy BMETERS, nie współpracuje z licznikami innych dostawców. 3.7. Po zakończeniu inwestycji wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej całego budynku. Wypełnienie obowiązku będzie stanowiło składową ostatecznego rozliczenia inwestycji. 3.8. Do obowiązków wykonawcy należy pozyskanie wszelkich pozwoleń wyprzedzających przystąpienie do robót (jeśli są konieczne) w tym na zajęcie pasa drogowego z ewentualnym projektem zmiany organizacji ruchu) oraz finalnie (jeśli są konieczne) - pozwoleń i odbiorów. 3.9. Oferta winna zostać tak skalkulowana, by uwzględniała wszelkie koszty towarzyszące (uzyskanie pozwoleń, map, czynności odbiorowe, dostawę mediów technologicznych, czynności odbiorowe, etc). 3.10. Za skuteczne powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych odpowiada Wykonawca. Sposób powiadomienia zgodnie z decyzją Wykonawcy i obowiązującym prawem. 3.11. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym. Koszty tych przeglądów ponosi Wykonawca. Prosimy o uwzględnienie faktu w wycenie przedmiotu zamówienia. 3.12. Zamawiający dopuszcza prowadzenie przez Wykonawcę robót w systemie dwuzmianowym. 3.13. Dokonanie wizji w terenie. Pomimo szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, układu komunikacyjnego oraz otoczenia budowy w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy. 3.14. Zamawiający dochował najwyższej staranności, by opis przedmiotu zamówienia nie odnosił się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia. Nie mniej jednak w przypadku uznania, iż opis przedmiotu zamówienia zawiera ww. informacje Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji projektowej standardów, będą posiadały wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 3.15. Rozwiązania równoważne. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji projektowej standardów, będą posiadały wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Ponadto Zamawiający w odniesieniu do wszystkich norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia dopisuje wyrazy "lub równoważny" w przypadku braku przedmiotowego określenia. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art.30 ust.5 Ustawy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 3.16. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w opisie przedmiotu zamówienia, których dotyczy. 3.17. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 3.18. Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych. 3.19. Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca winien przedstawić kosztorys ofertowy (podstawa przedłożonej oferty) sporządzony metodą uproszczoną. Należy podać składowe cenotwórcze (wartość r-g, koszty pośrednie od R i S, zysk od R, S, Kp) dla celów oszacowania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych i niewykonanych. Wraz z kosztorysem Wykonawca winien przedłożyć zestawienie nakładów inwestorskich (należy podać wartość netto, VAT, cenę brutto) według wzoru, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 3.20. Podstawą dla oszacowania ceny oferty jest dokumentacja techniczna. Załączone przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy; ewentualne rozbieżności pomiędzy przedmiarem oraz projektem budowlanym i wykonawczym nie będą podstawą do ewentualnych poszerzeń. 3.21. Rozliczenie ryczałtowe, płatność w 3 transzach, zgodnie z "wymaganiami dodatkowymi inwestora". 3.22. W roku 2019 Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (Etap I) kwotę w wysokości 521.765,40zł netto. Wykonawca jest zobowiązany wykonać i zafakturować w dwóch transzach 100% przeznaczonej na 2019 kwoty, w terminach określonych w "wymaganiach dodatkowych inwestora". 3.23. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót. Roboty niewykonane, nie podlegają fakturowaniu w ramach niniejszego kontraktu. 3.24. Wykonawca we własnym zakresie dostarcza niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały do wykonania zamówienia. 3.25. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień, narażając użytkowników budynku i ich posesji na szkody. 3.26. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ i odpowiada za nieprzestrzeganie tych przepisów. 3.27. Zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem. 3.28. Zamawiający nie wyraża zgody na instalowanie w obrębie realizacji inwestycji (cały teren działki, której dotyczy inwestycja) reklam bez jego zgody. Warunki uzyskania zgody j.w. mogą być przedmiotem oddzielnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wywieszenia na terenie budowy bannera reklamującego firmę Zamawiającego. 3.29. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych informacji dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach. 3.30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.31. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.32. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 3.33. Miejsce realizacji: ul. Góry Chełmskiej 2a w Gliwicach. 3.34. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia: 5 lat. 3.35. Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z Art.17 Ustawy o VAT płatnikiem podatku jest Zamawiający. Tym samym, zgodnie z art. 91 ust.3a PZP wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniach będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z powyższym Wykonawca w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych będzie figurował w umowie, jako "Podwykonawca" a Jego Podwykonawcy, jako "Dalsi Podwykonawcy". Reasumując: a) Wykonawcy w rozumieniu ustawy PZP składają oferty w kwocie netto. b) Umowa z Podwykonawcą zostanie zawarta w kwocie netto (bez należnego podatku VAT). c) Podwykonawca wystawia fakturę VAT w kwocie netto z adnotacją "Odwrotne obciążenie".

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45321000-3


Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45320000-6, 45420000-7, 45310000-3, 45331100-7, 45332000-3, 45233200-1, 45111300-1, 45233140-2, 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1157425.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo- Budowlany PIOTR BOGUSZEWSKI
Email wykonawcy: zrbpiotrboguszewski@interia.pl
Adres pocztowy: Jesionowa 24
Kod pocztowy: 43-190
Miejscowość: Mikołów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1111900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1111900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1700000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.